Search result for

enrollment

(31 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrollment-, *enrollment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TELL GARCIA TO CHECK ENROLLMENT IN ONLINEบอกการ์เซีย เช็ครายชื่อที่สมัครเรียน ทางไปรษณีย์ หรืออีเลิร์นนิ่ง Zoe's Reprise (2009)
What do you think happens to enrollment then?มันจะมีต่อผลการสมัครเรียนหลังจากนั้นยังไงน่ะเหรอ? Basic Rocket Science (2010)
We have already made preparations for your enrollment, a spot has been made available in all of Taylor's classes.พวกเราเตรียมการลงทะเบียนเรียนให้นายเรียบร้อยแล้ว เราส่งนายไปเรียนวิชาเดียวกับเทเลอร์ทั้งหมด Agents of Secret Stuff (2010)
You know, San Diego's essentially one big college town, with an enrollment at SDCU of approximately 65,000 students.นอกจากนี้เรายังไม่สามารถออกกฎ กับนักศึกษาคนอื่นๆ และคณะอาจารย์ พวกคุณรู้มั้ยว่า ซาน ดิเอโก้ เป็นเมือง ที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆหลายแห่ง ที่จดทะเบียนกับ SDCU The Stranger (2011)
All right, Garcia, check student enrollment for that year for students with campus handicap permits.เอาล่ะ การ์เซีย เช็กการลงทะเบียนนักศึกษาปีนั้น ดูว่ามีใครที่ลงทะเบียบเป็นผู้พิการบ้าง A Family Affair (2012)
But today the guilty parties have been expelled, enrollment is up, and tuition is more affordable than ever.แต่วันนี้กลุ่มผู้กระทำผิดได้ถูกไล่ออก การลงทะเบียนเรียนก็เพิ่มขึ้น และค่าเทอมก็จ่ายสบายกว่าที่ผ่านมา The First Chang Dynasty (2012)
There may be a statistical link to enrollment at Greendale and holiday suicide.มันอาจมีความเชื่อมโยงทางสถิติ เรื่องการลงทะเบียนเรียนที่กรีนเดล กับการฆ่าตัวตายในวันหยุด Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
Enrollment for her class next year is the highest the department's had.ปีหน้ามีนักเรียนสมัครเรียนวิชาเธอ... มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา Mona Lisa Smile (2003)
Mom, what you gotta do is sign my enrollment form.แม่คะ ที่แม่ต้องทำคือ เซ็นชื่อในใบลงทะเบียนของหนู The Perfect Man (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLLMENT    EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS    EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwerbung {f} | Anwerbungen {pl}enrollment [Am.]; enrolment [Br.] | enrolments [Add to Longdo]
Einschulung {f}; Schulanfang {m}enrollment [Am.]; enrolment [Br.]; first day at school [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f} | Eintragungen {pl}enrollment [Am.]; enrolment [Br.] | enrollments [Am.]; enrolments [Br.] [Add to Longdo]
Immatrikulation {f}enrollment [Am.]; enrolment [Br.]; matriculation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P) [Add to Longdo]
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee [Add to Longdo]
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment [Add to Longdo]
入団[にゅうだん, nyuudan] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
復籍[ふくせき, fukuseki] (n,vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrollment \En*roll"ment\, n. [Cf. F. enr[^o]lement.] [Written
   also {enrolment}.]
   1. The act of enrolling; registration. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A writing in which anything is enrolled; a register; a
    record. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrollment
   n 1: the act of enrolling [syn: {registration}, {enrollment},
      {enrolment}]
   2: the body of people (such as students) who register or enroll
     at the same time [syn: {registration}, {enrollment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top