Search result for

shaky

(37 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaky-, *shaky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shaky    [ADJ] สั่น, See also: สั่นเทา, สั่นระริก, สั่นสะเทือน, ตัวสั่น, Syn. quivery, trembling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety

English-Thai: Nontri Dictionary
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because my work situation is a little shaky, all right?ไม่อยากให้เรายุ่งกับงานคุณเหรอ I Heart Huckabees (2004)
Because if you get shaky, I get shaky.เพราะถ้าเธอสั่น, ฉันก็สั่น The Amityville Horror (2005)
It's fine. No, you were shaky on your landing. I give you a 9.2.ไม่เป็นไรค่ะ คุณดูขาสั่นนิดหน่อยตอนลง แต่ฉันให้คะแนน 9.2 The Sweet Taste of Liberty (2005)
I get shaky and start to lose my breath.ฉันมีสั่นและเริ่มต้นเพื่อสูญเสียลมหายใจของฉัน Black Snake Moan (2006)
Her Shaky Dance creates a stir*การเต้นของเธอสร้างกระแส... อย่างมาก* Dasepo Naughty Girls (2006)
How'd you think of the Shaky Dance?คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ การเต้นที่กำลังเป็นกระแสคะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shake, Shake, the Shaky Dance Synrome*เต้น เต้น เต้น เหมือนโรคติดต่อ* Dasepo Naughty Girls (2006)
Shaky Dance Girl, Teen Prostitute?แม่สาวเอวส่าย.. สัญลักษณ์แห่งวัยรุ่น* Dasepo Naughty Girls (2006)
Shaky Girl Tricks the Public with Her lnnocent Face*แม่สาวเอวส่ายหลอกลวงประชาชน ด้วยใบหน้าที่ใสซื่อ* Dasepo Naughty Girls (2006)
If my hand gets shaky, it'll prick the palateถ้ามือฉันสั่น มันจะทะลุเข้าไปในเพดานปากเธอ Cinderella (2006)
Actually I don't remember. To be honest I'm very shaky on this point...ผมก็จำไม่ค่อยได้นะ อันที่จริงผมไม่ค่อยแน่ใจตรงส่วนนี้... Sita Sings the Blues (2008)
The lines are wrong They're weak and shakyเส้นสายไม่ถูกต้อง ทั้งอ่อนแอและแปรปรวน Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shakyThe legs of the table are shaky.
shakyThis table is shaky. Make it stay firm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ    [ADJ] trembling, See also: shaky, quaverous, quivery, vibratory, Example: เขาพูดด้วยเสียงเครือ เมื่อฟังแล้วรู้สึกสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAKY    SH EY1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shaky    (j) (sh ei1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlotterig; zittrig; zitterig {adj} | schlotteriger; zittriger | am schlotterigsten; am zittrigstenshaky | more shaky | most shaky [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenshaky | shakier | shakiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
騎射宮[きしゃきゅう, kishakyuu] (n) (obsc) (See 人馬宮) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer [Add to Longdo]
自動車教習所[じどうしゃきょうしゅうじょ, jidoushakyoushuujo] (n) driving school [Add to Longdo]
写経[しゃきょう, shakyou] (n,vs) hand-copied sutras; copying of a sutra [Add to Longdo]
社共[しゃきょう, shakyou] (n) Social and Communist Parties [Add to Longdo]
出雲大社教[いずもおおやしろきょう;いずもたいしゃきょう, izumoooyashirokyou ; izumotaishakyou] (n) Izumo Oyashiro-kyo (sect of Shinto); Izumo Taisha-kyo [Add to Longdo]
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work [Add to Longdo]
障害者教育[しょうがいしゃきょういく, shougaishakyouiku] (n) special education; education of the handicapped [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shaky \Shak"y\, a. [Compar. {Shakier}; superl. {Shakiest}.]
   1. Shaking or trembling; as, a shaky spot in a marsh; a shaky
    hand. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of shakes or cracks; cracked; as, shaky timber.
    --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   3. Easily shaken; tottering; unsound; as, a shaky
    constitution; shaky business credit. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shaky
   adj 1: inclined to shake as from weakness or defect; "a rickety
       table"; "a wobbly chair with shaky legs"; "the ladder
       felt a little wobbly"; "the bridge still stands though
       one of the arches is wonky" [syn: {rickety}, {shaky},
       {wobbly}, {wonky}]
   2: vibrating slightly and irregularly; as e.g. with fear or cold
     or like the leaves of an aspen in a breeze; "a quaking bog";
     "the quaking child asked for more"; "quivering leaves of a
     poplar tree"; "with shaking knees"; "seemed shaky on her
     feet"; "sparkling light from the shivering crystals of the
     chandelier"; "trembling hands" [syn: {shaky}, {shivering},
     {trembling}]
   3: not secure; beset with difficulties; "a shaky marriage" [syn:
     {precarious}, {shaky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top