ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superlative

S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superlative-, *superlative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superlative[ADJ] ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด, See also: สูงสุด, สุดยอด, Syn. best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
superlative[ADJ] เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, Syn. comparative
superlative[N] คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
superlative[N] ผู้อยู่สูงสุด, See also: ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด
superlative[N] ขั้นสูงสุด, See also: ระดับสุดยอด, ระดับสูงสุด, ขั้นดีเลิศ, Syn. acme, height, peak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even after your superlative recommendation,และภายหลังคุณเขียนใบรับรอง ให้อย่างสุดยอดกับฉัน The Beginning in the End (2010)
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี Safety Not Guaranteed (2012)
But he does make a superlative enemy.แต่เขาศัตรูระดับสูง Desperate Souls (2012)
Hey, guys, it's time to do senior class superlatives!พวกเรา ได้เวลาประกาศชื่อ สุดยอดซีเนียร์แล้ว Heroic Origins (2013)
Superlative.เยี่ยมยอดมาก The Sisters Mills (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากที่สุด[X] (māk thīsut) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest   FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERLATIVE    S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V
SUPERLATIVES    S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superlative    (n) sˈuːpˈɜːʴlətɪv (s uu1 p @@1 l @ t i v)
superlatives    (n) sˈuːpˈɜːʴlətɪvz (s uu1 p @@1 l @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superlativ {m} | Superlative {pl}superlative | superlatives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最上級[さいじょうきゅう, saijoukyuu] (n) highest grade; superlative degree [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天下の景[てんかのけい, tenkanokei] (n) superlative view [Add to Longdo]
名訳[めいやく, meiyaku] (n) superlative translation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superlative \Su`per*la"tive\, n.
   1. That which is highest or most eminent; the utmost degree.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.)
    (a) The superlative degree of adjectives and adverbs;
      also, a form or word by which the superlative degree
      is expressed; as, strongest, wisest, most stormy,
      least windy, are all superlatives.
      [1913 Webster]
 
   {Absolute superlative}, a superlative in an absolute rather
    than in a comparative or exclusive sense. See {Elative}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superlative \Su`per*la"tive\, a. [L. superlativus, fr.
   superlatus excessive, used as p. p. of superiorferre, but
   from a different root: cf. F. superlatif. See {Elate},
   {Tolerate}.]
   1. Lifted up to the highest degree; most eminent; surpassing
    all other; supreme; as, superlative wisdom or prudence; a
    woman of superlative beauty; the superlative glory of the
    divine character.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Expressing the highest or lowest degree of the
    quality, manner, etc., denoted by an adjective or an
    adverb. The superlative degree is formed from the positive
    by the use of -est, most, or least; as, highest, most
    pleasant, least bright.
    [1913 Webster] -- {Su`per*la"tive*ly}, adv. --
    {Su`per*la"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superlative
   adj 1: highest in quality [syn: {greatest}, {sterling(a)},
       {superlative}]
   n 1: an exaggerated expression (usually of praise); "the critics
      lavished superlatives on it"
   2: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   3: the superlative form of an adjective or adverb; "`fastest' is
     the superlative of the adjective `fast'"; "`least famous' is
     the superlative degree of the adjective `famous'"; "`most
     surely' is the superlative of the adverb `surely'" [syn:
     {superlative}, {superlative degree}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Superlative /zuːprlatiːvə/ 
  superlatives

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top