ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rupture*

R AH1 P CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rupture, -rupture-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rupture(vi) แตกออก, See also: แตก, ฉีกขาด, Syn. break, burst, tear
rupture(vt) ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
rupture(vt) ทำให้แตกออก, See also: ทำให้แยกออก, Syn. break, burst, tear
rupture(n) การแตกออก, See also: การแยกออก, Syn. break, split
rupture(n) เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก, See also: อาการโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก
rupture(n) การแตกแยก, See also: การแตกสามัคคี, Syn. breach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rupture(รัพ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แตกออก,แยกออก,แตกร้าว,ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break, breach

English-Thai: Nontri Dictionary
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
rupture(vi, vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rupture memberอุปกรณ์แตกตามพิกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruptureการฉีก, การแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aneurysm, Mycotic, Rupturedอนิวริสม์แตก [การแพทย์]
Aneurysm, Rupturedหลอดเลือดโป่งแตกออก [การแพทย์]
Aortic Ruptureหลอดเลือดแดงเอออร์ตาแตก, เอออร์ตาแตก [การแพทย์]
Appendicitis, Ruptureไส้ติ่งแตก [การแพทย์]
Carcinomatous Nodule, Spontaneous Rupture ofการแตกของก้อนมะเร็ง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Corpus Luteum Cyst, Rupturedถุงคอร์พัสแตก [การแพทย์]
Corpus Luteum, Rupturedการแตกของคอร์ปัสลูเทียม [การแพทย์]
Ear Drum, Traumatic Rupture ofแก้วหูฉีกขาดจากอุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Ectopic, Rupturedครรภ์นอกมดลูกแตก [การแพทย์]
Fetal Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Gestation Rupture, Ectopicการแตกของครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Intervertebral Disc, Rupturedหมอนกระดูกแตก [การแพทย์]
Lumbar Disc, Rupturedหมอนกระดูกแตก [การแพทย์]
Membrane, Artificial Rupture of theการเจาะถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Membrane, Premature Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด [การแพทย์]
Membrane, Prolonged Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด [การแพทย์]
Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Membranes, Rupture of, Prematureน้ำเดินก่อนมีการเจ็บครรภ์, ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเวลา, การแตกของถุงน้ำก่อนกำหนด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงฝัก(n) hernia, See also: rupture, Syn. กระษัยลงฝัก, ไส้เลื่อน, Thai Definition: โรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่อัณฑะ ทำให้อัณฑะโต
สะบั้น(v) rupture, See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder, Syn. แยกออก, ขาด, ขาดสะบั้น, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นได้ขาดสะบั้นลงแล้ว, Thai Definition: แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไส้เลื่อน(n) hernia, See also: rupture, Syn. โรคไส้เลื่อน, Example: ท่านได้อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไส้เลื่อน, Thai Definition: ชื่อโรคที่ลำไส้ลงมาตุงที่อัณฑะ
ฉีก(v) rip, See also: rend, tear, rupture, Example: เราสามารถใช้มือฉีกผ้าชิ้นนี้แทนใช้กรรไกรตัดได้, Thai Definition: ทำให้ขาดหรือแยกออกจากกัน
ความร้าวฉาน(n) disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จุดแตกหัก[jut taēkhak] (n, exp) EN: breaking point  FR: point de rupture [m]
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [f]
ไส้เลื่อน[saileūoen] (n) EN: hernia ; rupture

CMU English Pronouncing Dictionary
RUPTURE R AH1 P CH ER0
RUPTURED R AH1 P CH ER0 D
RUPTURES R AH1 P CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rupture (v) rˈʌptʃər (r uh1 p ch @ r)
ruptured (v) rˈʌptʃəd (r uh1 p ch @ d)
ruptures (v) rˈʌptʃəz (r uh1 p ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture, #8,159 [Add to Longdo]
决裂[jué liè, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] to rupture; to burst open; to break; to break off relations with; a rupture, #29,161 [Add to Longdo]
断裂模数[duàn liè mó shù, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] modulus rupture [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruch {m}rupture [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f} (Bruchmodul)modulus of rupture [Add to Longdo]
Riss {m} | Risse {pl}rift; rupture | rifts [Add to Longdo]
reißen; platzen | reißend; platzend | gerissen; geplatztto rupture | rupturing | ruptured [Add to Longdo]
zerbrechen; brechen; aufreißen | zerbrechend; brechend; aufreißend | zerbrochen; gebrochen; aufgerissento rupture | rupturing | ruptured [Add to Longdo]
zerreißtruptures [Add to Longdo]
zerrissruptured [Add to Longdo]
Ruptur {f}; Gewebszerreißung {f}; Organzerreißung {f} [med.]rupture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture [Add to Longdo]
ラプチャーディスク[rapucha-deisuku] (n) rupture disk (type of safety valve) [Add to Longdo]
筋断裂[きんだんれつ, kindanretsu] (n) muscle rupture; myorrhexis [Add to Longdo]
決潰[けっかい, kekkai] (n,vs) collapse; rupture [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
絶交[ぜっこう, zekkou] (n,vs) breaking off a relationship; permanent breach of friendship; rupture; (P) [Add to Longdo]
穿孔[せんこう, senkou] (n,vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) {comp} punch [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
破断[はだん, hadan] (n,vs) rupture; break; fracture [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P) [Add to Longdo]
破裂板[はれつばん, haretsuban] (n) rupture disk [Add to Longdo]
不成立[ふせいりつ, fuseiritsu] (n) failure; rejection; rupture; (P) [Add to Longdo]
離合[りごう, rigou] (n,vs) alliance and rupture; meeting and parting [Add to Longdo]
離合集散[りごうしゅうさん, rigoushuusan] (n,vs) alliance and rupture [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\ (?; 135), n. [L. ruptura, fr. rumpere, ruptum
   to break: cf. F. rupture. See {Reave}, and cf. {Rout} a
   defeat.]
   1. The act of breaking apart, or separating; the state of
    being broken asunder; as, the rupture of the skin; the
    rupture of a vessel or fiber; the rupture of a lutestring.
    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Hatch from the egg, that soon,
       Bursting with kindly rupture, forth disclosed
       Their callow young.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Breach of peace or concord between individuals; open
    hostility or war between nations; interruption of friendly
    relations; as, the parties came to a rupture.
    [1913 Webster]
 
       He knew that policy would disincline Napoleon from a
       rupture with his family.       --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Hernia. See {Hernia}.
    [1913 Webster]
 
   4. A bursting open, as of a steam boiler, in a less sudden
    manner than by explosion. See {Explosion}.
    [1913 Webster]
 
   {Modulus of rupture}. (Engin.) See under {Modulus}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fracture; breach; break; burst; disruption; dissolution.
     See {Fracture}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Ruptured}; p. pr. & vb.
   n. {Rupturing}.]
   1. To part by violence; to break; to burst; as, to rupture a
    blood vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a hernia in.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rupture \Rup"ture\, v. i.
   To suffer a breach or disruption.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hernia \Her"ni*a\, n.; pl. E. {Hernias}, L. {Herni[ae]}. [L.]
   (Med.)
   A protrusion, consisting of an organ or part which has
   escaped from its natural cavity, and projects through some
   natural or accidental opening in the walls of the latter; as,
   hernia of the brain, of the lung, or of the bowels. Hernia of
   the abdominal viscera in most common. Called also {rupture}.
   [1913 Webster]
 
   {Strangulated hernia}, a hernia so tightly compressed in some
    part of the channel through which it has been protruded as
    to arrest its circulation, and produce swelling of the
    protruded part. It may occur in recent or chronic hernia,
    but is more common in the latter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rupture
   n 1: state of being torn or burst open
   2: a personal or social separation (as between opposing
     factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
     {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
     out}]
   3: the act of making a sudden noisy break
   v 1: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
      "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rupture /ʀyptyʀ/ 
  interruption

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top