ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลงทะเบียน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลงทะเบียน, -ลงทะเบียน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทะเบียน(v) register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ลงทะเบียนเรียน(v) enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai Definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(n) registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai Definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงทะเบียนก. จดเป็นหลักฐาน เช่น จดหมายลงทะเบียน, ลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐาน เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนภาคที่ ๑.
คดีดำน. คดีหมายเลขดำ ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลได้ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาล โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว ศาลจะให้หมายเลขคดีใหม่เรียกว่าคดีหมายเลขแดง ควบคู่ไปกับคดีหมายเลขดำที่ให้ไว้เดิม เช่น คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๑ หรือกล่าวโดยสรุป คดีดำ หมายถึง คดีที่ศาลยังมิได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดี ส่วนคดีแดง คือ คดีที่ศาลได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดีแล้ว.
ซ้ำซ้อนว. ลักษณะที่ทำหรือมีหลายอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน เช่น ลงทะเบียนซ้ำซ้อน พิการซ้ำซ้อน, ลักษณะของงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันแต่ทำหลายครั้งหรือในหลายหน่วยงาน เช่น งานซ้ำซ้อน โครงการซ้ำซ้อน.
ไปรษณียภัณฑ์จดหมาย ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรตอบรับหนังสือกิติยคดี ตัวอย่างหรือแบบสินค้า ของตีพิมพ์ทุกชนิด หนังสือพิมพ์ลงทะเบียน ห่อจดหมาย ห่อพัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ หรือวัตถุอย่างอื่นที่นำมาใช้ในการสื่อสารไปรษณีย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stock, inscribedหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous registrationการลงทะเบียนต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inscribed stockหุ้นลงทะเบียน (โดยไม่ออกใบหุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Level of Enrollmentระดับการลงทะเบียนเรียน, Example: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Distilled from the essence of orchids.ของกล้วยไม้บางอย่าง ฉันมีบางมาก ขึ้น ไปรษณีย์ลงทะเบียนในเช้าวันนี้ Help! (1965)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Will the first witness sign the register?พยานคนแรกจะลงทะเบียนหรือไม่? Idemo dalje (1982)
Oh... hmm... are they registered to vote?โอ... ฮืม... พวกเขาลงทะเบียน เลือกตั้งหรือยังน่ะ An American Tail (1986)
- What you talking about? - I saw her name in the register.เธอพูดถึงอะไรเนี่ย ฉันเห็นชื่อมันในสมุดลงทะเบียน Goodfellas (1990)
Excuse me, do you know where you register for bobsled?ขอโทษครับ ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
Do you know where you register for bobsled?ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
- Yeah, I'd like to register for tryouts.- ครับ ผมอยากจะลงทะเบียนคัดตัว Cool Runnings (1993)
Mrs. Lando, when your husband enrolled Mathilda at Spencer... he told us she had "problems. "คุณนายลันโดค่ะ ตอนที่สามีของคุณ ลงทะเบียนให้มาธิวดามาเรียนที่โรงเรียน.. เขาบอกเราว่าเธอมีปัญหา Léon: The Professional (1994)
You tell 'em empty out the register, they don't know what you're talkin' about.คุณบอก 'em ว่างเปล่าออกลงทะเบียนพวกเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดเกี่ยวกับ Pulp Fiction (1994)
Waitresses. Fuckin' forget it. No way they're takin' a bullet for the register.พนักงานเสิร์ฟ ไอ้ลืมมัน วิธีที่พวกเขากำลัง takin 'กระสุนสำหรับการลงทะเบียนไม่มี Pulp Fiction (1994)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ? Pulp Fiction (1994)
And remember, he would be on a Ontario registered boat, if he is here. So look at everything and stay on your radios.จำเอาไว้ว่า เขาน่าจะมาเรือ เส้นลงทะเบียนออนทาริโอ้ The Jackal (1997)
Olsberg, Nicholas. I registered by telephone.โอลส์เบิร์ก นิโคลัส ผมโทรมาลงทะเบียนแล้ว The Red Violin (1998)
What are you going to do with the cabin registry?คุณจะทำอะไรกับ สมุดลงทะเบียนที่พักหรอครับ ? Ringu (1998)
Josie geiler, you enroll Friday.โจซี่ เกลเลอร์/ เธอมาลงทะเบียนวันศุกร์ Never Been Kissed (1999)
Fighter registration has already closed.ปิดรับสมัครลงทะเบียนนักสู้เรียบร้อยแล้วค่ะ Street Fighter Alpha (1999)
I have received your confirmation. I am here to enroll(ฉันได้รับใบตอบรับจากคุณค่ะ ตอนนี้ฉันมาเพื่อลงทะเบียนค่ะ) Rice Rhapsody (2004)
I heard she went to the University to registerฉันได้ยินมาว่าเธอไปที่มหาลัยเพื่อลงทะเบียน Rice Rhapsody (2004)
No. We stopped taking names after the president was murdered.ไม่ครับ เราหยุดลงทะเบียนรายชื่อ ตั้งแต่ประธานาธิบดีถูกฆ่า Hotel Rwanda (2004)
They found a gun. It was registered to your wife.เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอปืน ปืนลงทะเบียนเป็นชื่อของภรรยาคุณ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Mom, what you gotta do is sign my enrollment form.แม่คะ ที่แม่ต้องทำคือ เซ็นชื่อในใบลงทะเบียนของหนู The Perfect Man (2005)
I've already registered as member on the internet.แต่ผมลงทะเบียน เป็นสมาชิกทางอินเตอร์เน็ทแล้วนี่ Train Man (2005)
Well, we have a huge pitch tonight. St. Regis at 8:00.เรามีงานใหญ่คืนนี้ ลงทะเบียนสองทุ่ม Just My Luck (2006)
Hello? Hi. We'd like to register.สวัสดี ผมต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
- We just wanna check in.-พวกเราต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
- Registration ended at 3:00.-ลงทะเบียนให้ถึง 3 โมง Little Miss Sunshine (2006)
There must be some way we can work this out. Please.มันอาจมีทางให้เราลงทะเบียนได้โปรด Little Miss Sunshine (2006)
Um, Miss Jenkins? L - I can put 'em in the system.เอ่อ คุณเจนกิ้นส ผมลงทะเบียนให้พวกเขาได้ Little Miss Sunshine (2006)
It's registered under Keung. Here's the address.ลงทะเบียนเป็นชื่อเก็น นี่ที่อยู่ของเขา Confession of Pain (2006)
License and registration.ใบอนุญาตและการลงทะเบียน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
10:30 last night, officer richard colden called a cell phone paid for by none other than amir fayed.10.30 เมื่อคืนนี้ เจ้าหน้าที่ริชาร์ด โคลเด้นโทร หาโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนชื่ออเมีย ฟาเย็ด Fever (2007)
Free Frisbee if you sign up today.ลงทะเบียนวันนี้แจกฟรีสบี้ฟรี Bang, Bang, Your Debt (2007)
Liberty Coast killed us the day we signed up for that card.ลิเบอร์ตี้โคสต์ฆ่าเราตั้งแต่วันที่เราลงทะเบียนรับบัตรนั่น Bang, Bang, Your Debt (2007)
It's an early Tread stone identity registered to Jason Bourne, but he never used it, and it never went to the grid.มันเป็นชื่อจากปฏิบัติการเทรดสโตนที่ลงทะเบียนไว้โดยเจสัน บอร์น แต่เขาไม่เคยใช้มันเลย แล้วก็ไม่เคยถูกใช้ด้วย The Bourne Ultimatum (2007)
I need you to get the registration off of this iPod.ฉันอยากให้นายตรวจ การลงทะเบียนไอพ็อดเครื่องนี้ The Brave One (2007)
There's a 1999 Chevrolet Malibu registered in his name.มี 1999 เชฟโรเลท มาลิบู ลงทะเบียนชื่อเขา In the Valley of Elah (2007)
So I opened up my checkbook, and found myself in the office of a West Side psychiatrist who specialized in dealing with creative types on the verge of losing their minds.ผมก็เลยไปลงทะเบียน เป็นคนไข้ของคลีนิกจิตแพทย์เวสต์ไซด์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญ ในการรับมือกับพวกจ้าวความคิด Numb (2007)
Oh, I've got the talent show sign-up sheet right here. Are you in?โอ้ ฉันมีใบลงทะเบียนการแสดงติดมาด้วย นี่ไง จะลงกันมะ? High School Musical 2 (2007)
I must register you.งั้นเดี๋ยวลงทะเบียนก่อน Frontier(s) (2007)
Well, to work in a brothel you're required to register your fingerprints, so...การที่จะทำงานในซ่องเนี่ย คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือ ดังนั้น Ending Happy (2007)
Processor register error in The cp memory.ระบบลงทะเบียนเสียในหน่วยความจำ CP Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
That plate is... not registered to the Escalade.หมายเลขทะเบียนคือ ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นรถเอสคาเลด มันไม่ได้ลงทะเบียนเป็นยานพาหนะอะไรเลย Won't Get Fueled Again (2008)
Now, how many of that model and color are registered in the city?ตอนนี้ มีรถรุ่น และสีนั้น ที่ลงทะเบียน/Nในเมืองนี้อยู่เท่าไหร่ Wrecking Crew (2008)
CERTIFICATE OF DEATH CASUE OF DEATH, DETAILS:มันลงทะเบียนโดยพ่อของเธอ The Instincts (2008)
The emitter's registered to an ATF agent.จะต้องลงทะเบียนเครื่องส่งสัญญาน\ ไว้กับเจ้าหน้าที่ ATF Resurrection (2008)
Let's see if he was dumb enough to register that gun.ลองดูว่าเขาโง่พอที่ลงทะเบียนอาวุธปืนไว้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
To register membership...ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Heartbreak Library (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายลงทะเบียน[jotmāi longthabīen] (n, exp) EN: registered letter  FR: lettre recommandée [ f ] ; envoi recommandé [ m ]
การลงทะเบียน[kān longthabīen] (n) EN: registration  FR: enregistrement
ลงทะเบียน[longthabīen] (v) EN: register ; enroll ; record  FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนการเกิด[longthabīen kān koēt] (v, exp) EN: register a birth  FR: enregistrer une naissance
ลงทะเบียนเรียน[longthabīen rīen] (v, exp) EN: enroll in
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[praisanī longthabīen] (n, exp) EN: registered mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor(n) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
carry(vi) จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
certified mail(n) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
clerk(n) พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
check in(phrv) ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
enrol for(phrv) บันทึก, See also: ลงทะเบียน
enroll(vt) สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll(vi) สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrollee(n) คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
incept(vi) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception(n) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
register(n) สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register(vi) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ส่งจดหมายลงทะเบียน
registered(adj) ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
registrant(n) ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน
registration(n) การขึ้นทะเบียน, See also: การลงทะเบียน, Syn. enlistment, enrolment
registry(n) สำนักทะเบียน, See also: สำนักงานลงทะเบียน, Syn. register office
registry(n) การลงทะเบียน, Syn. registration
register as(phrv) ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register for(phrv) ลงทะเบียน, See also: ลงชื่อสำหรับ
register in(phrv) ลงทะเบียนใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
enroll(เอนโรล') { enrolled, enrolling, enrolls } vt. ลงทะเบียน, บันทึก, ห่อ, ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน, ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า, เข้าไป, เข้ามา, เริ่ม., แทง, สอด, ร่วม, เป็นสมาชิก, ลงทะเบียน, สมัครเข้าเป็น, ยื่น, เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก, สิ่งที่จารึกไว้, คำอุทิศ, เอกสารหลักทรัพย์, ใบหุ้น, การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน, ทะเบียน, สมุดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, บันทึก, เครื่องบันทึก, เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) , การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน, สมุดจดทะเบียน, วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน, การจดทะเบียน, การขึ้นทะเบียน, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานจดทะเบียน, สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้, สมุดจดทะเบียน, รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน, ลงชื่อ, จดทะเบียน, บันทึก
entry(n) ทางเข้า, การเข้า, การลงทะเบียน, การจดบันทึก
inscription(n) การจารึก, คำจารึก, คำอุทิศ, ใบหุ้น, การลงทะเบียน
register(vt) ลงทะเบียน, ลงชื่อ, ลงบันทึก, แสดง, ออกเสียง
registration(n) การขึ้นทะเบียน, การจดทะเบียน, การจดบันทึก, การลงทะเบียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dispatcher(n) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่, ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน, See also: sich immatrikulieren
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top