ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axilla

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axilla-, *axilla*
English-Thai: Longdo Dictionary
axillary(adj) แห่งรักแร้, R. axilla

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxilla(แมกซิล'ละ) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขากรรไกรบน) pl. maxillae

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axilla thermometerเทอร์มอมิเตอร์รักแร้, ปรอทวัดอุณหภูมิรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axilla; armpit; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary-รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillaryตามง่าม, ตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary budตาตามง่าม, ตาตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary flowerดอกตามง่าม, ดอกตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary foldขอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary space; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axillaรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Approachฉีดเข้าทางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Arteryหลอดเลือดแดงรักแร้, หลอดเลือดแดงบริเวณรักแร้, เส้นเลือดแดงรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
Axillary Borderขอบรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Groupกลุ่มรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Left Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้าย, แนวขอบหน้าของรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Axillary Line, Midแนวดิ่งผ่านกลางรักแร้, แนวกลางรักแร้, เส้นกลางรักแร้, แนวกึ่งกลางของรักแร้, เส้นลากจากกึ่งกลางของรักแร้, แนวราบเส้นกลางรักแร้, แนวดิ่งกลางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Posteriorแนวขอบรักแร้หลังแนวเส้นตรงลากจากขอบหลังรักแร้, แนวเส้นที่ลากจากมุมหลังของรักแร้, เส้นดิ่งรักแร้ข้างหลัง, แนวขอบหลังของรักแร้ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khākankrai) EN: jawbones   FR: maxillaire [m]
กระดูกขากรรไกรบน[n. exp.] (kradūk khākankrai bon) EN: maxilla   FR: maxillaire supérieur [m]
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khākankrai lāng) EN: mandible   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, ] axillary bud; bud growing from axil of plant, #98,300 [Add to Longdo]
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, ] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビアンクロミス[, arabiankuromisu] (n) Arabian chromis (Chromis flavaxilla) [Add to Longdo]
スミツキベラ[, sumitsukibera] (n) axilspot hogfish (Bodianus axillaris) [Add to Longdo]
プリステラ[, purisutera] (n) pristella tetra (Pristella maxillaris) (lat [Add to Longdo]
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone [Add to Longdo]
脇の下;わきの下;腋の下[わきのした, wakinoshita] (n) armpit; axilla [Add to Longdo]
腋芽[えきが;わきめ, ekiga ; wakime] (n) axillary bud [Add to Longdo]
腋生[えきせい, ekisei] (n,vs) axillary growth [Add to Longdo]
腋窩腺[えきかせん, ekikasen] (n) axillary gland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axilla \Ax*il"la\ ([a^]ks*[i^]l"l[.a]), n.; pl. {Axillae}
   ([a^]ks*[i^]l"l[=ae]). [L.] (Anat.)
   The armpit, or the cavity beneath the junction of the arm and
   shoulder.
   [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) An axil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axilla
   n 1: the hollow under the arm where it is joined to the
      shoulder; "they were up to their armpits in water" [syn:
      {armpit}, {axilla}, {axillary cavity}, {axillary fossa}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 axilla
  armpit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top