ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reproduce-

R IY2 P R AH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reproduce, *reproduce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproduce(vi) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำสำเนา, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, duplicate
reproduce(vt) ทำซ้ำ, See also: ทำใหม่, Syn. recreate, repeat
reproduce(vi) สืบพันธุ์, See also: แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, Syn. breed, procreate, spawn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา, อัดสำเนา, ถอดแบบ, จำลอง, ลอก, คัด, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ทำพันธุ์, ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy

English-Thai: Nontri Dictionary
reproduce(vi, vt) จำลอง, ถอดแบบ, คัดลอก, พิมพ์ใหม่, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproduceI appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
reproduceIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
reproduceSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
reproduceTry to reproduce the music in your mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai Definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
ลอกแบบ(v) reproduce, See also: copy, Syn. จำลองแบบ, Example: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
ถอดแบบ(v) reproduce, See also: duplicate, Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ, Example: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ, Thai Definition: เหมือนต้นแบบ
เจริญพันธุ์(v) be fertile, See also: reproduce, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
จำลอง(v) reproduce, See also: make a copy, imitate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ, Example: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRODUCE R IY2 P R AH0 D UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproduce (v) rˌiːprədjˈuːs (r ii2 p r @ d y uu1 s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reproduce \Re`pro*duce"\ (r?`pr?-d?s"), v. t.
   To produce again. Especially:
   (a) To bring forward again; as, to reproduce a witness; to
     reproduce charges; to reproduce a play.
   (b) To cause to exist again.
     [1913 Webster]
 
        Those colors are unchangeable, and whenever all
        those rays with those their colors are mixed again
        they reproduce the same white light as before.
                          --Sir I.
                          Newton.
     [1913 Webster]
   (c) To produce again, by generation or the like; to cause the
     existence of (something of the same class, kind, or
     nature as another thing); to generate or beget, as
     offspring; as, to reproduce a rose; some animals are
     reproduced by gemmation.
   (d) To make an image or other representation of; to portray;
     to cause to exist in the memory or imagination; to make a
     copy of; as, to reproduce a person's features in marble,
     or on canvas; to reproduce a design.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reproduce
   v 1: make a copy or equivalent of; "reproduce the painting"
   2: have offspring or produce more individuals of a given animal
     or plant; "The Bible tells people to procreate" [syn:
     {reproduce}, {procreate}, {multiply}]
   3: recreate a sound, image, idea, mood, atmosphere, etc.; "this
     DVD player reproduces the sound of the piano very well"; "He
     reproduced the feeling of sadness in the portrait"
   4: repeat after memorization; "For the exam, you must be able to
     regurgitate the information" [syn: {regurgitate},
     {reproduce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top