ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infirm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infirm-, *infirm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infirm(adj) ซึ่งไม่แข็งแรง, See also: ซึ่งไม่มั่นคง, Syn. unhealthy, weak, Ant. healthy
infirmary(n) โรงพยาบาล, Syn. hospital, medical center
infirmity(n) ความเจ็บป่วย, See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง, Syn. illness, unhealthiness, Ant. healthfulness, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infirm(อินเฟิร์ม') adj., vt. (ทำให้) อ่อนแอ, อ่อนกำลัง, ไม่แข็งแรง, ไม่มั่นคง, ชรา, ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble, Ant. robust
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย, โรงพยาบาล, สถานที่พยาบาล, ร้านขายยา, Syn. hospital, dispensary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ, ความเจ็บป่วย, ความอ่อนกำลัง, ความบกพร่อง, ความเปราะ, ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness, Ant. strength

English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ทุพพลภาพ, ไม่มั่นคง, บกพร่อง
infirmary(n) โรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ร้านขายยา
infirmity(n) ความอ่อนแอ, ความบกพร่อง, ความทุพพลภาพ, ความเจ็บป่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmทุพพลภาพ, ผู้ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmary, campสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infirmityทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
infirm(adj) lacking firmness of will or character or purpose; - Shakespeare
infirmity(n) the state of being weak in health or body (especially from old age), Syn. feebleness, debility, frailty, frailness, valetudinarianism
decrepit(adj) lacking bodily or muscular strength or vitality, Syn. feeble, weak, sapless, debile, rickety, infirm, weakly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Infirm

a. [ L. infirmus: cf. F. infirme. See In- not, and Firm, a. ] 1. Not firm or sound; weak; feeble; as, an infirm body; an infirm constitution. [ 1913 Webster ]

A poor, infirm, weak, and despised old man. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Weak of mind or will; irresolute; vacillating. “An infirm judgment.” Burke. [ 1913 Webster ]

Infirm of purpose! Shak. [ 1913 Webster ]

3. Not solid or stable; insecure; precarious. [ 1913 Webster ]

He who fixes on false principles treads or infirm ground. South.

Syn. -- Debilitated; sickly; feeble; decrepit; weak; enfeebled; irresolute; vacillating; imbecile. [ 1913 Webster ]

Infirm

v. t. [ L. infirmare : cf. F. infirmer. ] To weaken; to enfeeble. [ Obs. ] Sir W. Raleigh. [ 1913 Webster ]

Infirmarian

n. A person dwelling in, or having charge of, an infirmary, esp. in a monastic institution. [ 1913 Webster ]

Infirmary

n.; pl. Infirmaries [ Cf. OE. fermerie, OF. enfermerie, F. infirmerie, LL. infirmaria. See Infirm. ] A hospital, or place where the infirm or sick are lodged and nursed gratuitously, or where out-patients are treated. [ 1913 Webster ]

Infirmative

a. [ Cf. F. infirmatif. ] Weakening; annulling, or tending to make void. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Infirmatory

n. An infirmary. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Infirmity

n.; pl. Infirmities [ L. infirmitas : cf. F. infirmite. See Infirm, a. ] 1. The state of being infirm; feebleness; an imperfection or weakness; esp., an unsound, unhealthy, or debilitated state; a disease; a malady; as, infirmity of body or mind. [ 1913 Webster ]

'T is the infirmity of his age. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A personal frailty or failing; foible; eccentricity; a weakness or defect. [ 1913 Webster ]

Will you be cured of your infirmity ? Shak. [ 1913 Webster ]

A friend should bear his friend's infirmities. Shak. [ 1913 Webster ]

The house has also its infirmities. Evelyn.

Syn. -- Debility; imbecility; weakness; feebleness; failing; foible; defect; disease; malady. See Debility. [ 1913 Webster ]

Infirmly

adv. In an infirm manner. [ 1913 Webster ]

Infirmness

n. Infirmity; feebleness. Boyle. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย The Red Violin (1998)
surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ Schindler's List (1993)
The cure for that infirm, imperfect condition called homo sapiens.พวกเราก็มี X-Men: The Last Stand (2006)
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm elderly and infirm. I can't catch it. If only someone could help me.ฉันแก่เกินแกง จับมันไม่ไหว ไม่รู้ให้ใครช่วยดี Up (2009)
That's a lot of hard-ons, enhanced athletic performance and spontaneous healing of physical infirmities for a town of how many?นั้นเยอะพอดูนะ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาด้วย และยังใช้ในการรักษาทางกายภาพภายในห้องพยาบาลอีกด้วย สำหรับเมืองนี้ต้องใช้เท่าไหร่กัน? Evil Is Going On (2010)
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจจะไม่สามารถเอาตัวของเหยื่อไป ในสภาวะที่เหยื่อแข็งแรงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความบกพร่อง Rite of Passage (2010)
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจไม่สามารถจัดการกับพวกเหยื่อ ตอนที่พวกเขาแข็งแรงอยู่ ทั้ง ๆ ที่เป็นคนแก่ หรือเจ็บป่วยอยู่ Rite of Passage (2010)
Anyone who needs more time, the old, the infirm, we will escort in a day's time.คนแก่ชรา หรือป่วย เราจะคุ้มครองไปกลางวัน Immortals (2011)
Physical infirmity, strong arms.ร่างกายบกพร่อง แขนแข็งแรง A Family Affair (2012)
Spirits of the old and infirm who are left here to die.วิญญาณของเก่าและอ่อนแอ ที่ยังเหลืออยู่ที่นี่จะตาย 47 Ronin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infirmIt was I who found her. She'd lost consciousness so I carried her to the infirmary.
infirmYou had better go to the infirmary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระง่อนกระแง่น(adv) infirmly, See also: shakily, feebly, Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น, Ant. แน่น, มั่นคง, Example: ราวตากผ้าหลังบ้านเอียงกระง่อนกระแง่น, Thai Definition: ง่อนๆ แง่นๆ, คลอนแคลน, ไม่แน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษพยาบาล[burut phayāban] (n, exp) EN: male nurse  FR: infirmier [ m ]
คลินิก = คลีนิก[khlinik] (n) EN: clinic ; infirmary  FR: clinique [ f ]
คนพิการ[khon phikān] (n, exp) EN: disabled person ; disabled ; cripple  FR: personne handicapée [ f ] ; infirme [ m ] ; estropié [ m ]
นางพยาบาล[nāng phayābān] (n) EN: nurse ; sister  FR: infirmière [ f ] ; soignante [ f ]
ง่อย[ngøi] (adj) EN: lame ; crippled ; disabled  FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
อ่อนแรง[øn raēng] (v, exp) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
พยาบาล[phayāban] (n) EN: nurse  FR: infirmier [ m ] ; infirmière [ f ]
พิการ[phikān] (x) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective  FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [ f ] ; mal [ m ] ; affection [ f ] ; syndrome [ m ] ; infirmité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
infirm
infirmed
infirmary
infirmity
infirmities

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infirm
infirmary
infirmity
infirmaries
infirmities

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] infirmity; retention of urine #95,479 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[yoboyobo] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution [Add to Longdo]
薄志弱行[はくしじゃっこう, hakushijakkou] (n) infirm of purpose and lacking in decision [Add to Longdo]
病舎[びょうしゃ, byousha] (n) hospital; infirmary; ward [Add to Longdo]
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary [Add to Longdo]
保健室登校[ほけんしつとうこう, hokenshitsutoukou] (n, vs) going straight to the infirmary in school [Add to Longdo]
老弱[ろうじゃく, roujaku] (n, adj-na) (1) infirmities of old age; (2) (obs) (See 老若) young and old; all ages [Add to Longdo]
老衰[ろうすい, rousui] (n, vs, adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P) [Add to Longdo]
老病[ろうびょう, roubyou] (n) infirmities of old age [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top