Search result for

*ลงทะเบียน*

(124 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลงทะเบียน, -ลงทะเบียน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทะเบียน[V] register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[N] registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงทะเบียนก. จดเป็นหลักฐาน เช่น จดหมายลงทะเบียน, ลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐาน เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนภาคที่ ๑.
คดีดำน. คดีหมายเลขดำ ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลได้ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาล โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว ศาลจะให้หมายเลขคดีใหม่เรียกว่าคดีหมายเลขแดง ควบคู่ไปกับคดีหมายเลขดำที่ให้ไว้เดิม เช่น คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๑ หรือกล่าวโดยสรุป คดีดำ หมายถึง คดีที่ศาลยังมิได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดี ส่วนคดีแดง คือ คดีที่ศาลได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดีแล้ว.
ซ้ำซ้อนว. ลักษณะที่ทำหรือมีหลายอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน เช่น ลงทะเบียนซ้ำซ้อน พิการซ้ำซ้อน, ลักษณะของงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันแต่ทำหลายครั้งหรือในหลายหน่วยงาน เช่น งานซ้ำซ้อน โครงการซ้ำซ้อน.
ไปรษณียภัณฑ์จดหมาย ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรตอบรับหนังสือกิติยคดี ตัวอย่างหรือแบบสินค้า ของตีพิมพ์ทุกชนิด หนังสือพิมพ์ลงทะเบียน ห่อจดหมาย ห่อพัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ หรือวัตถุอย่างอื่นที่นำมาใช้ในการสื่อสารไปรษณีย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stock, inscribedหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous registrationการลงทะเบียนต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inscribed stockหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Level of Enrollment ระดับการลงทะเบียนเรียน
การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see if he was dumb enough to register that gun.ลองดูว่าเขาโง่พอที่ลงทะเบียนอาวุธปืนไว้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
To register membership...ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Heartbreak Library (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)
Or subscribe to all 3 stages for the low price of 250!หรือลงทะเบียนสำหรับทั้ง3ด่านด้วยราคาพิเศษ 250ดอลลาร์ Death Race (2008)
Subscribe to stage 2 now.ลงทะเบียนสำหรับด่าน2ได้เลย Death Race (2008)
Over 50 million viewers have already subscribed.ผู้ชมกว่า15ล้านคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Death Race (2008)
Subscribe to stage 2 now.ลงทะเบียนสำหรับด่าน2กันเดี๋ยวนี้ Death Race (2008)
Join them! Subscribe to the final stage now!มาเลย ลงทะเบียนสำหรับด่านสุดท้ายเดี๋ยวนี้ Death Race (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
All from a series of accounts registered to the same address.ทั้งหมดเป็นบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน ลงทะเบียนจากที่อยู่เดียวกัน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That's fine, man. Are you in the arsonist registry?ไม่เป็นไรพวก แล้วนายหานักวางเพลิง ที่ลงทะเบียนไว้ได้รึยัง Emotional Rescue (2009)
I didn't know you could just attend those. I thought you had to register.ชั้นไม่ยักรู้ว่าคุณจะเข้าไปได้ด้วย ฉันคิดว่าคุณต้องลงทะเบียนไว้ก่อนไม่ใช่หรือคะ Up in the Air (2009)
for over a year. he was a registered helper in a mentoring program.เขาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครโครงการบำบัด The Big Wheel (2009)
Karl signed up.คาร์ลลงทะเบียน Bargaining (2009)
Is if he registers with a search service.คือถ้าเขาได้ลงทะเบียนในระบบค้นหา Gone with the Will (2009)
Registered mail.จดหมายลงทะเบียน The Mother Lode (2009)
But i registered yesterday.พ่อลงทะเบียนไปเมื่อวาน Acafellas (2009)
Nobody signed up for this, and I can't just assume they're going to follow my orders, and I can't rule the ship by force.ไม่มีใครลงทะเบียนและฉันจะไม่เพียงแต่สันนิษฐาน พวกเขากำลังจะปฏิบัติตามคำสั่งของฉัน และผมไม่สามารถควบคุมยานโดยใช้กำลัง Justice (2009)
So, smooth sailing so far, we're all signed in.ทุกอย่างราบลื่น เราลงทะเบียนแล้ว.. Sectionals (2009)
If somebody tested positive for an STD, would they have to register with the Miami health authorities?ถ้าใครสักคน ตรวจเลือดพบว่าเป็นกามโรค เขาต้องไปลงทะเบียน กับฝ่ายสุขภาพของไมอามี่ไหม? Remains to Be Seen (2009)
I checked that against the STD registry for anyone being treated with heavy-duty meds over the last week.ผมเช็คคนที่ลงทะเบียนกามโรค หาใครก็ตามที่ รักษาด้วยยาขนานใหญ่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา Remains to Be Seen (2009)
I want to sign up, it's just the class isn't cheap, right?ฉันต้องการลงทะเบียน แค่ในชั้นเรียนNไม่ได้ราคาถูกเลย ถูกไหม Do It, Monkey (2009)
Welcome and thank you for subscribing.ยินดีต้อนรับและขอบคุณที่ลงทะเบียนนะคะ Summer Wars (2009)
Before the deadline.ก่อนถึงเส้นตายของวันลงทะเบียน Introduction to Film (2009)
The deadline to enroll is tomorrow.กำหนดเส้นตายลงทะเบียนคือพรุ่งนี้ Introduction to Film (2009)
"The founding families of Mystic Falls welcomes you to the inaugural Founder's Council Celebration."ในพิธีฉลองการสาบานตัว ของสภาผู้ก่อตั้ง" ว้าวดูสิ เป็นใบลงทะเบียนแขก ที่แสนดั้งเดิมจริงๆ มองดูรายชื่อที่คุ้นๆนี่สิ Family Ties (2009)
- I've had my eye on it sincefirst day.อะไรนะ? ผมเล็งมันตั้งแต่วันลงทะเบียนวันแรกแล้ว Spanish 101 (2009)
Unbelievable.พวกเขาไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน Boom Crunch (2009)
Jeffrey, did you not read the release agreement on the back of your registration form?เจฟฟรี่ คุณไม่ได้อ่านข้อตกลง ที่อยู่ด้านหลังของแบบฟอร์มลงทะเบียนเหรอ? Football, Feminism and You (2009)
But here... here... he's all alone, and he needs so much help!เขาคนนั้นอยู่ตัวลำพัง และเขาก็ต้องการให้ช่วยมากเหลือเกิน! เธอลงทะเบียนทุกวิชาให้เขารึเปล่า? Football, Feminism and You (2009)
Where you signed the registry.ที่คุณลงชื่อไว้ใน ใบลงทะเบียน Lost Girls (2009)
Well I was going to file just a vandalism report but it turns out this unit's unregistered.ผมกำลังจะรายงานไปว่า แค่เหตุทำลายทรัพย์สิน แต่กลายเป็นว่า เจ้าตัวนี้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ Surrogates (2009)
Registered to a Cameron McAllister.ถูกลงทะเบียนโดย คาเมรอน แม็คอัลลิสเตอร์ Surrogates (2009)
It's a felony to inhabit a surrogate registered to another operator.มันไม่ดีเลยที่เข้าไปอยู่ในเซอรโรเกท ที่ลงทะเบียนโดยผู้อื่น Surrogates (2009)
And then, in just two years, monumental things can happen."ลงทะเบียนเจ้าสาว" เบิร์กดอร์ฟ กู้ดแมน แล้วเพียงแค่ 2 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น Sex and the City 2 (2010)
Actually, I think they're registered under both names.ฉันว่าต้องลงทะเบียน 2 ชื่อนะ Sex and the City 2 (2010)
- Let me get the registry.- ฉันไปลงทะเบียนให้ค่ะ Sex and the City 2 (2010)
"You must have a harvard.edu address to register."คุณต้องมีแอดเดรส harvard.edu เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ The Social Network (2010)
- Just like inception.- เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Inception.การลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
You asked me for inception.คุณถามฉันสำหรับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Listen, there's something you should know about me. About inception.ฟังมีบางอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Yesterday's register.ลงทะเบียนเมื่อวาน Pilot (2010)
According to the files, the lab registered to Peck when he was a professor here was lab 107.ตามข้อมูลในไฟล์นี้ แล็บที่ลงทะเบียนในชื่อของเพ็ค ตอนที่เขาเป็นศจ.อยู่ที่นั่น คือห้องแล็บ 107 White Tulip (2010)
You're reading my mind, red. I just emailed you the manifest from the local depot Where all the truckers check in.มีใบขับขี่ 76 ใบลงทะเบียนในเขต Solitary Man (2010)
But thanks for checking in. I'm actually here to make sure you check out.แต่ ขอบคุณสำหรับลงทะเบียนเข้ามา ฉันอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณออกไปแล้ว Dr. Estrangeloved (2010)
He's also registered here as a camper.เขาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของที่นี่ด้วย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Um, does your guy know the tax code and regulations in New Mexico?เอ่อ คนของคุณรู้ไหม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและลงทะเบียน ในนิวเม็กซิโกงั้นเหรอ Abiquiu (2010)
That's all DMV had-- 29 early '80s Bounders registered in New Mexico.29 คัน รุ่นที่ผลิตในช่วงต้นยุค 80s ที่ลงทะเบียนในนิวเม็กซิโก Más (2010)
DMV said the registration wasn't renewed, but then they realized it was never filed as non-operational or destroyed.กรมการขนส่งบอกว่า ไม่ได้ต่ออายุทะเบียนรถ แต่พวกเขาตรวจสอบ พบว่าไม่เคยลงทะเบียนเลย ไม่ได้มีอยู่ในฐานระบบข้อมูล หรือว่าแหล่งที่มา Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายลงทะเบียน[n. exp.] (jotmāi longthabīen) EN: registered letter   FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
การลงทะเบียน[n.] (kān longthabīen) EN: registration   FR: enregistrement
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนการเกิด[v. exp.] (longthabīen kān koēt) EN: register a birth   FR: enregistrer une naissance
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[n. exp.] (praisanī longthabīen) EN: registered mail   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor[N] นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
carry[VI] จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
certified mail[N] การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
clerk[N] พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
check in[PHRV] ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
enrol for[PHRV] บันทึก, See also: ลงทะเบียน
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
incept[VI] ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception[N] การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
register[N] สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register[VI] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register[VT] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register[VT] ส่งจดหมายลงทะเบียน
registered[ADJ] ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
registrant[N] ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน
registration[N] การขึ้นทะเบียน, See also: การลงทะเบียน, Syn. enlistment, enrolment
registry[N] สำนักทะเบียน, See also: สำนักงานลงทะเบียน, Syn. register office
registry[N] การลงทะเบียน, Syn. registration
register as[PHRV] ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register for[PHRV] ลงทะเบียน, See also: ลงชื่อสำหรับ
register in[PHRV] ลงทะเบียนใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน,การลงทะเบียน,สมุดจดทะเบียน,วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน,สำนักงานทะเบียน,สำนักงานจดทะเบียน,สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้,สมุดจดทะเบียน,รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
entry(n) ทางเข้า,การเข้า,การลงทะเบียน,การจดบันทึก
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispatcher (n ) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top