ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹉-, *鹉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹉, wǔ, ㄨˇ] species of parrot
Radical: Decomposition: 武 (wǔ ㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 3,610

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, / ] parrot, #77,308 [Add to Longdo]
学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you just have to remember stuff that happened and then parrot it back.[CN] 你只要记住历史上发生过的事 You know, you just have to remember stuff that happened 然后鹦学舌般复述就行 and then parrot it back. The Flaming Spittoon Acquisition (2011)
Age 16, a parrot in a pet store calls me fat ass.[CN] 16岁 宠物店里的鹦叫我大屁股 The Ornithophobia Diffusion (2011)
And after she lost her marbles, with her remote control.[CN] 她失智了 把遥控器当鹦 The Ornithophobia Diffusion (2011)
He's the Hindu version of Cupid, but way better, because he rides a giant parrot.[CN] 但他帅多了 因为他骑着一只硕大的鹦 but way better, because he rides a giant parrot. The Skank Reflex Analysis (2011)
Aw, it's just like my grandma with her parrot.[CN] 此情此景就像我外婆和她的鹦 The Ornithophobia Diffusion (2011)
What about the parrot, then?[CN] 那这只鹦怎么说 Cloud Atlas (2012)
- My parrot?[CN] - 我的鹦 The Pirates! Band of Misfits (2012)
No, no, the Nautilus. Captain Nemo's submarine, built in 1870.[CN] 我是说鹦螺号 尼莫船长1870年造的潜水艇 Journey 2: The Mysterious Island (2012)
It could tell us the location of the Nautilus.[CN] 它会告诉我们鹦螺号的位置 Journey 2: The Mysterious Island (2012)
What about the Nautilus?[CN] 我们去找鹦 Journey 2: The Mysterious Island (2012)
When I was seven, I strangled my first parrot, flushed my first goldfish, punched my first snake.[CN] 我七岁的时候,我扼杀了我的第一个鹦, 刷新我的第一个金鱼,打了个我的第一个蛇。 Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012)
Do they nowjust give it to the guy with the fattest parrot?[CN] 现在改成给养着最胖鹦的了? The Pirates! Band of Misfits (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top