ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-conference-

K AA1 N F ER0 AH0 N S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conference, *conference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conference[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conferrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy

English-Thai: Nontri Dictionary
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conference๑. การประชุมร่วม๒. การประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conference๑. การประชุมร่วม (ของผู้แทนองค์กรต่าง ๆ) (ก. ปกครอง)๒. การประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภา (ก. รัฐธรรมนูญ)๓. การปรึกษาระหว่างลูกความกับทนายความ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's way too nervous for a little press conference like this.ประหม่าเกินไปแล้ว แค่งานแถลงข่าวเล็ก ๆ เอง Appeal (2017)
PARK held a conference to say he'll run in Jongro.ปาร์คแทซู แถลงข่าวว่าเขาจะลงเขตจองโน The King (2017)
My press conferences was obvious.ในการแถลงข่าวด้วยตัวผมเองซะด้วย The King (2017)
I want a briefing. In my conference room in one hour.อืกหนึ่งชั่วโมง มาประชุมสรุปที่ห้องประชุมผม Jason Bourne (2016)
I have to go to a Five Eyes conference in Sydney in a couple of weeks.ฉันจะไปประชุม ไฟฟ์อายส์ ที่ซิดนีย์สองอาทิตย์ Snowden (2016)
I'll stop them with a press conference or something.ผมจะหยุดไว้ด้วยการแถลงข่าว Snowden (2016)
LOOK, Ed, Ed, right now the White House is arranging a conference call between Janine and the intelligence services.- ฟังนะเอ็ด ทำเนียบขาวกำลังเตรียมประชุม ทางโทรศัพท์ระหว่างเจนีน กับหน่วยข่าวกรอง Snowden (2016)
General Shang, Commander-in-chief of the People's Liberation Army, has announced in an emergency press conference that China is standing down.ทั่วไป แชง, ผู้บัญชาการทหาร สูงสุดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของ ได้ประกาศในงานแถลงข่าว ฉุกเฉิน ว่าจีนคือยืนลง Arrival (2016)
I would like all department heads in the conference room in five minutes.- ก็แค่นั้น ขอพบหัวหน้าทุกแผนก ที่ห้องประชุม ภายใน 5 นาที Office Christmas Party (2016)
So they can sit in here and have a conference around this table, waiting for him.พวกเขาก็จะนั่งประชุมรอบโต๊ะนี้ขณะรอเขา Jackie (2016)
Minutes later, there was a hastily added conference with Secretary of Defense McNamara.ต่อด้วยรัฐมนตรีกลาโหมแมคนามารา Jackie (2016)
And from what we understand, they are about to start Their news conference at any minute. Okay, here we go.สิ่งที่เราเริ่มที่จะเข้าใจพวกเขา แถลงข่าวเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้แล้ว. San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conferenceAll in all, the international conference was a success.
conferenceDelegates from many countries participated in the conference.
conferenceDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
conferenceFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
conferenceHe attended the scientific conference.
conferenceHe gets angry though was absent from the conference ahead of this of you.
conferenceHe is in conference now.
conferenceHe kept absolute silence throughout the conference.
conferenceHe refused our offer to arrange a press conference.
conferenceHe represented Japan at a conference.
conferenceHe represented our company at the conference.
conferenceHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ประชุม[N] conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFERENCE    K AA1 N F ER0 AH0 N S
CONFERENCE    K AA1 N F R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conference    (n) kˈɒnfərəns (k o1 n f @ r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konferenz {f} | Konferenzen {pl} | bei einer Konferenz seinconference | conferences | to sit in on a conference [Add to Longdo]
Konferenzraum {m}; Sitzungszimmer {n}conference room [Add to Longdo]
Konferenzschaltung {f} (Telefon)conference circuit [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}conference hall [Add to Longdo]
Tagungsberichte {pl}conference paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 League \League\ (l[=e]g), n. [F. ligue, LL. liga, fr. L. ligare
   to bind; cf. Sp. liga. Cf. {Ally} a confederate, {Ligature}.]
   1. An alliance or combination of two or more nations,
    parties, organizations, or persons, for the accomplishment
    of a purpose which requires a continued course of action,
    as for mutual defense, or for furtherance of commercial,
    religious, or political interests, etc.
    [1913 Webster]
 
       And let there be
       'Twixt us and them no league, nor amity. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Sports) An association of sports teams that
    establishes rules of play, decides questions of membership
    in the league, and organizes matches between the member
    teams. In some cases a sports league is called a
    {conference}, as in the {National Football Conference}.
    [PJC]
 
   Note: A league may be offensive or defensive, or both;
      offensive, when the parties agree to unite in attacking
      a common enemy; defensive, when they agree to a mutual
      defense of each other against an enemy.
      [1913 Webster]
 
   {The Holy League}, an alliance of Roman Catholics formed in
    1576 by influence of the Duke of Guise for the exclusion
    of Protestants from the throne of France.
 
   {Solemn League and Covenant}. See {Covenant},2.
 
   {The land league}, an association, organized in Dublin in
    1879, to promote the interests of the Irish tenantry, its
    avowed objects being to secure fixity of tenure, fair
    rent, and free sale of the tenants' interest. It was
    declared illegal by Parliament, but vigorous prosecutions
    have failed to suppress it.
 
   Syn: Alliance; confederacy; confederation; coalition;
     combination; compact; cooperation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conference \Con"fer*ence\, n. [F. conf['e]rence. See {Confer}.]
   1. The act of comparing two or more things together;
    comparison. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Helps and furtherances which . . . the mutual
       conference of all men's collections and observations
       may afford.              --Hocker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of consulting together formally; serious
    conversation or discussion; interchange of views.
    [1913 Webster]
 
       Nor with such free and friendly conference
       As he hath used of old.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A meeting for consultation, discussion, or an interchange
    of opinions.
    [1913 Webster]
 
   4. A meeting of the two branches of a legislature, by their
    committees, to adjust between them.
    [1913 Webster]
 
   5. (Methodist Church) A stated meeting of preachers and
    others, invested with authority to take cognizance of
    ecclesiastical matters.
    [1913 Webster]
 
   6. A voluntary association of Congregational churches of a
    district; the district in which such churches are.
    [1913 Webster]
 
   {Conference meeting}, a meeting for conference. Specifically,
    a meeting conducted (usually) by laymen, for conference
    and prayer. [U. S.]
 
   {Conference room}, a room for conference and prayer, and for
    the pastor's less formal addresses. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conference
   n 1: a prearranged meeting for consultation or exchange of
      information or discussion (especially one with a formal
      agenda)
   2: an association of sports teams that organizes matches for its
     members [syn: {league}, {conference}]
   3: a discussion among participants who have an agreed (serious)
     topic [syn: {conference}, {group discussion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top