ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worst

W ER1 S T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worst-, *worst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worst[ADJ] เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill), See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด, Syn. most terrible, poorest, lowest, least
worst[ADV] เลวที่สุด, See also: แย่ที่สุด, ผิดพลาดที่สุด
worst[N] สิ่งที่เลวที่สุด, See also: สิ่งที่แย่ที่สุด, Syn. calamity, catastrophe, ruin
worsted[N] ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม, See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม, Syn. woolens, suiting, long staple, wool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat
worsted(เวิร์ส'ทิด) n.,adj. (ทำด้วย) ด้ายขนสัตว์ที่ใช้ทอเนื้อผ้าละเอียด,ผ้าขนสัตว์ที่ทอด้วยด้ายดังกล่าว
zephyr worstedn. เส้นด้ายเบาและนิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
worst(adj) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ชั่วที่สุด
worst(vi) ชนะ
worsted(n) ผ้าสักหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worst fitการจัดแล้วเหลือมากที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The worst showing in history of the storied United States of America Amateur Boxing Program.เป็นผลงานแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของโครงการมวยสากลสมัครเล่น สหรัฐอเมริกา CounterPunch (2017)
Is 'should' the worst of these four?คำว่า "ควร" แย่ที่สุดในสี่คำนั้นรึเปล่า  ()
Worst place in the world.ที่ที่เลวร้ายที่สุด Dragonstone (2017)
They're the worst scum in prosecution history.คนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์วงการอัยการ The King (2017)
Imagine the worst thing that could happen... and then the worse after that and worse after that, and then I...นึกถึงเรื่องแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้น และเรื่องแย่กว่าที่สุด และแย่กว่าที่สุด แล้วก็... Life (2017)
It's the worst pain I ever felt..มันเจ็บปวดที่สุดในชีวิต The Fate of the Furious (2017)
What's the worst thing that could happen?มันจะมีเลวร้ายตรงไหนกันล่ะ The Lego Batman Movie (2017)
What if you saw the worst crime scene ever? A mass murder at a school.มีศพ เศษสมอง เลือด เลอะตัวนักเรียนเต็มไปหมด The Bye Bye Man (2017)
Now, let's not bring out the worst in each other.เอาล่ะ อย่าให้เราต้องร้ายกาจใส่กัน Logan (2017)
This was definitely the worst shot I ever got.คราวนี้เหมือนหนักสุดที่เคยโดน A Dog's Purpose (2017)
That's when I realized being alone might be the worst thing that could happen to you.ตรงนั้นแหละผมบรรลุ ชีวิตเดียวดาย คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด A Dog's Purpose (2017)
Not the worst way to go.ตายอย่างนี้ ก็ไม่เลวนะ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worstAre you prepared for the worst?
worstAt worst, I will get an average mark.
worstAt worst, she will not die of such an illness.
worstHaving no will is the worst handicap.
worstHe prepared for the worst.
worstHe will get an average mark at worst.
worstHis competition record was the worst among the five.
worstI am prepared for the worst.
worstI am saving money to prepare for the worst.
worstI'm the butt of the worst joke in history.
worstIt is necessary that he prepare for the worst.
worstIt is necessary that he should prepare for the worst.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics   
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot saphāp thī lēorāi thīsut) EN: worst-case scenario   
เลวร้ายที่สุด[adj.] (lēorāi thīsut) EN: worst-case   FR: pire
เลวสุดในจำพวกนั้น[xp] (lēo sut nai jamphūak nan) EN: the worst of the lot   
เลวที่สุดในจำนวนนั้น[xp] (lēo thīsut nai jamnūan nan) EN: the worst of the lot   
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst   FR: pessimisme [f]
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off   FR: dans le pire des cas
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum

CMU English Pronouncing Dictionary
WORST    W ER1 S T
WORSTED    W ER1 S T IH0 D
WORSTER    W ER1 S T ER0
WORSTELL    W ER1 S T AH0 L
WORST-CASE    W ER1 S T K EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worst    (v) wˈɜːʳst (w @@1 s t)
worsts    (v) wˈɜːʳsts (w @@1 s t s)
worsted    (v) wˈɜːʳstɪd (w @@1 s t i d)
worsted    (n) wˈustɪd (w u1 s t i d)
worsting    (v) wˈɜːʳstɪŋ (w @@1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlimmstfall {m}worst case; worst-case scenario [Add to Longdo]
größter anzunehmender Unfall (GAU)worst case scenario [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ウーステッド[, u-suteddo] (n) worsted [Add to Longdo]
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ワースト[, wa-suto] (n) worst; (P) [Add to Longdo]
過去最悪[かこさいあく, kakosaiaku] (n,adj-no) record low; worst ever [Add to Longdo]
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] (adj-na,n) the worst; (P) [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, v. t. [imp. & p. p. {Worsted}; p. pr. & vb. n.
   {Worsting}.] [See {Worse}, v. t. & a.]
   To gain advantage over, in contest or competition; to get the
   better of; to defeat; to overthrow; to discomfit.
   [1913 Webster]
 
      The . . . Philistines were worsted by the captivated
      ark.                   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, v. i.
   To grow worse; to deteriorate. [R.] "Every face . . .
   worsting." --Jane Austen.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, a., superl. of {Bad}. [OE. werst, worste, wurste,
   AS. wyrst, wierst, wierrest. See {Worse}, a.]
   Bad, evil, or pernicious, in the highest degree, whether in a
   physical or moral sense. See {Worse}. "Heard so oft in worst
   extremes." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have a wife, the worst that may be.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      If thou hadst not been born the worst of men,
      Thou hadst been a knave and flatterer.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, n.
   That which is most bad or evil; the most severe, pernicious,
   calamitous, or wicked state or degree.
   [1913 Webster]
 
      The worst is not
      So long as we can say, This is the worst. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      He is always sure of finding diversion when the worst
      comes to the worst.           --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl.
   {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel
   hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.]
   Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious,
   hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or
   defective, either physically or morally; evil; vicious;
   wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad
   conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad
   crop; bad news.
 
   Note: Sometimes used substantively.
      [1913 Webster]
 
         The strong antipathy of good to bad. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious;
     hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious;
     imperfect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worst
   adv 1: to the highest degree of inferiority or badness; "She
       suffered worst of all"; "schools were the worst hit by
       government spending cuts"; "the worst dressed person
       present"
   adj 1: (superlative of `bad') most wanting in quality or value
       or condition; "the worst player on the team"; "the worst
       weather of the year" [ant: {best}]
   n 1: the least favorable outcome; "the worst that could happen"
   2: the greatest damage or wickedness of which one is capable;
     "the invaders did their worst"; "so pure of heart that his
     worst is another man's best"
   3: the weakest effort or poorest achievement one is capable of;
     "it was the worst he had ever done on a test" [ant: {best}]
   v 1: defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his
      opponents" [syn: {worst}, {pip}, {mop up}, {whip}, {rack
      up}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 worst /wɔrst/
  sausage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top