Search result for

ไม่มั่นคง

(42 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มั่นคง-, *ไม่มั่นคง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มั่นคง[V] be unsteady, See also: be unstable, be changeable, be variable, be inconstant, Ant. มั่นคง, Example: ความวิตกกังวลใจเป็นผลจากความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giving Wayไม่มั่นคง [การแพทย์]
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a tomb.ที่นี่ไม่มั่นคง, มันเป็นสุสาน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So, if she looks unsteady, take her hand.ดังนั้น ถ้าหล่อนดูเหมือนไม่มั่นคง ให้ช่วยเหลือหล่อน Doubt (2008)
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต The Fourth Kind (2009)
LITTLE TOMMY WHEELER. YOU REMEMBER HIM?จากบันทึกทางการแพทย์ ทอมมี่อาจจะมีอารมณ์ไม่มั่นคงนัก House on Fire (2009)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
I want them young and unstable.- ผมต้องการเอ๊าะๆ และไม่มั่นคง You've Got Yale! (2009)
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ? Sympathy for the Devil (2009)
Unstable childhood. I get calm in a crisis.ชีวิตไม่มั่นคงตอนเด็กน่ะ ฉันเลยสงบได้ในเวลาวิกฤต I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
- You've been described as looking,"pale,shaky and unsteady.หน้าซีด ตัวสั่น และไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
Just...insecure and naive.ก็แค่... คนที่รู้สึกไม่มั่นคงและไร้เดียงสา Advanced Criminal Law (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecure[ADJ] ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe
instable[ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ไม่คงที่
precarious[ADJ] ที่ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, ใกล้อันตราย, Syn. doubtful, uncertain
precariously[ADV] อย่างไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, ใกล้อันตราย, Syn. dangerously, seriously
topple[VI] ง่อนแง่น, See also: ไม่มั่นคง
totter[VI] ไม่มั่นคง
treacherous[ADJ] ไม่มั่นคง
unconstant[ADJ] ไม่มั่นคง
ungrounded[ADJ] ไม่มีพื้นฐาน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่แข็งแรง, Syn. baseless, erroneous, unsubstantiated, uncorroborated, ungrounded, groundless
unreliable[ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ไม่ปลอดภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top