Search result for

จดทะเบียน

(44 entries)
(0.0765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดทะเบียน-, *จดทะเบียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จดทะเบียนสมรส[V] register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดทะเบียนก. ลงบันทึกข้อความไว้กับทางราชการเพื่อให้การใดเกิดผล บังคับกันได้ ได้รับการคุ้มครอง หรือเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท จดทะเบียนเครื่องจักร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They abandoned it last night. It's registered to a Raza Syed.พวกนั้นทิ้งรถไว้เมื่อคืน รถจดทะเบียนในชื่อราซา ไซเอ็ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Grapevine says walter kendrick has assembled a group of private investors, and they're about to invest a significant amount of capital.เกรบวินท์บอกว่าวอลเตอร์ เคนดริกได้รวบรวม กลุ่มของผู้ลงทุนรายย่อย และมันเกี่ยวกับการลงทุน ปริมาณทุนจดทะเบียน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You didn't take down a license or a credit card?คุณไม่ได้จดทะเบียนรถหรือรับเครดิตการ์ดไว้นะ? Bloodline (2009)
It wouldn't register, because clinically,ยานี้ไม่ได้จดทะเบียนเพราะทางการแพทย์ Demonology (2009)
Yeah. I went down to city hall to get my marriage certificate,ใช่ พอดีผมไปที่อำเภอไปจดทะเบียนสมรส Marry Me a Little (2009)
Looks like we're getting fake married after all.ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเรากำลังจะได้ไปจดทะเบียนแบบปลอม ๆ กัน Marry Me a Little (2009)
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)
You will be registered as a confidential informant.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ The Culling (2009)
Paperwork. entirely confidential.จดทะเบียนกัน ไม่มีความลับอะไรทั้งสิ้น Dex Takes a Holiday (2009)
The car's registered to a high-class rent-a-car service.รถจดทะเบียนในนาม บริษัทรถเช่า "ไฮคลาส" The Bond in the Boot (2009)
We were legitimate business partners,okay?เราจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนกัน โอเค? Hostile Takeover (2009)
I have a license, it's registered.ผมมีใบอนุญาต ปืนจดทะเบียน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
จดทะเบียน[adj.] (jotthabīen) EN: registered ; nominal   
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen thīdin) EN: enter in the land register   
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen børisat) EN: enter in the commercial register   
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen somrot) EN: register a marriage certificate   
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen sitthibat) EN: take out a patent   
จดทะเบียนหย่า[n. exp.] (jotthabīen yā) EN: divorce register   FR: registre des divorces [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[VI] จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
notarize[VT] รับรอง, See also: จดทะเบียน, Syn. affirm, certify, confirm, Ant. negate, validate
trademark[VT] จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน
registrar(เรจ'จิสทราร์) n. นายทะเบียน,พนักงานทะเบียน,บริษัทที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือใบหุ้น, See also: registrarship n.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน,การลงทะเบียน,สมุดจดทะเบียน,วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน,สำนักงานทะเบียน,สำนักงานจดทะเบียน,สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้,สมุดจดทะเบียน,รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้
registry officen. สำนักงานจดทะเบียน,สำนักงานจัดหางานประเภทงานบ้าน
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน
registry(n) สำนักจดทะเบียน,หอทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
登記[とうき, touki] จดทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top