Search result for

audiographic conference

(1 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audiographic conference-, *audiographic conference*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

audiographic conference ( K AA1 N F ER0 AH0 N S, K AA1 N F R AH0 N S)

 


  

 
audiographic conference
  • การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
audio graphic, audio-graphic, ideographic, autobiographic, autograph, autographing, biographic, autographs, cartographic, autograph's, autographed, ideograph, demographic, orthographic, photographic, radiography, cardiograph *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Conferencier, Conferenciers, Konferenz, Konferenzen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
autographia, autographie, autographié, autographiai, autographias, autographier, autographies, autographiés conférence, conférences

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top