ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unchangeable

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unchangeable-, *unchangeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unchangeable[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: เปลี่ยนแปลงไม่ได้, Syn. unalterable, Ant. varying, unfixed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unchangeable(อันเชน'จะเบิล) adj.ไม่เปลี่ยน แปลง,เปลี่ยนแปลงไม่ได้., See also: unchangeably adv.

Japanese-English: EDICT Dictionary
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P) [Add to Longdo]
変わらぬ[かわらぬ, kawaranu] (exp) constant; unchangeable; identical to [Add to Longdo]
変更不能[へんこうふのう, henkoufunou] (n,adj-no) unchangeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unchangeable \Unchangeable\
   See {changeable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unchangeable
   adj 1: not changeable or subject to change; "a fixed and
       unchangeable part of the germ plasm"-Ashley Montagu; "the
       unchangeable seasons"; "one of the unchangeable facts of
       life" [ant: {changeable}, {changeful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top