ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*strictly*

S T R IH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: strictly, -strictly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strictly(adv) อย่างเคร่งครัด, See also: อย่างเข้มงวด, Syn. severely, sternly
strictly(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, precisely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly increasing functionฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly personalเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strictly private(n, name) thai

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strictlyBrian intends to strictly limit the money he uses.
strictlyBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
strictlyFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
strictlyIf we speak strictly, Chinese consists of hundreds of dialects.
strictlyIt was strictly a family affair for Sam Jones.
strictlyMy interest in politics is strictly academic.
strictlyPrices were strictly regulated during the war.
strictlySmoking is strictly forbidden here.
strictlySmoking is strictly prohibited.
strictlySpeaking strictly, your opinion is different from mine.
strictlyStrictly speaking, a tomato is a fruit.
strictlyStrictly speaking, he is not qualified for the job.
strictlyStrictly speaking, his answer is not correct.
strictlyStrictly speaking, his view differs a little from mine.
strictlyStrictly speaking, his view differs somewhat from main.
strictlyStrictly speaking, his view differs somewhat from that of his opponents.
strictlyStrictly speaking, it was not a vertical line.
strictlyStrictly speaking, she's not qualified for the job.
strictlyStrictly speaking, the bamboo is a kind of grass.
strictlyStrictly speaking, the earth is not round.
strictlyStrictly speaking, there were some mistakes in his speech.
strictlyStrictly speaking, the theory is not correct.
strictlyStrictly speaking, the tomato is not a vegetable. It's a fruit.
strictlyStrictly speaking, they are not of a kind.
strictlyStrictly speaking, this sentence is grammatically incorrect.
strictlyStrictly speaking, this sentence is not grammatical.
strictlyStrictly speaking, you are not right.
strictlyStrictly speaking, you are wrong.
strictlyThe importation of rare wild animals to this country is strictly prohibited.
strictlyThe rule of the road must be strictly observed.
strictlyThis is strictly between us.
strictlyThis is, strictly speaking, a mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเคร่งครัด(adv) strictly, See also: rigidly, conscientiously, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
อย่างเด็ดขาด(adv) strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
เคร่งเครียด(adv) seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งครัด(adv) strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยเด็ดขาด[dōi detkhāt] (adv) EN: strictly
ห้ามเด็ดขาด[hām detkhāt] (v, exp) EN: be strictly prohibited (to)
ถือเคร่ง[theū khreng] (v, exp) EN: observe strictly ; be strict  FR: observer strictement
อย่างเด็ดขาด[yāng detkhāt] (adv) EN: strictly  FR: absolument

CMU English Pronouncing Dictionary
STRICTLY S T R IH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strictly (a) strˈɪkliː (s t r i1 k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place, #23,272 [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience, #60,414 [Add to Longdo]
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance, #64,222 [Add to Longdo]
执法如山[zhí fǎ rú shān, ㄓˊ ㄈㄚˇ ㄖㄨˊ ㄕㄢ, / ] to maintain the law as firm as a mountain (成语 saw); to enforce the law strictly, #113,033 [Add to Longdo]
严格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
严格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
禁止令行[jìn zhǐ lìng xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genaugenommenstrictly speaking [Add to Longdo]
grundsätzlich {adv}strictly [Add to Longdo]
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing [Add to Longdo]
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking [Add to Longdo]
strenggenommenstrictly speaking [Add to Longdo]
strikt {adv}strictly [Add to Longdo]
Das ist streng verboten!That's strictly forbidden! [Add to Longdo]
eigtl. : eigentlichactual(ly), real(ly), strictly speaking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みっちり[micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
厳密に言うと;厳密にいうと[げんみつにいうと, genmitsuniiuto] (exp) (See 厳密に言えば) strictly speaking [Add to Longdo]
厳密に言えば;厳密にいえば[げんみつにいえば, genmitsuniieba] (exp) (See 厳密に言うと) strictly speaking [Add to Longdo]
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden [Add to Longdo]
持戒[じかい, jikai] (n) strictly adhering to Buddhist precepts [Add to Longdo]
土足厳禁[どそくげんきん, dosokugenkin] (exp) shoes strictly prohibited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strictly \Strict"ly\, adv.
   In a strict manner; closely; precisely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strictly
   adv 1: restricted to something; "we talked strictly business"
       [syn: {strictly}, {purely}]
   2: in a stringent manner; "the laws are stringently enforced";
     "stringently controlled" [syn: {strictly}, {stringently}]
   3: in a rigorous manner; "he had been trained rigorously by the
     monks" [syn: {rigorously}, {strictly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top