Search result for

บรม

(62 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรม-, *บรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข[ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรม, บรม-(บอรมมะ-) ว. อย่างยิ่ง, ที่สุด, (มักใช้นำหน้าคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และพระอัครมเหสี เป็นต้น เพื่อแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่) เช่น บรมศาสดา บรมบพิตร บรมราชินี บรมมหาราชวัง. (ป., ส. ปรม)
บรม, บรม-อย่างที่สุด เช่น โง่บรม บรมขี้เกียจ.
บรมครูน. คำที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ.
บรมธาตุน. กระดูกพระพุทธเจ้า.
บรมบพิตร(-บอพิด) น. คำที่พระภิกษุใช้สำหรับแทนพระองค์พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินี, ใช้ว่า มหาบพิตร ก็มี.
บรมอัฐิน. กระดูกพระมหากษัตริย์.
บรมัตถ์(บอระมัด) น. ปรมัตถ์, ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
บรมัตถ์ชื่อพระอภิธรรมปิฎก เรียกว่า บรมัตถ์, และยังใช้นำหน้าศัพท์ เช่น บรมัตถ-บารมี บรมัตถประโยชน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cryptozoic Eonบรมยุคคริปโทโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Phanerozoic Eonบรมยุคฟาเนอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Azoic Eonบรมยุคอะโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Archaeozoic Eonบรมยุคอาร์คีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Proterozoic Eonบรมยุคโพรเทอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's gotta be stuffed and treated, you idiot.มันต้องยุ่งยากกับการรักษา นายมันโง่บรม Pilot (2008)
- You know the drill.-นายรู้การอบรม Pilot (2008)
- It's smoked pigeon.- นกพิราบรมควัน The Mark of Nimueh (2008)
Exercise self-disciple and cleanse your mindบรมศิษย์ของท่าน ให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย Portrait of a Beauty (2008)
- Well, that's fine. - A damn good, really good life!เออ ก็ได้/ชีวิตที่ดีบรม ดีมากๆ! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
What a freaking idiot!ช่างโง่บรมแท้ The Love Guru (2008)
- Talking.-อบรม Doubt (2008)
I thank God, this educated man with some kindness in him wants to do just that.ฉันขอบคุณพระเจ้า ชายที่ได้รับการอบรมคนนี้ กับความใจดีที่เขาได้ทำอย่างนั้น Doubt (2008)
There are various social programs! cultural stuff 1 can sign you up for.Iมีโครงการฝึกอบรมมากมาย ที่ผมพาคุณไปสมัครได้ The Reader (2008)
I can't wait to get the hell out of here. This place sucks.ฉันรอที่จะไปจากที่นี่ไม่ไหวแล้ว ที่นี่มันห่วยบรม After School Special (2009)
God, they're hiring anybody now.ในวันหยุดพ่อก็ต้องฝึกอบรมสอนพนักงาน Phoenix (2009)
That's what i groom my girls to do...นั่นคือสิ่งที่ฉันอบรมสั่งสอนเด็กของฉันให้ทำ Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
บรมราชาภิเษก[n.] (børommarāchāphisēk) EN: coronation of a king   
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial   

English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
bromicadj. ประกอบด้วยโบรมีน
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromine(โบร'มีน) n. ธาตุแก๊สโบรมีน มีสัญลักษณ์Br
brominismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
coronation(n) พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีสวมมงกุฎ
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
gebildet(adj ) ที่มีการศึกษา, ที่ได้รับการอบรมมาดี เช่น Eine gebildete Person ist für einen bestimmten Inhalt empfänglicher, als eine weniger gebildete Person für denselben Inhalt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top