หรือคุณหมายถึง %foß%?
Search result for

*foss*

(236 entries)
(0.7094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foss, -foss-
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossa[N] โพรงในร่างกาย
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pterygopalatine fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygomaxillary fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal fossa๑. แอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ fossa for lacrimal gland]๒. ร่องกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal sulcus of lacrimal bone] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal groove; fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalisแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual fossaแอ่งด้านลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reworked fossilsซากดึกดำบรรพ์พัดพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submandibular fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sublingual fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecubital fossa; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandibular fossa; fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal boneแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine fossaแอ่งฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, popliteal; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cubital fossa; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central fossaแอ่งกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
digastric fossaแอ่งไดแกสทริก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnostic fossil; characteristic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glenoid fossa of temporal bone; fossa mandibularis; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil communityชุมชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil waxไขธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossiliferousมีซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossilizationการกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal glandแอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalis; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal bone; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa sacci lacrimalis; fossa for lacrimal sac; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil assemblageกลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incisor fossaแอ่งฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
index fossilซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incisive fossa of hard palateแอ่งเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infratemporal fossaแอ่งใต้ขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
triangular fossaแอ่งสามเหลี่ยม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Elephants, Fossilซากช้างดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Plants, Fossilซากพืชดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Trees, Fossilซากต้นไม้ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Coronoid Fossaโคโรนอยด์ฟอสสา [การแพทย์]
Cranial Fossa, Anteriorช่องหน้าของพื้นกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Middleแอ่งกลางของกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Posteriorแอ่งท้ายของกะโหลก,ช่องกะโหลกส่วนหลัง [การแพทย์]
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa Ovalisฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa Ovalis, Belowรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fossa, Posteriorบริเวณหลังของสมอง [การแพทย์]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gallbladder, Fossa forแอ่งสำหรับถุงน้ำดี [การแพทย์]
Glenoid Fossaแอ่งเบ้าข้อไหล่ [การแพทย์]
Iliac Fossaแอ่งกระดูกปีกตะโพก [การแพทย์]
Infrascapular Fossaร่องใต้กระดูกสะบัก [การแพทย์]
Infraspinous Fossaแอ่งที่อยู่ใต้ส่วนที่ยื่นออกมาของบ่า [การแพทย์]
Intercondyloid Fossaร่องตรงกลางระหว่างปุ่มกระดูก [การแพทย์]
Lacrimal Fossaหลุมถุงน้ำตา, แอ่งถุงน้ำตา [การแพทย์]
Middle Fossaสมองส่วนกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But let me warn you that I am a protégé of Fosse and Robbins!แต่ขอเตือนก่อนนะ ว่าผมเป็นโปรแห่ง... ...ผีเสื้อและนกกระจอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My daddy told me these are fossils of brackens.พ่อหนูบอกว่า มันเป็นซากฟอสซิลของต้นเฟินยักษ์ Cyborg Girl (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Fossil record study?- ศึกษาพวกฟอสซิลหรอ The Day the Earth Stood Still (2008)
Here, they depend on wells replenished by fossil water, which accumulated underground from the days when it rained on these deserts.ที่นี่, พวกเขาต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อบาดาล, ซึ่งสะสมไว้ใต้ดินในเวลาที่ เกิดฝนตกในทะเลทราย Home (2009)
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)
Fossil water is a non-renewable resource.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ Home (2009)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์ Home (2009)
She wouldn't cross the street to visit that drooling fossil.ขนาดบ้านอยู่แค่นี้ยังไม่ข้ามไปหาเลย Everybody Ought to Have a Maid (2009)
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
Fossil fuels, oil, nuclear power are like a drug, and you, along with foreign interests...พลังงานฟอสซิล, น้ำมัน พลังงานนิวเคลียร์... ...ล้วนเหมือนยาเสพติด ซึ่งพวกท่านกับบรรษัทอื่นๆ... Watchmen (2009)
Looking around, I'm reminded that many of us are old fossils with quite a few bad days behind us.หันไปมองดูรอบๆตัวสิ ฉันรู้ว่าพวกเราหลายคนเป็นพวกเต่าล้านปี พร้อมกับวันที่เลวร้าย ทิ้งเอาไว้ข้างหลังพวกเรา Episode #1.2 (2010)
The world runs on fossil fuel.ขนาดโลกยังต้องใช้พลังงานฟอสซิลเลย TS-19 (2010)
At worst, it will be as accurate as a fossil.อย่างน้อยๆ มันคงจะมี ความถูกต้องใกล้เคียง กับซากฟอสซิล The Bones That Weren't (2010)
Our penchant for fossil fuels has since diluted that carbon-14 in the atmosphere, giving us different benchmarks.ความนิยมใช้พลังงานฟอสซิลของพวกเรา ได้เจือจางระดับ Carbon-14 ในชั้นบรรยากาศ ทำให้เราได้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่าง Sudden Death (2010)
- Some trolls are fossilized?- บางตัวก็กลายเป็นฟอสซิลนะครับ Trollhunter (2010)
- Yes, the older trolls are fossilized.- ใช่ค่ะ โทรลล์โบราณจะกลายเป็นฟอสซิล Trollhunter (2010)
I'm really sorry about only getting the pencils passed but not finishing the coffee and "Fossils of the Ages".ฉันผ่านแค่การเหลาดินสอให้คม แต่ว่าฉันไม่ผ่านการชงกาแฟ และการแปลหนังสือฟอสซิลของโลก Episode #1.11 (2010)
I'm really sorry about only getting the pencils passed but not finishing the coffee and "Fossils of the Ages".ฉันผ่านแค่การเหลาดินสอให้คม_BAR_ แต่ว่าฉันไม่ผ่านการชงกาแฟ และการแปลหนังสือฟอสซิลของโลก Episode #1.11 (2010)
"Fossils of the Ages"?"ฟอสซิลของโลก"? Episode #1.11 (2010)
When did I assign her "Fossils of the Ages"...ฉันให้ทำฟอสซิลของโลกเมื่อไร่กัน... Episode #1.11 (2010)
If you go down to the cafe on the first floor, there's a book called "Fossils of the Ages".ถ้าเธอลงไปข้างล่าง จะมีหนังสือฟอสซิลของโลก. Episode #1.11 (2010)
Ah, "Fossils of the Ages".อา"ฟอสซิลของโลก". Episode #1.11 (2010)
You're talking about this, right? "Fossils of the Ages".น่าจะเป็นเล่มนี้ ฟอสซิลของโลก ? Episode #1.11 (2010)
Who told you to continue translating "Fossils of the Ages"?ใครสั่งให้อ่าน ฟอสซิลของโลก(โลกดึกดำบรรพ์ )ทุกวันห๊ะ ? Episode #1.11 (2010)
Did you translate "Fossils of the Ages" until now you thought I'd need it for my manuscript?เธอแปล"ซากดึกดำบรรพ์"จนถึงตอนนี้ คิดว่าฉันจำเป็นต้องใช้มันในต้นฉบับรึไง Episode #1.11 (2010)
- Like a fossil, innit.- หยั่งกับฟอสซิล Attack the Block (2011)
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)
A baby what, fossil? I don't know.ลูกที่ไหน ฟอสซิลน่ะเหรอ] ผมก็ไม่รู้ Spooky Little Girl (2011)
To you I'll be just... a fossil from a long time ago.สำหรับคุณ ฉันจะเป็นแค่... ซากฟอสซิลจากห้วงเวลาที่ยาวนาน A Thousand Days' Promise (2011)
-My father worked construction of a dam they found fossil like this when they first broke groundทำงานทำเขื่อน เขาเจอฟอสซิล ตอนขุด Piranha 3DD (2012)
♪ Oh, wait, you're fossilized, ha ♪#โอ้ เดี๋ยวก่อน คุณกลายเป็นฟอสซิลซะแล้ว# Prom-asaurus (2012)
It got pulled in favor of a puff piece about Selena Gomez on a fossil hunt.มันถูกถอดออกแล้วใส่เรื่อง เซเลน่า โกเมซ ไปลาซากดึกดำบรรพ์แทน The Don't in the Do (2012)
Last week, Eddie and Odette performed a Bob-Fosse-inspired number for the elimination dance-off.อาทิตย์ก่อนเอ็ดดี้กับโอเด้ต เต้นเพลงของ บ็อบ ฟอสชี่ เป็นการแข่งตัดเชือก A Dance with Death (2012)
These glass inserts have in them a fossilised leaf - a leaf that has fallen of its own accord, not plucked.ของที่เอาใส่ในกระจกเป็นลายใบไม้ จากใบไม้ที่ร่วงเอง ไม่ได้เด็ด Episode #18.4 (2012)
He was probably looking at his fossils.เขาอาจจะกำลังดูซากฟอสซิล Through the Looking Glass (2012)
Oh, that diabolical old fossil face.หนอย ตาแก่ตัวแสบ Digital Estate Planning (2012)
And the reason why I'm dressed all Bob Fosse-chic is because I wanted to show you thatและเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบออลแดทแจ็สของบ๊อบ ฟอสเซ่ เพราะหนูอยากให้ครูรู้ว่า Britney 2.0 (2012)
Burns fossil fuels just to go round and round in circles.เผาพลังงานถ่านหินโดยการแค่ วิ่งไปรอบๆเป็นวงกลม The Tiger in the Tale (2012)
Mr. Foss came in. Chest pains. About an hour ago.ใช่, มันเงียบมาก คุณก็รู้,เราต้องอยู่ Olympus Has Fallen (2013)
Um, okay, so what Sutton does is he writes these books, and then he tries to sell the artifacts that are front and center, like dinosaur eggs, manuscripts, ancient tools and weapons, fossils, etc.เอิ่ม โอเค งั้นเรื่องที่ซัตตันทำ คือเขาเขียนหนังสือพวกนี้ แล้วเขาก็พยายามที่จะขายสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเกี่ยวกับพวกนี้ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
But an entire book on fossilized dinosaur eggs?แต่หนังสือทั้งเล่ม เกี่ยวกับฟอสซิลของไข่ไดโนเสาร์เนี่ยนะ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
You bought these fossilized dinosaur eggs from Sutton.คุณซื้อฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์พวกนี้ จากซัตตัน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Stress fractures to the victim's metatarsals were consistent with parachute jumping, and... there are osteophytes present in the intercondylar fossa of the femur, which comes from nitrogen buildup in the blood.รอยแตกจากการกดทับที่กระดูกฝ่าเท้าของเหยื่อ สอดคล้องกับการกระโดดร่ม และ... มีการแสดงของการเจริญของกระดูกที่ผิดปกติ The Corpse on the Canopy (2013)
It's, like, fossilized in place.มัน อย่างกับว่าถูกฟอสซิลเอาไว้ Down the Rabbit Hole (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.แอ่งเหนือแนวสันกระดูกสะบัก บริเวณกระดูกต้นแขนด้านขวา ไหล่ ศพถูกลาก The Secrets in the Proposal (2013)
Take it easy, Bob Fosse.ใจเย็นสิเพื่อน Out of the Frying Pan (2013)
The object's placement in fossiliferous rock formations suggests it's been here for at least 1,500 years.ประเมิณจากสภาพหิน ที่เจ้าสิ่งนั้นมาติดอยู่ 500 ปีได้เเล้วน่ะ 0-8-4 (2013)
A couple of fossil hunters nosing around up here found her.พวกนักขุดฟอสซิลที่มาสำรวจแถวนี้ พบเธอเข้า In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fossFossil fuels are abundant in that vast continent.
fossFossil fuel prices shot through the roof.
fossThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fossHe is a living fossil!
fossFossil fuels won't be available forever.
fossThe continent is abundant in fossil fuels.
fossWhat I have in my hand is a fossil seashell.
fossA unique fossil of a tropical plant was found recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ฟอสซิล[N] fossil, Example: ฟอสซิลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์วานรไปสู่มนุษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, Count unit: ก้อน, Thai definition: ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ยักหล่ม[N] the supra-clavicular fossa, Syn. ยักหล่มถ่มร้าย, Thai definition: รอยบุ๋มที่สะบักทั้ง 2 ข้าง ถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีสำหรับหญิง 1 ใน 3 อย่าง คือ สีจัก ยักหล่ม ถ่มร้าย
ซากดึกดำบรรพ์[N] fossil, Example: นักมานุษยวิทยาขุดพบซากดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุกว่าพันปี, Count unit: ซาก, Thai definition: ซากของพืชหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil   FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høithāk) EN: snail fossil   
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ซากดึกดำบรรพ์[n.] (sākdeukdamban) EN: fossil   FR: fossile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSS    F AA1 S
FOSSE    F AA1 S
FOSSUM    F AA1 S AH0 M
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSSIL    F AA1 S AH0 L
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSILS    F AA1 S AH0 L Z
FOSSETT    F AA1 S AH0 T
LAFOSSE    L AH0 F AA1 S
SEARFOSS    S ER1 F AH0 S
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z
DELFOSSE    D EH1 L F AH0 S
VANFOSSAN    V AE0 N F AA1 S AH0 N
FOSSILIZE    F AA1 S AH0 L AY2 Z
VANFOSSEN    V AE0 N F AA1 S AH0 N
FOSSILIZED    F AA1 S AH0 L AY2 Z D
MICROFOSSIL    M AY1 K R OW2 F AA1 S AH0 L
MICROFOSSILS    M AY1 K R OW2 F AA1 S AH0 L Z
FOSSILIFEROUS    F AA2 S AH0 L IH1 F ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) (f o1 s)
fosses    (n) (f o1 s i z)
fossil    (n) (f o1 s l)
Fossett    (n) (f o1 s i t)
fossils    (n) (f o1 s l z)
fossilize    (v) (f o1 s @ l ai z)
fossilized    (v) (f o1 s @ l ai z d)
fossilizes    (v) (f o1 s @ l ai z i z)
fossilizing    (v) (f o1 s @ l ai z i ng)
fossilization    (n) (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n)
fossilizations    (n) (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennstoff {m}; Brennmaterial {n}; Treibstoff {m}; Kraftstoff {m} | Brennstoffe {pl} | fossiler Brennstoff; konventioneller Brennstoff | mit Brennstoff versorgenfuel | fuels | fossil fuel | to fuel [Add to Longdo]
Fossil {n}; Fossilie {f}; Versteinerung {f} | Fossilien {pl}; Versteinerungen {pl}fossil | fossils [Add to Longdo]
Graben {m} | Gräben {pl}fosse | fosses [Add to Longdo]
Leitfossil {n} [geol.]index fossil [Add to Longdo]
Versteinerung {f} | Versteinerungen {pl}fossilization | fossilizations [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
fossilienhaltig; Fossil...fossiliferous [Add to Longdo]
fossile Überreste von Tierenexuviae [Add to Longdo]
grabendfossorial [Add to Longdo]
herumstöbern | herumstöberndto fossick | fossicking [Add to Longdo]
leblos machento fossilize [Add to Longdo]
stöbert herumfossicks [Add to Longdo]
stöberte herumfossicked [Add to Longdo]
verknöcherter Menschfossil [Add to Longdo]
versteinern; verknöchern | versteinernd; verknöchernd | versteinert; verknöchert | versteinert | versteinerte; verknöcherteto fossilize | fossilizing | fossilized | fossilizes | fossilized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox) [Add to Longdo]
フォッサマグナ[, fossamaguna] (n) fossa magna (lat [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil [Add to Longdo]
化石[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P) [Add to Longdo]
化石人類[かせきじんるい, kasekijinrui] (n) fossil men [Add to Longdo]
化石層[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed [Add to Longdo]
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel [Add to Longdo]
化石類人猿[かせきるいじんえん, kasekiruijin'en] (n) anthropoid fossil [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil [Add to Longdo]
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil [Add to Longdo]
生きた化石[いきたかせき, ikitakaseki] (n) (See 残存種) living fossil; relict [Add to Longdo]
生痕[せいこん, seikon] (n) trace fossil [Add to Longdo]
生痕化石[せいこんかせき, seikonkaseki] (n) trace fossil [Add to Longdo]
昔蜻蛉[むかしとんぼ;ムカシトンボ, mukashitonbo ; mukashitonbo] (n) (uk) Epiophlebia superstes (species of living-fossil dragonfly endemic to Japan) [Add to Longdo]
石化[せっか, sekka] (n,vs) mineralization; mineralisation; petrifaction; fossilization; fossilisation [Add to Longdo]
待兼鰐[まちかねわに;マチカネワニ, machikanewani ; machikanewani] (n) (uk) Toyotamaphimeia machikanensis (Japanese fossil species of crocodilian) [Add to Longdo]
微化石[びかせき, bikaseki] (n) microfossil [Add to Longdo]
膝窩[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]
膝膕[しっかく, shikkaku] (n) (obsc) (See 膝窩・しっか) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]
堀(P);濠;壕[ほり, hori] (n) (1) moat; fosse; (2) canal; ditch; (P) [Add to Longdo]
木化石[もくかせき, mokukaseki] (n) fossil wood [Add to Longdo]
誘導化石[ゆうどうかせき, yuudoukaseki] (n) derived fossil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化石[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil [Add to Longdo]
活化石[huó huà shí, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] a living fossil [Add to Longdo]
汉福斯[Hàn fú sī, ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ㄙ, / ] Hønefoss, city (and soccer team) in Buskerud, Norway [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]
髂窝[qià wō, ㄑㄧㄚˋ ㄨㄛ, / ] iliac fossa (anat.); pelvic basin internal to ilium [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  FOSS
         Free and Open Source Software
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top