Search result for

ought to

(49 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ought to-, *ought to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ought to[AUX] ควรจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That ought to get you and the cargo across the Canadian border without a stop.- นายควรมีเอกสารนั่นไว้ และสินค้า ข้ามชายแดนแคนาดาโดยไม่ต้องหยุด Better Half (2008)
That ought to be fresh in your so-called mind.มันเพิ่งเกิดขึ้น นายคงพอจำได้ To Love Is to Bury (2008)
- maybe I ought to dump her.-บางที ฉันอาจจะเลิกกับเธอ To Love Is to Bury (2008)
I ought to kill you, you fake, lying bitch.ฉันอยากฆ่าแกด้วยซ้ำ อีตอแหล ตอแหลสัดๆ I Don't Wanna Know (2008)
But they ought to alternate colors.แต่มันดูหลากสีเกินไป I Don't Wanna Know (2008)
Killing two federal agents ought to put you back on top of death row, Mr. Burrows.ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ 2 คนอาจทำให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้นะ โทษถึงตายเชียวนะ คุณ เบอโรว์ Deal or No Deal (2008)
You ought to be ashamed of yourself.คุณไม่อายตัวเองบ้างเหรอ Selfless (2008)
That ought to keep him down for a little while.มันจะทำให้เค้าสงบได้ซักพัก Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Maybe we just ought to give her a little more time.บางที เราน่าจะให้เวลาเทอซักหน่อยนะ Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Well, Casey and I decided that your exceptional field service ought to count for something and Stanford agreed.ก็, เคสซี่กับฉันตัดสินใจว่า เราได้รับจากช่วยเหลือจากคุณมาก และคุณ ควรจะได้รับการพิจารณา เพื่ออะไรบางอย่าง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
You really ought to think about toning down the entrances a notch.ว้าว นายควรจะ คิด เรื่องเสียงบ้าง ที่นายเข้ามานะ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Ηe ought to be here soon.เดี๋ยวคงมาถึงแล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ought toA boy your age ought to behave well.
ought toAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
ought toAs long as I'm going to be in London, I ought to see a play or two.
ought toAt your age you ought to know better.
ought toAt your age you ought to support yourself.
ought toDon't you think my horse ought to win the Derby?
ought toDon't you think you ought to write them a thank-you note?
ought toDo what you ought to, come what may.
ought toEvery citizen ought to help them.
ought toEveryone ought to be a master of his own destiny.
ought toHe is a foreigner, and ought to be treated as such.
ought toHe is a gentleman and ought to be treated as such.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึงกระทำ[V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
สมควร[V] should, See also: ought to, Syn. ควร, เหมาะ, Example: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ
ควรจะ[AUX] should, See also: ought to, Syn. น่าจะ, Example: การปฏิรูปทางการศึกษานั้นควรจะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
ควร[AUX] should, See also: ought to, Syn. ควรจะ, น่าจะ, Example: นักศึกษาควรใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์, Thai definition: คำช่วยกริยาในความหมายคล้อยตาม
ควรจะเป็น[V] should be, See also: ought to be, Example: ผมเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานควรจะเป็นคุณสิทธิวัฒน์มากกว่านะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   
ควร[v.] (khūan) EN: should ; ought to   FR: devoir ; falloir ; il faudrait ; il est recommandé
ควรจะ[v. exp.] (khūan ja) EN: should ; ought to   FR: falloir que ; devoir ; faire mieux de
ควรจะเป็น[v. exp.] (khūan ja pen) EN: should be ; ought to be   
น่า[v.] (nā) EN: should ; ought to   FR: devoir
น่าจะเป็น[v. exp.] (nā ja pen) EN: be probable ; be likely ; ought to be ; should be ; it's probabbly   
พึง[v.] (pheung) EN: should ; ought to   FR: falloir ; devoir ; convenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
すべし[, subeshi] (exp) (abbr. of suru and beshi) (See 可し) should do; ought to do [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
す可き[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
でなければならない(P);でなければいけない;でなければならぬ[, denakerebanaranai (P); denakerebaikenai ; denakerebanaranu] (exp) (See である,なければならない) having to be; must be; should be; ought to be; (P) [Add to Longdo]
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
なければならない(P);なければなりません(P);なければいけない(P);ねばならぬ;ねばならない;ねばなりません;なければならぬ;なけばならない[, nakerebanaranai (P); nakerebanarimasen (P); nakerebaikenai (P); nebanaranu ; nebana] (exp) have to do; must; should; ought to; (P) [Add to Longdo]
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合该[hé gāi, ㄏㄜˊ ㄍㄞ, / ] ought to; should [Add to Longdo]
应该[yīng gāi, ㄍㄞ, / ] ought to; should; must [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top