ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entry-, *entry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entry(n) การกรอกข้อมูล, See also: การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
entry(n) การเข้า, Syn. entrance
entry(n) คนที่เข้าแข่งขัน, See also: สัตว์ที่เข้าแข่งขัน, สิ่งที่เข้าแข่งขัน
entry(n) สิทธิในการเข้า, Syn. admission, admittance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
ancientry(เอน' เชินทรี) n. ลักษณะหรือแบบโบราณ, สมัยโบราณ (ancient style)
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้, กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้, กิจการช่างไม้
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน, การหักบัญชีกัน
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม, ทหารรักษาการณ์, ทหารองครักษ์, ทหารคุ้มกัน, ยาม., Syn. sentinel, guard, watch, warden

English-Thai: Nontri Dictionary
entry(n) ทางเข้า, การเข้า, การลงทะเบียน, การจดบันทึก
gentry(n) คนชั้นสูง, พวกผู้ดี, ความเป็นสุภาพบุรุษ
sentry(n) ทหารยาม, ยาม, ทหารองครักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entry๑. ตำแหน่งเข้า [ มีความหมายเหมือนกับ entry point ]๒. หน่วย(ข้อมูล)๓. การรับเข้า๔. จุดรับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entry๑. ตำแหน่งเข้า [ มีความหมายเหมือนกับ entry point ]๒. หน่วย(ข้อมูล)๓. การรับเข้า๔. จุดรับเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry a chargeยื่นฟ้อง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry into possessionการใช้สิทธิเข้าครอบครองทรัพย์ที่จำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry into the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ ดู accession to the labour force และ first accession to the labour force ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
entry permitใบอนุญาตเข้าเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
entry pointจุดเข้า [ มีความหมายเหมือนกับ entry ๑ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entry pointจุดเข้า [ มีความหมายเหมือนกับ entry ๑ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry without warrantการเข้าไปโดยไม่ต้องมีหมาย (ในเคหสถาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry, forcibleการใช้กำลังบุกรุก (เข้าครอบครองที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entryรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entry number six, Miss...หมายเลข 6 นางสาว... A Short Film About Love (1988)
Last journal entry for a while.นี่เป็นบันทึกครั้งสุดท้าย The Lawnmower Man (1992)
It's the final entry in the ship's log.บันทึกสุดท้ายในปูมเรือ Event Horizon (1997)
Why don't you check the entry log. alibis, grudges.อยากให้คุณเช็คหลักฐานการเข้าออก พยาน เหตุจูงใจ Gattaca (1997)
This is the entry log for the last seven days.The entry log for the last 7 days. Gattaca (1997)
I assume that Nader is our entry point into the game.ผมคิดว่าเนเดอร์คือ จุดเชื่อมทางเข้าเกมของเรา eXistenZ (1999)
Every female point of entry needs to know that the penis is coming...ผู้หญิงทุกคนต้องการรับรู้ว่า ไอ้จ้อนกำลังเข้ามานะ... The Story of Us (1999)
Prep for entry to the Hive.เตรียมพร้อมที่จะลงสู่ฐานใต้ดิน Resident Evil (2002)
Based on point of entry and the past speed, the machines will be in Zion in 20 hours.ถ้าใช้ความเร็วเดิมคงที่ พวกเครื่องจักรจะถึงไซออนใน 20 ชั่วโมง The Matrix Revolutions (2003)
The next entry is a Junior majoring in English.การแสดงต่อไป จากน้องปีหนี่ง เอกภาษาอังกฤษ My Tutor Friend (2003)
Intoxication, unlawful entry and attempted kidnappingเมา ไม่รักษาระเบียบของทางโรงเรียน และพยายามลักพาตัวเด็ก Crazy First Love (2003)
Wrong entry Please insert againรหัสผิดกรุณาใส่อีกครั้ง Oldboy (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entryControlled Access Zone: No entry without permission.
entryOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
entryThe clerk made an entry in his ledger.
entryThe entry words are arranged alphabetically.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[bukkhon phāinøk hām khao] (xp) EN: no unauthorized entry
เฝ้ายาม[faoyām] (v) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over  FR: garder ; surveiller
ห้ามเข้า[hām khao] (x) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance  FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
ห้ามเข้า[hām khao] (xp) EN: no entry  FR: sens interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
การให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย[kān hai mī phon bangkhap chai tām kotmāi] (n, exp) EN: coming into force ; entry into force
การหักเงินจากบัญชี[kān hak ngoen jāk banchī] (n, exp) EN: debit entry
การจด[kān jot] (n) EN: writing ; entry  FR: écriture [ f ] ; mention [ f ]
การจดทะเบียนบริษัท[kān jot thabīen børisat] (n, exp) EN: entry in the commercial register
การจดทะเบียนที่ดิน[kān jot thabīen thīdin] (n, exp) EN: entry in the land register

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
entry
entryway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entry

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ,     /    ] entry visa [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] TH: ขึ้นทะเบียน  EN: entry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingabe { f } | neue Eingabe | falsche Eingabeentry | re-entry | misentry [Add to Longdo]
Eingabemaske { f }entry form; input mask [Add to Longdo]
Eingangsstelle { f }entry point; receiving section [Add to Longdo]
Einreise { f } (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission) [Add to Longdo]
Einreiseerlaubnis { f } | Einreiseerlaubnisse { pl }entry permit | entry permits [Add to Longdo]
Einsatz der Instrumente [ mus. ]entry of the instruments [Add to Longdo]
Eintrag { m }; Eintragung { f } | Einträge { pl }; Eintragungen { f } | analytische Eintragung { f }entry | entries | analytical entry [Add to Longdo]
Einzug { m }; Einmarsch { m } (in)entry (into); marching in [Add to Longdo]
Nenngeld { n }entry fee [Add to Longdo]
Ordnungswort { n }entry word; heading word [Add to Longdo]
Erstes Ordnungswortentry word [Add to Longdo]
Eintrag im Strafregisterentry in the police records [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
リンク[rinku] (n, vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) #58 [Add to Longdo]
項目[こうもく, koumoku] (n) (data) item; entry; (P) #182 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
入力[にゅうりょく, nyuuryoku] (n, vs) input; (data) entry; (P) #1,197 [Add to Longdo]
記入[きにゅう, kinyuu] (n, vs) entry; filling in of forms; (P) #1,473 [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n, vs, adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) #1,796 [Add to Longdo]
入学[にゅうがく, nyuugaku] (n, vs) entry to school or university; matriculation; (P) #2,051 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entry \En"try\, n.; pl. {Entries}. [OE. entree, entre, F.
   entr['e]e, fr. entrer to enter. See {Enter}, and cf.
   {Entr['e]e}.]
   1. The act of entering or passing into or upon; entrance;
    ingress; hence, beginnings or first attempts; as, the
    entry of a person into a house or city; the entry of a
    river into the sea; the entry of air into the blood; an
    entry upon an undertaking.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making or entering a record; a setting down in
    writing the particulars, as of a transaction; as, an entry
    of a sale; also, that which is entered; an item.
    [1913 Webster]
 
       A notary made an entry of this act.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. That by which entrance is made; a passage leading into a
    house or other building, or to a room; a vestibule; an
    adit, as of a mine.
    [1913 Webster]
 
       A straight, long entry to the temple led. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) The exhibition or depositing of a ship's papers at
    the customhouse, to procure license to land goods; or the
    giving an account of a ship's cargo to the officer of the
    customs, and obtaining his permission to land the goods.
    See {Enter}, v. t., 8, and {Entrance}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) The actual taking possession of lands or tenements, by
      entering or setting foot on them.
    (b) A putting upon record in proper form and order.
    (c) The act in addition to breaking essential to
      constitute the offense or burglary. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   {Bill of entry}. See under {Bill}.
 
   {Double entry}, {Single entry}. See {Bookkeeping}.
 
   {Entry clerk} (Com.), a clerk who makes the original entries
    of transactions in a business.
 
   {Writ of entry} (Law), a writ issued for the purpose of
    obtaining possession of land from one who has unlawfully
    entered and continues in possession. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entry
   n 1: an item inserted in a written record
   2: the act of beginning something new; "they looked forward to
     the debut of their new product line" [syn: {introduction},
     {debut}, {first appearance}, {launching}, {unveiling},
     {entry}]
   3: a written record of a commercial transaction [syn: {entry},
     {accounting entry}, {ledger entry}]
   4: something (manuscripts or architectural plans and models or
     estimates or works of art of all genres etc.) submitted for
     the judgment of others (as in a competition); "several of his
     submissions were rejected by publishers"; "what was the date
     of submission of your proposal?" [syn: {submission}, {entry}]
   5: something that provides access (to get in or get out); "they
     waited at the entrance to the garden"; "beggars waited just
     outside the entryway to the cathedral" [syn: {entrance},
     {entranceway}, {entryway}, {entry}, {entree}]
   6: the act of entering; "she made a grand entrance" [syn:
     {entrance}, {entering}, {entry}, {ingress}, {incoming}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top