หรือคุณหมายถึง %peerleß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*peerless*

P IH1 R L AH0 S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peerless, -peerless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior

English-Thai: Nontri Dictionary
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prized by collectors for its peerless grace among vintage European sports cars, one out of seven in existence.ราคานี้ถือว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ในบรรดารถยุโรปโบราณทั้งหมด เป็นหนึ่งในเจ็ดที่ยังเหลืออยู่เชียวนะ The Substitute (2010)
Known for their peerless sighting.อย่างที่เห็นกันว่า มันยอดเยี่ยมที่สุด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
My husband is peerless when it comes to skullduggery.ถ้าเป็นเรื่องการห้ำหั่นกัน สามีฉันก็ช่างเหลือจะกล่าวนัก Engagement (2013)
Wrecking Crew is 3-1, Vale of Tears, 4 Black Mischief, 5, Whichaway, 6 Chief Yeoman, 12, Peerless Pal is 20 and Mariato is 40.Wrecking Crew 3 bis 1, Vale of Tears 4, Wrecking Crew 5, Whichaway 6, Chief Yeoman 12, Peerless Pal ist auf 20... und Mariato auf 40. The Sting (1973)
Ah, there's a new Peerless in there.Ein neuer Peerless ist auch drin. Tales of the Undead (1988)
It, uh, built Peerless Comics single-handedly.Und mit der Figur entstand Peerless Comics. Tales of the Undead (1988)
Yeah, up until Peerless Comics.Ja, auch bei Peerless Comics. Tales of the Undead (1988)
Well, I was in the alleyway outside of Peerless Comics.- In der Nähe von Peerless Comics. Tales of the Undead (1988)
Mrs. Moscone, Ruby Holden, Peerless Events.Ruby Holden. Peerless Events. Ihre Hochzeitsplanerin. The Wedding Job (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison

CMU English Pronouncing Dictionary
PEERLESS    P IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peerless    (j) pˈɪəʴləs (p i@1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝伦[jué lún, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] outstanding; peerless; beyond compare, #27,695 [Add to Longdo]
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty), #32,721 [Add to Longdo]
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] peerless artwork; absolute gem, #85,426 [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, / ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvergleichbarkeit {f}peerlessness [Add to Longdo]
beispiellos {adj}peerless [Add to Longdo]
unvergleichlichpeerless [Add to Longdo]
unvergleichlich {adv}peerlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless [Add to Longdo]
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless [Add to Longdo]
天下無双[てんかむそう, tenkamusou] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無敵,天下無比) peerless; unequaled; unequalled [Add to Longdo]
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無比) peerless; unequalled; unequaled [Add to Longdo]
天下無比[てんかむひ, tenkamuhi] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無敵) peerless; unequaled; unequalled [Add to Longdo]
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country [Add to Longdo]
如くは無し[しくはなし, shikuhanashi] (exp) (arch) peerless; without equal [Add to Longdo]
比類のない[ひるいのない, hiruinonai] (adj-i) peerless [Add to Longdo]
不二[ふに, funi] (n) peerless; unparalleled; unparallelled [Add to Longdo]
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms) [Add to Longdo]
無双[むそう, musou] (n,adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless [Add to Longdo]
無二[むに, muni] (n,adj-no) peerless; matchless [Add to Longdo]
無比[むひ, muhi] (adj-na,n,adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peerless \Peer"less\, a.
   Having no peer or equal; matchless; superlative. "Her
   peerless feature." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Unvailed her peerless light.       --Milton.
   [1913 Webster] --{Peer"less*ly}, adv. -- {Peer"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top