ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹦-, *鹦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹦, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: Decomposition: 婴 (yīng ㄧㄥ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,488

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] parrot, #48,055 [Add to Longdo]
鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹉热[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop spouting scripture and do as you're told, you croaking old parrot.[CN] 停止喷出圣经 接受你的命令 你个老 Wuthering Heights (1939)
This old maid, she had a parrot that cursed a blue streak and knew more vulgar expressions than Mr. Kowalski.[CN] 我得用我的保留节目啦! 哦,太好了,我喜欢鹉的故事! 你们喜欢吗? A Streetcar Named Desire (1951)
I'll never forget how I laughed when I saw you as Kiki.[CN] 我永远也忘不了你扮演的小 我都要笑死了 To Be or Not to Be (1942)
How's business at the Blue Parrot?[CN] 法拉利"蓝鹉"的生意如何? Casablanca (1942)
Sam, Ferrari wants you to work for him at the Blue Parrot.[CN] 法拉利想要你到蓝鹉工作 我喜欢这里 Casablanca (1942)
We have in the Kremlin a Russian-speaking parrot in constant radio communication with the Pentagon.[CN] 我们在克里姆林宫有只会说俄语的鹉 不断地跟五角大厦有无线电联系 太棒了 Casino Royale (1967)
He slops coffee in the saucer and he's... as ugly as sin... and his breath smells like the bottom of a parrot cage.[CN] 他把咖啡洒在茶碟里... 而且他獐头鼠目... ...而且他的口气就像鹉笼底一样臭 Deadlier Than the Male (1967)
Squawking "I object" like a parrot?[CN] 像个鹉一样不断地呱呱 "反对" ? Bordertown (1935)
- He never-- Well, he's got a girl up to the Blue Parrot.[CN] 他有位女友在蓝 Casablanca (1942)
You will find him at the Blue Parrot.[CN] 你在那边的蓝鹉可以找到他 Casablanca (1942)
- Can I keep the parrot? - Oh, you...[CN] 我能要这只鹉吗 随便 The Long Voyage Home (1940)
Could have made the arrest earlier, at the Blue Parrot.[CN] 我们本可以在今晚较早时 在蓝鹉进行逮捕 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top