ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*堇*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -堇-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勤, qín, ㄑㄧㄣˊ] industrious, diligent, attentive
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 1,565
[谨, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 1,917
[瑾, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] the brilliance or luster of a gem
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,799
[觐, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet,  Rank: 4,435
[馑, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] a time of famine or crop failure
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A time of little 堇 food 饣; 堇 also provides the pronunciation,  Rank: 4,473
槿[槿, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] hibiscus
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 5,118
[堇, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] yellow loam; clay; season; few
Radical: Decomposition: 黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Yellow 黄 earth 土,  Rank: 5,758
[鄞, yín, ˊ] a county in Zhejiang province
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 5,863
[難, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,970
[廑, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] hut; careful
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] house,  Rank: 6,762
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,873
[僅, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] only, merely, solely, just
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[厪, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] hut; diligent; careful
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] building
[嘆, tàn, ㄊㄢˋ] to sigh, to admire
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[歎, tàn, ㄊㄢˋ] to sigh; to admire
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn
[漢, hàn, ㄏㄢˋ] Chinese people; Chinese language
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] The Han 
[艱, jiān, ㄐㄧㄢ] difficult, hard; hardship
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tough
[覲, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet
[饉, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] a time of famine or crop failure
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] A time of little 堇 food 飠; 堇 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few, #44,453 [Add to Longdo]
三色[sān sè jǐn, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇ, ] pansy, #106,105 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm starting a new life.[CN] 菜 "是时候改变我的生活了 Attila Marcel (2013)
But I heard the speech between Xin Tangjin and Ryuuzaki.[CN] 那时我碰巧偷听到了和龙崎的对话 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
Police have found the body ofXin Tangjin.[CN] 据说发现了新堂的尸体 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
Sumire... Give her what she wants.[CN] 如她所愿 泼她硫酸 For Love's Sake (2012)
PANSY.[CN] 三色 Hello Herman (2012)
Through mountains with firs, dales with violas, villages with girls[CN] 穿过了长着冷杉的高山, 种着菜的山谷, 和有着姑娘的村庄 Stone Wedding (1973)
Ah...[CN]  Bayside Shakedown (1998)
Set with blue sapphires and four petalled gold flowers with diamonds.[CN] 点缀蓝宝石及镶钻的纯金四色 Octopussy (1983)
I see a pansy-of-the-family.[CN] 我只看见一屋的同性恋(三色 The Tenth Anniversary (2000)
My father said he'd plant many of them on her grave.[CN] 我父亲的坟墓周围也种了很多紫 The Royal Tailor (2014)
Sumire-san, take care of Waku-san.[CN] ,和久先生交给你了 Bayside Shakedown (1998)
Violets were her favorite flowers.[CN] 我很喜欢紫 The Royal Tailor (2014)
YOU GONNA CRY? PANSY.[CN] 你快哭了 三色 Hello Herman (2012)
Sumire-kun! Sumire-kun! Come over here.[CN] ,来一下 Bayside Shakedown (1998)
She had planned to bake her husband a strudel, give her dog a bath and water her African violets.[CN] 她准备给丈夫烤一个果馅奶酪卷 给狗洗个澡 浇灌一下她的非洲 Bang (2006)
There is pansies. That's for thoughts.[CN] 这三色 表示相思 Hamlet (1948)
And there's pansies. That's for thoughts.[CN] 这是表示思想的三色 Hamlet (2000)
I wanted to ask my sister the circumstance at once.[CN] 于是便去了的个人画展想打探一些消息 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
We can sure that the victim is Xin Tangjin.[CN] 可以确定受害者是新堂 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
Sumire-kun! Sumire-kun![CN] ... Bayside Shakedown (1998)
Just now, a drawer named Xin Tangjin called and said that[CN] 刚才接到一通名为新堂的画家打来的电话 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
I know, his name isXin Tangjin, right?[CN] 知道了 叫新堂 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
That is a Super Simplex theater projector. It's very rare.[CN] 这古放映机很稀有 Transformers: Age of Extinction (2014)
Sumire![CN] 是小她们 School Days with a Pig (2008)
YOU GONNA CRY?[CN] 你快哭了 三色 Hello Herman (2012)
There is a woman detective, whose name is Sumire-san.[CN] 有个女警叫 Bayside Shakedown (1998)
Yes, it' s me. He told me that the drawer Xin Tangjin lived in the same floor of this hote l. So I went to his picture show.[CN] 是的 我听说画家新堂当时和他住在酒店的同一层 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top