ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmatch

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmatch-, *unmatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmatched[ADJ] ซึ่งไม่เข้ากัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, Syn. heterogeneous, unequaled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmatchable(อันแมท'ชะเบิล) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบได้,เทียบไม่ติด,ไม่มีทางสู้ได้
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้,เทียบไม่ติด,ไม่สอดคล้องกัน,ไม่เข้ากัน,ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์ The King and the Clown (2005)
And Lt. Uhura's is unmatched in xenolinguistics.และทักษะภาษาต่างดาวของผู้พันอูฮูร่าไม่เป็นรองใคร Star Trek (2009)
I let you fondle my chest, and it was a glorious moment for you unmatched by anything you've experienced, including cake.ฉันจะให้จับหน้าอก และมันจะเป็นวินาทีแห่งชัยชนะของนาย... ...เปรียบเทียบไม่ได้กับเป็นอะไร ที่นายเคยเจอมาก่อน รวมทั้ง เค้กด้วย Easy A (2010)
A roman consul and commander unmatched in glory.ที่ปรึกษาและผู้บัญชาการชาวโรมัน Great and Unfortunate Things (2010)
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
They are unmatched in the country when it comes to using acetic anhydride.มีการใช้สารอเซติก แอนไฮไดรด์ มากที่สุดในเกาหลี Poseidon (2011)
His skills and honour were unmatched.ความสามารถ และชื่อเสียง ไม่มีใครเทียบได้ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
My strength is unmatched.พลังของฉันเหนือกว่าใคร Flesh and Blood (2012)
Our new high-frequency program employs computerized algorithms that operate at a speed unmatched by traditional trading methods.นักโปรแกรมคนใหม่ของเรา ถูกว่าจ้างทำขั้นตอนให้ดำเนินการ ที่ขั้นตอนขนส่งแบบดั้งเดิม It Just Got Normal (2012)
Our prices may be high, but our quality is unmatched, and we stand by our products.ราคาอาจจะสูง แต่คุณภาพนั้นหาประมาณมิได้ สินค้าทุกชิ้นเรามีโชว์อยู่ที่นี่ What's Up, Tiger Mommy? (2012)
My people, they had a capacity for joy unmatched by any tribe to ever walk the earth.คนของผม พวกเขามีวิสัยที่สนุกสนาน เป็นชนเผ่าที่ยากจะมีใครมาเทียบได้ในโลก Radioactive (2013)
Your skills are unmatched.ทักษะคุณไม่ได้ถูกจับเข้ากัน Out of the Frying Pan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMATCHED    AH0 N M AE1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmatched    (j) ˈʌnmˈætʃt (uh1 n m a1 ch t)
unmatchable    (j) ˈʌnmˈætʃəbl (uh1 n m a1 ch @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy [Add to Longdo]
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top