ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earnestly

ER1 N AH0 S T L IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earnestly-, *earnestly*, earnest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnestly[ADV] อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I earnestly wish for something, will it come true?ฉันหวังอะไรบางอย่าง คุณจะทำให้เป็นความจริงได้ไหม? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
We earnestly hope you will fight honorably... and die for your country.เราได้แต่หวังว่าพวกท่านจะ.. สู้อย่างสมศักดิ์ศรี... และพลีชีพเพื่อชาติ " Letters from Iwo Jima (2006)
To exist so earnestly in pure darkness without meeting even a single hydrogen atom by chance...ล่องลอยเคว้งคว้างไร้แสงสว่าง... ...ปราศจากหนทางได้พบกับอากาศธาตุใดๆ... 5 Centimeters Per Second (2007)
His Majesty is an earnestly honest individualฝ่าบาททรงเป็นบุคคลที่จริงจัง และซื่อสัตย์ Iljimae (2008)
Since you begged me so earnestly to find you a job, I saved this just for you.เห็นว่าเธอมาขอร้องฉันอย่างจริงจัง ให้หางานให้ ฉันเลยเก็นงานนี้ไว้ให้เธอ Oh! My Lady (2010)
There are kids earnestly awaiting your lessons.ยังมีเด็กที่รอคำสั่งสอนของอาจารย์ God of Study (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earnestlyHe tends to consider things too much earnestly.
earnestlyIf you study earnestly you can expect to pass the exam.
earnestlyWhether happiness is the supreme value or not, it is earnestly desired by man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริงเอาจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
ตั้งใจจริง[ADV] seriously, See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้, Thai definition: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
เป็นเรื่องเป็นราว[ADV] seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นการเป็นงาน, เอาจริงเอาจัง, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง, Thai definition: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย
เป็นจริงเป็นจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Example: การประมูลภาพเขียนยังไม่เคยมีใครจัดเป็นจริงเป็นจังเพราะอยู่ในวงแคบและคนสนใจมีจำกัด
เป็นการเป็นงาน[ADV] seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นเรื่องเป็นราว, เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, ตั้งใจจริง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเริ่มหางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเป็นการเป็นงานแล้ว
เป็นล่ำเป็นสัน[ADV] seriously, See also: earnestly, solidly, well-founded, Syn. จริงจัง, Ant. เหยาะแหยะ, Example: เยอรมนีมีอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันในภาคตะวันตก, Thai definition: อย่างเป็นจริงเป็นจัง, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ทะมัดทะแมง[ADV] earnestly, See also: skillfully, energetically, Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: คนในเรือโดดลงมาปักหลักผูกเรืออย่างทะมัดทะแมง
อย่างเอาเป็นเอาตาย[ADV] seriously, See also: earnestly, actively, intensely, severely, Syn. อย่างจริงจัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าชายทั้งสองโกรธแค้นกันมาแต่ครั้งไหนเขาจึงสู้กันอย่างเอาเป็นตายอย่างนี้
อย่างเอาเป็นเอาตาย[ADV] seriously, See also: earnestly, actively, intensely, severely, Syn. อย่างจริงจัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าชายทั้งสองโกรธแค้นกันมาแต่ครั้งไหนเขาจึงสู้กันอย่างเอาเป็นตายอย่างนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly   FR: sérieusement
เป็นจริงเป็นจัง[adv.] (pen jing pen jang) EN: seriously ; earnestly   
เป็นการเป็นงาน[adv.] (pen kān pen ngān) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner   
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARNESTLY ER1 N AH0 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earnestly (a) ˈɜːʳnɪstliː (@@1 n i s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity, #42,833 [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P) [Add to Longdo]
一路[いちろ, ichiro] (adv,n) one road; one way; straight; earnestly [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P) [Add to Longdo]
請い受ける;乞い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
折り入って[おりいって, oriitte] (adv) earnestly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earnestly \Ear"nest*ly\, adv.
   In an earnest manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earnestly
   adv 1: in a serious manner; "talking earnestly with his son";
       "she started studying snakes in earnest"; "a play dealing
       seriously with the question of divorce" [syn:
       {seriously}, {earnestly}, {in earnest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top