ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*greatest*

G R EY1 T AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greatest, -greatest-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ floor] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest lower boundขอบเขตล่างมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ infimum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
G.C.D. (greatest common divisor); H.C.F. (highest common factor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
H.C.F. (highest common factor); G.C.D. (greatest common divisor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatest1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
greatestBasho was the greatest poet.
greatestDo you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?
greatestHe is considered one of the greatest scientists in our country.
greatestHe is numbered among the greatest scientists in the world.
greatestHe is one of the greatest artists in Japan.
greatestHe is one of the greatest scientists in Japan.
greatestHe is one of the greatest scientists in the world.
greatestHe is the greatest living artist.
greatestHe is the greatest man in the world.
greatestHe is the greatest man who has ever lived.
greatestHe is the greatest poet that ever lived.
greatestHe is the greatest scientist that the world has ever produced.
greatestHe is the greatest singer that ever lived.
greatestHe is the greatest statesman that ever lived.
greatestHe put up with the greatest hardship that no one could imagine.
greatestHe was regarded as the greatest writer of the day.
greatestHis greatest fault is talking too much.
greatestHunger is one of the greatest social miseries.
greatestI believe Shakespeare is the greatest dramatist that ever lived.
greatestI consider the Russian ballet the greatest.
greatestI have been his greatest fan all my life.
greatestI'm afraid my greatest talent is for eating.
greatestIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
greatestI think he is the greatest artist of the time.
greatestIt is said that Japan is the greatest economic power in the world.
greatestIt is the greatest happiness in life to love and to be loved.
greatestIt is without justification that money has been called one of the greatest invention of man.
greatestIt may safely be said that he is the greatest pianist in the twentieth century.
greatestIt's his greatest fault to be too generous.
greatestIt was the greatest earthquake on record.
greatestIt was the greatest joy that I have ever experienced.
greatestJapan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.
greatestJapan is one of the greatest economic powers in the world.
greatestJapan is today considered to be one of the greatest economic powers of the world.
greatestLincoln is one of the greatest figures in American history.
greatestMaking use of fire may be regarded as man's greatest invention.
greatestMaternal love is the greatest thing.
greatestOne of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.
greatestOne of the greatest hurdles facing middle school students learning English is relative pronouns.
greatestProfessor Smith is recognized to be one of the greatest scholars in English philology.
greatestSecurity is the greatest enemy.
greatestShakespeare is one of the greatest poets.
greatestShakespeare is recognized to be the greatest dramatist.
greatestShakespeare is the greatest poet that England has ever produced.
greatestShakespeare is the greatest poet that England has produced.
greatestSince Japan is the second greatest economic power in the world, many nations want to learn from her.
greatestSleep is the greatest thief, for it steals half one's life.
greatestSo valuable were books that the greatest care was taken of them.
greatestSo valuable were the books that they were handled with the greatest care.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่ง(adv) extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
เลือดตาแทบกระเด็น(adv) with greatest trouble, See also: excruciatingly, Example: เขาตั้งใจทำงานเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไร, Thai Definition: ลำบากยากแค้นแสนสาหัส
เต็มเหยียด(adv) at one's greatest speed, Example: ทั้งคู่เปลี่ยนจากวิ่งเหยาะเป็นพุ่งไปเต็มเหยียดคล้ายกำลังแข่งขัน, Thai Definition: สุดฝีเท้า
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด(adv) most, See also: maximally, greatest
หารร่วมมาก(n) greatest common factor, Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม, Ant. คูณร่วมน้อย, Example: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35
จุดสูงสุด(n) peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
จุดสูงสุด[jut sūngsut] (n, exp) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle  FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
มากที่สุด[māk thīsut] (x) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest  FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]
...ที่สุด[... thīsut] (adv) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally  FR: le plus ... ; extrêmement ...
ยิ่ง[ying] (adv) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much  FR: extrêmement ; à l'extrême

CMU English Pronouncing Dictionary
GREATEST G R EY1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatest (j) grˈɛɪtɪst (g r ei1 t i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely, #109 [Add to Longdo]
尽量[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] as much as possible; to the greatest extent, #2,723 [Add to Longdo]
莫大[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]
陆游[Lù Yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, / ] Lu You (1125-1210), widely regarded as the greatest of the Southern Song poet, #40,855 [Add to Longdo]
最大公约数[zuì dà gōng yuē shù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] (math.) greatest common divisor, #122,637 [Add to Longdo]
下确界[xià què jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, ] infimum (math.); greatest lower bound, #432,823 [Add to Longdo]
坦博拉[Tǎn bó lā, ㄊㄢˇ ㄅㄛˊ ㄌㄚ, ] Tambora, volcano on Indonesian island of Sumbawa 松巴哇, whose 1815 eruption is greatest in recorded history, #492,080 [Add to Longdo]
儘量[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] variant of 盡量|尽量, as much as possible; to the greatest extent [Add to Longdo]
叹惋观止[tàn wǎn guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to admire as the greatest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schranke {f} [math.] | obere Schranke {f} [math.] | untere Schranke {f} [math.] | kleinste obere Schranke {f} [math.] | größte untere Schranke {f} [math.]bound | upper bound | lower bound | least upper bound | greatest lower bound [Add to Longdo]
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low [Add to Longdo]
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest [Add to Longdo]
großartig {adj} | großartiger | am großartigsten; am bestengreat | greater | greatest [Add to Longdo]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive [Add to Longdo]
sein sehnlichster Wunschhis greatest wish; his most fervent wish [Add to Longdo]
mit spielerischer Leichtigkeitwith the greatest of ease [Add to Longdo]
weitestgehend {adv}as far as possible; to the greatest possible extent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
最大[さいだい, saidai] (n,adj-no) greatest; largest; maximum; (P) [Add to Longdo]
最大公約数[さいだいこうやくすう, saidaikouyakusuu] (n) {math} greatest common divisor; GCD [Add to Longdo]
最大値[さいだいち, saidaichi] (n) global maximum; greatest value [Add to Longdo]
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount [Add to Longdo]
史上最大[しじょうさいだい, shijousaidai] (adj-no,n) greatest ... in history [Add to Longdo]
書き入れ時;書入れ時[かきいれどき, kakiiredoki] (n) (1) busy business period; (2) time of greatest profits [Add to Longdo]
随一[ずいいち, zuiichi] (n) best; greatest; first; (P) [Add to Longdo]
第一義[だいいちぎ, daiichigi] (n) first principle; original or greatest import; (P) [Add to Longdo]
醍醐[だいご, daigo] (n) {Buddh} (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent [Add to Longdo]
当代随一[とうだいずいいち, toudaizuiichi] (n,adj-no) the greatest of the day [Add to Longdo]
当代第一[とうだいだいいち, toudaidaiichi] (n,adj-no) the greatest of the day [Add to Longdo]
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]
網呑舟の魚を漏らす[あみどんしゅうのうおをもらす, amidonshuunouowomorasu] (exp) (id) (obsc) (of a legal system) so lax that even the greatest criminal can escape [Add to Longdo]
油断大敵[ゆだんたいてき, yudantaiteki] (exp) Unpreparedness is one's greatest enemy; He that is too secure is not safe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Great \Great\ (gr[=a]t), a. [Compar. {Greater}; superl.
   {Greatest}.] [OE. gret, great, AS. gre['a]t; akin to OS. &
   LG. gr[=o]t, D. groot, OHG. gr[=o]z, G. gross. Cf. {Groat}
   the coin.]
   1. Large in space; of much size; big; immense; enormous;
    expanded; -- opposed to {small} and {little}; as, a great
    house, ship, farm, plain, distance, length.
    [1913 Webster]
 
   2. Large in number; numerous; as, a great company, multitude,
    series, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Long continued; lengthened in duration; prolonged in time;
    as, a great while; a great interval.
    [1913 Webster]
 
   4. Superior; admirable; commanding; -- applied to thoughts,
    actions, and feelings.
    [1913 Webster]
 
   5. Endowed with extraordinary powers; uncommonly gifted; able
    to accomplish vast results; strong; powerful; mighty;
    noble; as, a great hero, scholar, genius, philosopher,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Holding a chief position; elevated: lofty: eminent;
    distinguished; foremost; principal; as, great men; the
    great seal; the great marshal, etc.
    [1913 Webster]
 
       He doth object I am too great of birth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Entitled to earnest consideration; weighty; important; as,
    a great argument, truth, or principle.
    [1913 Webster]
 
   8. Pregnant; big (with young).
    [1913 Webster]
 
       The ewes great with young.      --Ps. lxxviii.
                          71.
    [1913 Webster]
 
   9. More than ordinary in degree; very considerable in degree;
    as, to use great caution; to be in great pain.
    [1913 Webster]
 
       We have all
       Great cause to give great thanks.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. (Genealogy) Older, younger, or more remote, by single
     generation; -- often used before grand to indicate one
     degree more remote in the direct line of descent; as,
     great-grandfather (a grandfather's or a grandmother's
     father), great-grandson, etc.
     [1913 Webster]
 
   {Great bear} (Astron.), the constellation Ursa Major.
 
   {Great cattle} (Law), all manner of cattle except sheep and
    yearlings. --Wharton.
 
   {Great charter} (Eng. Hist.), Magna Charta.
 
   {Great circle of a sphere}, a circle the plane of which
    passes through the center of the sphere.
 
   {Great circle sailing}, the process or art of conducting a
    ship on a great circle of the globe or on the shortest arc
    between two places.
 
   {Great go}, the final examination for a degree at the
    University of Oxford, England; -- called also {greats}.
    --T. Hughes.
 
   {Great guns}. (Naut.) See under Gun.
 
   {The Great Lakes} the large fresh-water lakes (Lakes
    Superior, Michigan, Huron, Erie, and Ontario) which lie on
    the northern borders of the United States.
 
   {Great master}. Same as {Grand master}, under {Grand}.
 
   {Great organ} (Mus.), the largest and loudest of the three
    parts of a grand organ (the others being the choir organ
    and the swell, and sometimes the pedal organ or foot
    keys), It is played upon by a separate keyboard, which has
    the middle position.
 
   {The great powers} (of Europe), in modern diplomacy, Great
    Britain, France, Germany, Austria, Russia, and Italy.
 
   {Great primer}. See under {Type}.
 
   {Great scale} (Mus.), the complete scale; -- employed to
    designate the entire series of musical sounds from lowest
    to highest.
 
   {Great sea}, the Mediterranean sea. In Chaucer both the Black
    and the Mediterranean seas are so called.
 
   {Great seal}.
     (a) The principal seal of a kingdom or state.
     (b) In Great Britain, the lord chancellor (who is
       custodian of this seal); also, his office.
 
   {Great tithes}. See under Tithes.
 
   {The great}, the eminent, distinguished, or powerful.
 
   {The Great Spirit}, among the North American Indians, their
    chief or principal deity.
 
   {To be great} (with one), to be intimate or familiar (with
    him). --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 greatest \greatest\ adj. [superl. of {great}.]
   1. not to be surpassed.
 
   Syn: top.
     [WordNet 1.5]
 
   2. largest in size of those under consideration.
 
   Syn: biggest, largest.
     [WordNet 1.5]
 
   3. most of.
    [WordNet 1.5]
 
   4. highest in importance or degree or significance or
    achievement; most eminent; as, our greatest statesmen.
 
   Syn: leading(prenominal), preeminent.
     [WordNet 1.5]
 
   5. highest in quality.
 
   Syn: sterling(prenominal), superlative.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatest
   adj 1: highest in quality [syn: {greatest}, {sterling(a)},
       {superlative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top