ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*reproduce*

R IY2 P R AH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reproduce, -reproduce-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproduce(vi) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำซ้ำ, See also: ทำใหม่, Syn. recreate, repeat
reproduce(vi) สืบพันธุ์, See also: แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, Syn. breed, procreate, spawn
reproducer(n) ผู้แพร่พันธุ์, See also: ผู้สืบพันธุ์, ผู้ลอกแบบ
reproduce in(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: สร้างใหม่, Syn. reprint in
reproduce from(phrv) สร้างใหม่, Syn. reprint from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา, อัดสำเนา, ถอดแบบ, จำลอง, ลอก, คัด, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy

English-Thai: Nontri Dictionary
reproduce(vi, vt) จำลอง, ถอดแบบ, คัดลอก, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Machines that reproduce themselves.เครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง *batteries not included (1987)
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ Yomigaeri (2002)
With the ability to reproduce art, it is available to the masses.การนำภาพศิลปะมาทำซ้ำ จึงทำให้คนเป็นเจ้าของภาพได้ Mona Lisa Smile (2003)
Reisner managed to reproduce the original test results.ไรซ์เนอร์ได้สร้างมันขึ้นใหม่ โดยต่อยอดจากการทดลองครั้งก่อน Hollow Man II (2006)
I know people are supposed to fall in love before they reproduce, but, ฉันรู้หรอกนะว่าคนเราควรจะมีความรัก ก่อนจะมีอะไรกัน แต่ Juno (2007)
I think it's their duty to reproduce.พวกเขาต้องมีลูกที่น่ารักแน่ๆ Cassandra's Dream (2007)
Is it when cells sustain themselves... and reproduce... to form a separate organism?ถ้าเซลล์ของมนุษย์สามารถ คืนสภาพได้... จากการแตกขยาย? Oneechanbara: The Movie (2008)
Do you realize germs can reproduce 80 percent faster in bright light?เชื้อโรคสามารถขยายพันธุ์ในที่สว่าง ได้เร็วขึ้น 80 เปอร์เซน เอาละครับ เรากลับมามืดอีกครั้ง เชื้อโรคเริ้มสับสน Bedtime Stories (2008)
Even here in Beijing, it is cloned, copied and reproduced in these formatted houses that have wiped pagodas off the map.แม้แต่ในกรุงปักกิ่ง, มันถูกสร้างลอกเลียบรูปแบบ จำลองของบ้านสมัยใหม่ ซึ่งเบียดบังโบราณสถาน ออกจากแผนที่ Home (2009)
Most large fish have been fished out of existence since they have no time to reproduce.ปลาใหญ่ส่วนใหญ่ถูกจับออกจากทะเล ตั้งแต่เราไม่มีเวลามาทบทวน Home (2009)
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง Duplicity (2009)
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา Bound (2009)
In a colony, only the queen can reproduce.ใน1รวงรัง นางพญาเท่านั้นที่สืบพันธุ์ Ben 10: Alien Swarm (2009)
What we're trying to do is to reproduce the kind of energy levels that existed just after the Big Bang on a more controllable scale.สิ่งที่เราพยายามทำก็คือ การผลิตซ้ำค่าระดับต่างๆ ของพลังงาน ที่ปรากฎขึ้นทันทีภายหลัง การระเบิดของบิ๊กแบงในระดับ ที่พอควบคุมได้ดีขึ้น A561984 (2009)
And I've reproduced it.และผมได้ผลิตมันขึ้นมาแล้ว Peter (2010)
I'm quite aware of the way humans usually reproduce, which is messy, unsanitary, and based on living next to you for three years, involves loud and unnecessary appeals to a deity.ฉันค่อนข้างตระหนักดีถึงวิธีที่ มนุษย์ปกติใช้สืบพันธุ์ ซึ่งสกปรก ไม่มีอนามัย และ จากการอยู่กับคุณมา 3 ปี The Robotic Manipulation (2010)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Well, it's not up to me to rule out anything, but we have to consider the possibility that Lieutenant Scott's infection is how this organism reproduces.มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันค่ะ ที่จะต้องมาไม่ยอมรับทุกๆอย่าง แต่เราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ที่หมวดสก๊อตติดเชื้อนั้น Cloverdale (2010)
In the extreme far future, they will have the ability to reproduce the past.ในอนาคตอันไกลมาก พวกเขาจะมีความสามารถ ในการทำซ้ำที่ผ่านมา Is Time Travel Possible? (2010)
Steve is going to reproduce one of the most important experiments in the history of science --หนึ่งในการทดลองที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ What Are We Really Made Of? (2010)
* It may not be reproduced, hardsubbed or be used for any commercial purpose* * it is strictly for personal enjoyment on it's own and may not to be used in a manner that will incur an infringement in copyright or of any aspect legal in nature"เป็นอังกฤษโดยOnionring ห้ามทำhardsubbed Finding Mr. Destiny (2010)
Meme theory suggests that items of gossip are like living things that seek to reproduce using humans as their host.ทฤษฏีมีมเสนอว่า ตัวข่าวลือนั้นเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต ที่สืบพันธุ์โดยการอาศัยมนุษย์เป็นตัวนำ The Herb Garden Germination (2011)
And why were they allowed to reproduce?และพวกเขาได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือดัดแปลงได้ยังไง? Monsters in the End (2011)
He runs like an expensive Swiss watch reproduced cheaply in China.เค้าเร็วยังกะนาฬิกา Swiss รุ่นแพง ที่ถูกก๊อปในจีน Asian F (2011)
The lore says they reproduced quickly -- as in, after mating, they gave birth within 36 hours.ตำนานว่าไว้ พวกเขาแพร่พันธุ์รวดเร็ว-- แบบ หลังจากสืบพันธุ์ก็คลอดลูกใน 36 ชั่วโมง The Slice Girls (2012)
Valfierno commissions Yves Chaudron, the world's greatest forger, to reproduce the Mona Lisa six times and perfect, an Herculean task only Chaudron could accomplish.Valfierno นายหน้า Yves Chaudron, ปลอมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในการทำซ้ำโมนาลิซ่า หกครั้งและสมบูรณ์แบบ เพียง แต่งานที่ยากมาก Chaudron จะประสบความสำเร็จ The Art of the Steal (2013)
Many of the families who knew they carried the bloodline made a choice not to reproduce.หลายๆ ครอบครัวที่รู้ว่า พวกเขากำลังแบกรับสายเลือดเหล่านั้น ตัดสินใจที่จะไม่ผลิตพวกเราออกมา Bitchcraft (2013)
Particular arrangements of those letters spell out the instructions for all living things telling them how to grow, move, digest sense the environment, heal, and reproduce.การเตรียมการเฉพาะของ ตัวอักษรเหล่านั้นสะกดออก คำแนะนำสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด บอกพวกเขาว่าจะเติบโตย้ายย่อย Some of the Things That Molecules Do (2014)
That's how life reproduces genes and transmits them from one generation to the next.นั่นเป็นวิธีที่ชีวิตพันธุ์ยีน และส่งพวกเขา จากคนรุ่นหนึ่งไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
The ones who were good at spotting prey and predator, telling poisonous plants from the nourishing ones, they had a better chance to live and reproduce.คนที่มีความจำดีที่เหยื่อและล่า บอกพืชที่เป็นพิษจากคนบำรุง พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่า การอยู่อาศัยและการทำซ้ำ When Knowledge Conquered Fear (2014)
He came to the conclusion that since roughly half of all adults fail to reproduce children, who themselves survive to reproduce, every married couple must have four children in order to maintain the population.เขามาถึงข้อสรุป ว่าตั้งแต่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของผู้ใหญ่ทุกคนล้มเหลว ในการทำซ้ำเด็ก When Knowledge Conquered Fear (2014)
If the stowaway microbes should happen to come in contact with liquid water, they can revive and reproduce.ถ้าจุลินทรีย์แอบ ควรจะเกิดขึ้นมาใน การติดต่อกับน้ำของเหลว พวกเขาสามารถฟื้นฟูและการทำซ้ำ The Immortals (2014)
To reproduce.เผื่อขยายพันธุ์ Godzilla (2014)
Your only achievement was being born into nobility... and you somehow failed to reproduce even that.ความสำเร็จของคุณเท่านั้นที่ถูก เกิดมาในสังคมชั้นสูง ... และคุณล้มเหลวอย่างใด ในการทำซ้ำแม้กระทั่งว่า Last Knights (2015)
We think we were able to reproduce some prime number sequences back at them.เราคิดว่าเรามีความสามารถใน การทำซ้ำ บางจำนวนที่สำคัญลำดับกลับไป ที่มัน Arrival (2016)
The growth rate of the organism gradually accelerates as it reacts to and reproduces the new stimuli.อัตราการเติบโตของสิ่งมีชีวิตนี้ จะค่อยๆ เร่งขึ้น เป็นปฏิกิริยาตอบรับ และสร้างเซลล์กระตุ้นใหม่ขึ้นมา Morgan (2016)
And we've successfully reproduced 26 miracle piglets by nonforced, natural mating.และเราประสบความสำเร็จในการสร้าง ลูกหมูแห่งปาฏิหาริย์ 26 ตัวขึ้นใหม่ โดยไม่มีการบังคับ เป็นการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproduceI appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
reproduceIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
reproduceSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
reproduceTry to reproduce the music in your mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai Definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
คัด(v) copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai Definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก(v) copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ปั๊ม(v) copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกแบบ(v) reproduce, See also: copy, Syn. จำลองแบบ, Example: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
ลอกเลียน(v) copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ถอดแบบ(v) reproduce, See also: duplicate, Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ, Example: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ, Thai Definition: เหมือนต้นแบบ
เจริญพันธุ์(v) be fertile, See also: reproduce, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
จำลอง(v) reproduce, See also: make a copy, imitate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ, Example: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (v) EN: be fertile ; reproduce  FR: être fertile
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[khatløk] (v) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce  FR: copier ; transcrire; reproduire
ลอก[løk] (x) EN: imitate ; copy ; reproduce  FR: copier ; recopier
ลอกแบบ[løk baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire ; plagier
สืบพันธุ์[seūpphan] (v) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed  FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
ถ่าย[thāi] (v) EN: reproduce ; copy ; photograph  FR: reproduire ; copier
ถอดแบบ[thøt baēp] (v, exp) EN: reproduce ; duplicate ; model after  FR: reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRODUCE R IY2 P R AH0 D UW1 S
REPRODUCED R IY2 P R AH0 D UW1 S T
REPRODUCES R IY2 P R AH0 D UW1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproduce (v) rˌiːprədjˈuːs (r ii2 p r @ d y uu1 s)
reproduced (v) rˌiːprədjˈuːst (r ii2 p r @ d y uu1 s t)
reproducer (n) rˌiːprədjˈuːsər (r ii2 p r @ d y uu1 s @ r)
reproduces (v) rˌiːprədjˈuːsɪz (r ii2 p r @ d y uu1 s i z)
reproducers (n) rˌiːprədjˈuːsəz (r ii2 p r @ d y uu1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property, #1,545 [Add to Longdo]
转载[zhuǎn zài, ㄓㄨㄢˇ ㄗㄞˋ, / ] to forward (a shipment); to reproduce (e.g. a printed work), #3,880 [Add to Longdo]
复制[fù zhì, ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] to duplicate; to reproduce; to make a copy of; to copy, #6,960 [Add to Longdo]
繁殖[fán zhí, ㄈㄢˊ ㄓˊ, ] to breed; to reproduce; to propagate, #8,156 [Add to Longdo]
生殖[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, ] to reproduce; to flourish, #11,006 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] grow; reproduce, #15,444 [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring, #16,136 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] flourishing; to reproduce, #19,723 [Add to Longdo]
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, ] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity, #20,538 [Add to Longdo]
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce, #21,904 [Add to Longdo]
传种[chuán zhǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] to reproduce; to propagate, #160,810 [Add to Longdo]
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, ] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vervielfältiger { m }; Wiedergabegerät { n }reproducer [Add to Longdo]
Vervielfältigungsrecht { n }right to reproduce [Add to Longdo]
fortgepflanzt; pflanzte fortreproduced [Add to Longdo]
fortpflanzen | fortpflanzend | pflanzt fortto reproduce | reproducing | reproduces [Add to Longdo]
kopierento reproduce [Add to Longdo]
nachvollziehento understand; to reproduce; to comprehend [Add to Longdo]
originalgetreureproduced in facsimile [Add to Longdo]
reproduzieren; wiedergeben | reproduzierend | reproduziertto reproduce | reproducing | reproduces [Add to Longdo]
wiedererzeugtreproduced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n, adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) { comp } tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) { comp } tape reproducer [Add to Longdo]
再掲[さいけい, saikei] (vs) to reproduce; to reprint [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reproduce \Re`pro*duce"\ (r?`pr?-d?s"), v. t.
   To produce again. Especially:
   (a) To bring forward again; as, to reproduce a witness; to
     reproduce charges; to reproduce a play.
   (b) To cause to exist again.
     [1913 Webster]
 
        Those colors are unchangeable, and whenever all
        those rays with those their colors are mixed again
        they reproduce the same white light as before.
                          --Sir I.
                          Newton.
     [1913 Webster]
   (c) To produce again, by generation or the like; to cause the
     existence of (something of the same class, kind, or
     nature as another thing); to generate or beget, as
     offspring; as, to reproduce a rose; some animals are
     reproduced by gemmation.
   (d) To make an image or other representation of; to portray;
     to cause to exist in the memory or imagination; to make a
     copy of; as, to reproduce a person's features in marble,
     or on canvas; to reproduce a design.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reproduce
   v 1: make a copy or equivalent of; "reproduce the painting"
   2: have offspring or produce more individuals of a given animal
     or plant; "The Bible tells people to procreate" [syn:
     {reproduce}, {procreate}, {multiply}]
   3: recreate a sound, image, idea, mood, atmosphere, etc.; "this
     DVD player reproduces the sound of the piano very well"; "He
     reproduced the feeling of sadness in the portrait"
   4: repeat after memorization; "For the exam, you must be able to
     regurgitate the information" [syn: {regurgitate},
     {reproduce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top