ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incomparable

IH2 N K AA1 M P ER0 AH0 B AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incomparable-, *incomparable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incomparable[ADJ] ซึ่งหาที่เปรียบมิได้, See also: ซึ่งหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, unequaled, Ant. comparable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless

English-Thai: Nontri Dictionary
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My old underpants. What incomparable refinementอายุของฉันunderpants incomparable refinement อะไร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ladies and gentlemen... the one, the only... the incomparable Starina.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ... หนึ่งเท่านั้น ... หาที่เปรียบมิได้ starina The Birdcage (1996)
Why? 'Cause Chaplin's incomparable?ทำไมล่ะ เพราะแชปลิน อยู่ขั้นเทพเหรอ The Dreamers (2003)
No. Because Keaton is incomparable.ป่าว เพราะคีตันต่างหากที่ขั้นเทพ The Dreamers (2003)
The incomparable Arnold Schwarzenegger.หาที่เปรียบไม่ได้ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก Romantic Expressionism (2010)
She really is incomparable.จริงๆแล้วเธอ เทียบไม่ได้หรอก Dream High (2011)
and as the Emperor Nero, the incomparable Mr. Charles Laughton... who I understand is an enormous whoopsie.และจักรพรรดิเนโร รับบทโดยนักแสดงชั้นยอด คุณชาร์ล ลอฟตัน... ซึ่งฉันเข้าใจว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศ Nor'easter (2012)
Faraday was continuing to change the world and the way people lived, and then, suddenly, an illness attacked his incomparable mind.ฟาราเดย์ได้รับการอย่างต่อ เนื่องในการเปลี่ยนแปลงโลก และวิธีที่ผู้คนอาศัยอยู่ แล้วทันใดนั้น The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incomparableHer beauty is incomparable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาตัวจับยาก[ADJ] incomparable, See also: unparalleled, unique, matchless, Example: นักธุรกิจคนนี้เป็นคนฉลาดชนิดหาตัวจับยาก, Thai definition: หาคนเทียมได้ยาก, Notes: (สำนวน)
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thāng thāp tit) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOMPARABLE    IH2 N K AA1 M P ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incomparable    (j) ˈɪnkˈɒmprəbl (i1 n k o1 m p r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time, #46,047 [Add to Longdo]
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, / ] incomparable; head and shoulders above the competition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable [Add to Longdo]
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming [Add to Longdo]
物に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable [Add to Longdo]
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things [Add to Longdo]
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable [Add to Longdo]
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incomparable \In*com"pa*ra*ble\, a. [L. incomparabilis: cf. F.
   incomparable. See {In-} not, and {Comparable}.]
   Not comparable; admitting of no comparison with others;
   unapproachably eminent; without a peer or equal; matchless;
   peerless; transcendent.
   [1913 Webster]
 
      A merchant of incomparable wealth.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A new hypothesis . . . which hath the incomparable Sir
      Isaac Newton for a patron.        --Bp.
                          Warburton.
   -- {In*com"pa*ra*ble*ness}, n. -- {In*com"pa*ra*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Delights incomparably all those corporeal things. --Bp.
                          Wilkins.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incomparable
   adj 1: such that comparison is impossible; unsuitable for
       comparison or lacking features that can be compared; "an
       incomparable week of rest and pleasure"; "the computer
       proceeds with its incomparable logic and efficiency";
       "this report is incomparable with the earlier ones
       because of different breakdowns of the data" [syn:
       {incomparable}, {uncomparable}] [ant: {comparable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top