Search result for

-shall-

(36 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shall, *shall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shall[AUX] จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต), See also: จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ, Syn. be going to, must, be about to, will

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shall(แชล,ชึล) auxv. กริยาช่วยที่มักใช้กับบุรุษที่1เพื่อแสดงถึงอนาคต และใช้กับบุรุษที่ 2 เฉพาะในประโยคคำถาม,จะ,พึงจะ,จักต้อง,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ

English-Thai: Nontri Dictionary
shall(va) จะ,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shall we, miss Waldorf?ใช่ไหม? คุณ วอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
I'd love for you to hear about it. Shall we?หนูอยากเล่าให้คุณฟังจังค่ะ.ดีมั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
You think I'm that shallow?คุณคิดว่าฉันลึกล้ำ Adverse Events (2008)
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
The Lord is my shepherd, I shall not want...พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะ\ ฉันไม่ต้องการ Birthmarks (2008)
# Shall I stay ## Shall I stay # Pilot (2008)
A weakness we shall continue to exploit.ความอ่อนแอนั่นล่ะ ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ Shadow of Malevolence (2008)
Very soon you shall learn that.ไม่นานจากนี้ เจ้าจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ Valiant (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
And do you swear allegiance to Camelot now, and for as long as you shall live?และเจ้าจะสัญญาว่าจะภักดีต่อคาเมลอต ยาวนานตราบจนชีวิตเจ้าจะหาไม่? Excalibur (2008)
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต Excalibur (2008)
You can thank her, and tell her I shall wear it with pride,ฝากขอบคุณนาง และบอกนางว่าข้าจะสวมมันไว้ด้วยความภาคภูมิ Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shallAfter what you have said, I shall be careful.
shallAll shall die.
shallAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
shallAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
shallAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
shallArticle 6. The president shall preside at all meetings.
shallAs a man lives, so shall he die.
shallAs a man sows, so he shall reap.
shallAsk, and it shall be given you.
shallAs long as I live, you shall want for nothing.
shallAs you sow, so shall you reap.
shallBetween you and me, he's a shallow thinker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จะ[AUX] will, See also: shall, Syn. จัก, Example: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสัมฤทธิ์ผลได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกอนาคต
จัก[AUX] will, See also: shall, Syn. จะ, Example: เด็กๆ ควรรีบขวนขวายศึกษาจักได้มีความฉลาดรอบรู้, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกกาลภายหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SHALL    SH AE1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shall    (v) (sh a l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soll ich es Ihnen einpacken?Shall I wrap it for you? [Add to Longdo]
Verbleiben wir so?Shall we leave it at that, then? [Add to Longdo]
Wollen wir so verbleiben, dass ... ?Shall we say ..., then? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shall \Shall\, v. i. & auxiliary. [imp. {Should}.] [OE. shal,
   schal, imp. sholde, scholde, AS. scal, sceal, I am obliged,
   imp. scolde, sceolde, inf. sculan; akin to OS. skulan, pres.
   skal, imp. skolda, D. zullen, pres. zal, imp. zoude, zou,
   OHG. solan, scolan, pres. scal, sol. imp. scolta, solta, G.
   sollen, pres. soll, imp. sollte, Icel. skulu, pres. skal,
   imp. skyldi, SW. skola, pres. skall, imp. skulle, Dan.
   skulle, pres. skal, imp. skulde, Goth. skulan, pres. skal,
   imp. skulda, and to AS. scyld guilt, G. schuld guilt, fault,
   debt, and perhaps to L. scelus crime.]
 
   Note: [Shall is defective, having no infinitive, imperative,
      or participle.]
   1. To owe; to be under obligation for. [Obs.] "By the faith I
    shall to God" --Court of Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To be obliged; must. [Obs.] "Me athinketh [I am sorry]
    that I shall rehearse it her." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. As an auxiliary, shall indicates a duty or necessity whose
    obligation is derived from the person speaking; as, you
    shall go; he shall go; that is, I order or promise your
    going. It thus ordinarily expresses, in the second and
    third persons, a command, a threat, or a promise. If the
    auxillary be emphasized, the command is made more
    imperative, the promise or that more positive and sure. It
    is also employed in the language of prophecy; as, "the day
    shall come when . . ., " since a promise or threat and an
    authoritative prophecy nearly coincide in significance. In
    shall with the first person, the necessity of the action
    is sometimes implied as residing elsewhere than in the
    speaker; as, I shall suffer; we shall see; and there is
    always a less distinct and positive assertion of his
    volition than is indicated by will. "I shall go" implies
    nearly a simple futurity; more exactly, a foretelling or
    an expectation of my going, in which, naturally enough, a
    certain degree of plan or intention may be included;
    emphasize the shall, and the event is described as certain
    to occur, and the expression approximates in meaning to
    our emphatic "I will go." In a question, the relation of
    speaker and source of obligation is of course transferred
    to the person addressed; as, "Shall you go?" (answer, "I
    shall go"); "Shall he go?" i. e., "Do you require or
    promise his going?" (answer, "He shall go".) The same
    relation is transferred to either second or third person
    in such phrases as "You say, or think, you shall go;" "He
    says, or thinks, he shall go." After a conditional
    conjunction (as if, whether) shall is used in all persons
    to express futurity simply; as, if I, you, or he shall say
    they are right. Should is everywhere used in the same
    connection and the same senses as shall, as its imperfect.
    It also expresses duty or moral obligation; as, he should
    do it whether he will or not. In the early English, and
    hence in our English Bible, shall is the auxiliary mainly
    used, in all the persons, to express simple futurity. (Cf.
    {Will}, v. t.) Shall may be used elliptically; thus, with
    an adverb or other word expressive of motion go may be
    omitted. "He to England shall along with you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shall and will are often confounded by inaccurate
      speakers and writers. Say: I shall be glad to see you.
      Shall I do this? Shall I help you? (not Will I do
      this?) See {Will}.
      [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ll
 
 1. (kıs.) will, shall.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top