ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鵡-, *鵡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鵡, wǔ, ㄨˇ] species of parrot
Radical: Decomposition: 武 (wǔ ㄨˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, / ] parrot, #77,308 [Add to Longdo]
鹦鹉[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦鹉[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's that stupid parrot?[JA] あの鸚は? Money Monster (2016)
They just called to say they found a blue budgie on their balcony.[CN] 他們打來說露台有只藍鸚 Beloved Berlin Wall (2009)
We look like this you look like this parrot-fish![CN] 我們像黑眼魚 你就像鸚魚! Fu sing (2012)
I'd rather be a fucking parrot... Parrot![CN] 我寧願做鸚 Repo Men (2010)
- This is a stuffed parrot.[JA] - 鸚じゃないか Money Monster (2016)
I'm just a parrot-fish[CN] 我是一條鸚 Fu sing (2012)
I'm a parrot fish[CN] 我是鸚 Fu sing (2012)
Me and the parrot were thinking, we don't want a lad with prospects getting tainted by speaking up for one of Flint's crew.[CN] 我和鸚認為, 我們不想要有前景的一個少年 變得使腐敗 透過大聲說 面向弗林特的全體人員之一。 Treasure Island (2012)
I heard tell once of a Jefferson City lawyer who had a parrot that'd wake him each morning, crying out,[CN] 我一次聽說傑佛遜市的一個律師 有一隻每天早上都會吵醒他的鸚 Lincoln (2012)
- Good grief, what was that?[CN] -老天 那是什麼? -那是我房客養的鸚 - Good grief. Security (2014)
And, uh, one day the lawyer shot him, for the sake of peace and quiet, I presume.[CN] 終於有一天 律師把這只鸚崩了 大概是為了耳根清淨吧 Lincoln (2012)
You got your own thoughts, huh? Company parrot?[CN] 你知道什麼 只會鸚學舌 Repo Men (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top