Search result for

-acknowledge-

(40 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acknowledge, *acknowledge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge[VT] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge[VI] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
acknowledge[VT] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge[VI] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
acknowledge[VI] ยอมรับ, Syn. accept, recognize
acknowledge[VT] ยอมรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's... Too ashamed to acknowledgeละอายใจที่กำลังจะกลายเป็นที่ยอมรับ Chuck in Real Life (2008)
Acknowledged.รับทราบ Dead Space: Downfall (2008)
Acknowledged, General. I'm on my way.รับทราบ ท่านนายพล ข้ากำลังไป Duel of the Droids (2008)
But he wasn't acknowledged in his time.แต่ในช่วงนั้น เขาไม่ได้รับการยอมรับ Beethoven Virus (2008)
Are you in position, Nightjar? Command HQ here. Acknowledge.คุณอยู่ในตำแหน่งแล้วใช่มั้ย ไนท์จาร์ พร้อมที่จะรับคำสั่งจากที่นี่ The Bank Job (2008)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา? The Kingdom of the Winds (2008)
Even if Dong Chul came back for us, we will not acknowledge him.ถึงแม้ว่า ดงชอลจะกลับมาหาเรา, เราจะไม่ยอมรับเขา. Episode #1.5 (2008)
You can at least acknowledge his efforts.อย่างน้อย พ่อก็น่าจะยอมรับความพยายามของเขา Episode #1.7 (2008)
We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding.เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของเรา The Happening (2008)
And did Hanna Schmitz acknowledge the effect she'd had on your life?ฮันนา ชมิดส์ ได้รับรู้รึเปล่าว่า เธอมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตคุณบ้าง The Reader (2008)
Soundwave acknowledges. Pursue her.ซาวน์เวฟ รับทราบ ตามล่าเธอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgeAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
acknowledgeDid you acknowledge his letter?
acknowledgeHe acknowledged his fault.
acknowledgeHe acknowledged his faults.
acknowledgeHe acknowledged it to be true.
acknowledgeHe acknowledged me by lifting his hat.
acknowledgeHe acknowledged my presence with a nod.
acknowledgeHe acknowledge me by raising his hat.
acknowledgeHe didn't acknowledge defeat.
acknowledgeHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
acknowledgeI acknowledged that I want to do strange things.
acknowledgeI acknowledged the receipt of your letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
รับรู้[V] acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGE    AE0 K N AA1 L IH0 JH
ACKNOWLEDGE    IH0 K N AA1 L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledge    (v) (@1 k n o1 l i jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 acknowledge \ac*knowl"edge\ ([a^]k*n[o^]l"[e^]j), v. t. [imp. &
   p. p. {acknowledged} ([a^]k*n[o^]l"[e^]jd); p. pr. & vb. n.
   {acknowledging} ([a^]k*n[o^]l"[e^]j*[i^]ng).] [Prob. fr.
   pref. a- + the verb knowledge. See {Knowledge}, and cf.
   {Acknow}.]
   1. To own or admit the knowledge of; to recognize as a fact
    or truth; to declare one's belief in; as, to acknowledge
    the being of a God.
    [1913 Webster]
 
       I acknowledge my transgressions.   --Ps. li. 3.
    [1913 Webster]
 
       For ends generally acknowledged to be good.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To own or recognize in a particular character or
    relationship; to admit the claims or authority of; to give
    recognition to.
    [1913 Webster]
 
       In all thy ways acknowledge Him.   --Prov. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       By my soul, I'll ne'er acknowledge thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To own with gratitude or as a benefit or an obligation;
    as, to acknowledge a favor, the receipt of a letter.
    [1913 Webster]
 
       They his gifts acknowledged none.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To own as genuine; to assent to, as a legal instrument, to
    give it validity; to avow or admit in legal form; as, to
    acknowledge a deed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To avow; proclaim; recognize; own; admit; allow;
     concede; confess.
 
   Usage: {Acknowledge}, {Recognize}. Acknowledge is opposed to
      keep back, or conceal, and supposes that something had
      been previously known to us (though perhaps not to
      others) which we now feel bound to lay open or make
      public. Thus, a man acknowledges a secret marriage;
      one who has done wrong acknowledges his fault; and
      author acknowledges his obligation to those who have
      aided him; we acknowledge our ignorance. Recognize
      supposes that we have either forgotten or not had the
      evidence of a thing distinctly before our minds, but
      that now we know it (as it were) anew, or receive and
      admit in on the ground of the evidence it brings.
      Thus, we recognize a friend after a long absence. We
      recognize facts, principles, truths, etc., when their
      evidence is brought up fresh to the mind; as, bad men
      usually recognize the providence of God in seasons of
      danger. A foreign minister, consul, or agent, of any
      kind, is recognized on the ground of his producing
      satisfactory credentials. See also {Confess}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledge
   v 1: declare to be true or admit the existence or reality or
      truth of; "He admitted his errors"; "She acknowledged that
      she might have forgotten" [syn: {admit}, {acknowledge}]
      [ant: {deny}]
   2: report the receipt of; "The program committee acknowledged
     the submission of the authors of the paper" [syn:
     {acknowledge}, {receipt}]
   3: express recognition of the presence or existence of, or
     acquaintance with; "He never acknowledges his colleagues when
     they run into him in the hallway"; "She acknowledged his
     complement with a smile"; "it is important to acknowledge the
     work of others in one's own writing" [syn: {notice},
     {acknowledge}]
   4: express obligation, thanks, or gratitude for; "We must
     acknowledge the kindness she showed towards us" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}]
   5: accept as legally binding and valid; "acknowledge the deed"
   6: accept (someone) to be what is claimed or accept his power
     and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true
     heir to the throne"; "We do not recognize your gods" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}, {know}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top