Search result for

ผิวเผิน

(33 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิวเผิน-, *ผิวเผิน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื้นผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
It was because of people like you who only looked at the surface.คนเหมือนคุณคือคนที่เอาแต่มองแค่เปลือกนอกผิวเผิน Beethoven Virus (2008)
Now look at these.ผิวเผินมันก็สนุกดี แต่ดูนี่สิ... Gamer (2009)
You've never once felt that they're snobbish, shallow... superficialคุณไม่เคยรู้สึกเลย ว่าพวกเขาทำหัวสูง ผิวเผินดูไม่ลึกซึ้งนัก Invitation Only (2009)
Mr. White must' ve seen some potential in Jesse.พยายามคิดว่าใครที่รู้จักเขาบ้าง แม้กระทั่งคนที่รู้จักผิวเผิน ช่างแย่จังเลยค่ะ Grilled (2009)
He'll think he changed his modus operandi, but it'll only be superficially.เขาอาจคิดเปลี่ยน กระบวนวิธีการไป แต่มันก็เป็นเพียงผิวเผิน Harbingers in a Fountain (2009)
Oh, on the surface, yeah, but i have a feelingโอ้ นั่นแค่เรื่องผิวเผินน่ะ \ ฉันมีความรู้สึกว่า Rufus Getting Married (2009)
And shallow.และผิวเผิน 162 Candles (2009)
And I get called a shallow, useless waste of space.และฉันถูกเรียกว่าผิวเผิน ไร้ประโยชน์สิ้นดี 162 Candles (2009)
Am I shallow?ฉันผิวเผินไหม? 162 Candles (2009)
I'm shallow.ฉันผิวเผิน 162 Candles (2009)
I am worse than shallow.ฉันแย่กว่าผิวเผินอีก 162 Candles (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวเผิน[adv.] (phiuphoēn) EN: superficially ; on the surface   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shallow[ADJ] ไม่ลึกซึ้ง, See also: ผิวเผิน, Syn. superficial, simple, silly, Ant. profound, philosophic
superficial[ADJ] ผิวเผิน, See also: ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, Syn. frivolous, not profound, shallow, Ant. deep, learned, profound
surface[ADJ] ผิวเผิน, See also: ตื้นๆ, Syn. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
smattering(สแมท'เทอริง) adj.,n. (ความ) รู้ตื้น ๆ ,รู้เพียงผิวเผิน., Syn. smatter,sprinkling
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top