ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditor

AO1 D IH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditor-, *auditor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor(n) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
auditor(n) ผู้ฟัง, Syn. listener, hearer, audience
auditor(n) ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
auditory(adj) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง, Syn. hearing, aural, auditive
auditorium(n) บริเวณที่นั่งของผู้ชมในโรงละครหรือหอประชุม
auditorium(n) หอประชุม, See also: โรงละคร, สถานที่แสดงละครหรือคอนเสิร์ต, Syn. hall, lecture hall, playhouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย, ห้องประชุม, อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj., n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน, เกี่ยวกับโสตประสาท, กลุ่มคนที่ฟัง, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน

English-Thai: Nontri Dictionary
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง, หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้สอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Auditor-Generalผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [ มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory agnosia; agnosia, acousticภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory aphasia; aphasia, acoustic; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory canalช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory centreศูนย์ได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory duct; antrum auris; duct, acoustic๑. รูหู๒. ปากรูหู [ มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory hallucinationประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Auditoriumsอาคารชุมนุม [TU Subject Heading]
Auditorsผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Auditory Canal, Externalช่องหู, ช่องหูส่วนนอก, รูหูส่วนนอก, แก้วหูชั้นนอก [การแพทย์]
Auditory Canal, Internalรูหูส่วนใน [การแพทย์]
Auditory Capsuleกล่องหู [การแพทย์]
Auditory Cortexการได้ยิน, สมองส่วนเปลือก; เปลือกสมองส่วนการได้ยิน; สมองส่วนที่ทำหน้าที่รับการได้ยิน [การแพทย์]
Auditory Fatigueประสาทหูเหนื่อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน. Cinema Paradiso (1988)
As my accountant, tell me, should I be alarmed... that the auditors are reviewing my books ? Well--แกเป็นคนทำบัญชีของฉัน... Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auditorI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
auditorI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
auditorThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
auditorThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
auditorThe crowd poured out of the auditorium.
auditorThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอประชุม(n) auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม(n) meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count Unit: ห้อง
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
โสตประสาท(n) auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai Definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
ประสาทหู(n) auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
กระดูกนำเสียง(n) auditory ossicles, Thai Definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
ช่องหู(n) auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: รูหู
พนักงานตรวจบัญชี(n) auditor, Syn. คนตรวจบัญชี, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [ m ]
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [ m ] ; salle académique [ f ] ; salle de congrés [ f ] ; salle de réunion [ f ]
คนตรวจบัญชี[khon trūat banchī] (n, exp) EN: auditor
กระดูกหู[kradūk hū] (n) EN: auditory ossicles  FR: osselet [ m ]
ผู้สอบบัญชี[phū søp banchī] (n, exp) EN: auditor
ผู้ตรวจสอบบัญชี[phū trūatsøp banchī] (n, exp) EN: auditor
ประสาทหู[prasāt hū] (n, exp) EN: auditory nerve
เส้นประสาทรับฟัง[senprasāt rapfang] (n, exp) EN: auditory nerve  FR: nerf auditif [ m ]
โสต[sōt] (n) EN: ear ; auditory orifice  FR: ouïe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUDITOR AO1 D IH0 T ER0
AUDITORS AA1 D AH0 T ER0 Z
AUDITORY AO1 D IH0 T AO2 R IY0
AUDITOR'S AO1 D IH0 T ER0 Z
AUDITORS' AO1 D IH0 T ER0 Z
AUDITORIUM AO2 D AH0 T AO1 R IY0 AH0 M
AUDITORIUMS AO2 D IH0 T AO1 R IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditor (n) ˈɔːdɪtər (oo1 d i t @ r)
auditors (n) ˈɔːdɪtəz (oo1 d i t @ z)
auditory (j) ˈɔːdɪtriː (oo1 d i t r ii)
auditorium (n) ˌɔːdɪtˈɔːrɪəʳm (oo2 d i t oo1 r i@ m)
auditoriums (n) ˌɔːdɪtˈɔːrɪəʳmz (oo2 d i t oo1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审计长[shěn jì zhǎng, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ ㄓㄤˇ,    /   ] auditor #37,767 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussprüfer { m }auditor of annual accounts [Add to Longdo]
Gasthörer { m }; Gasthörerin { f }auditor [ Am. ] [Add to Longdo]
Rechnungsprüfer { m }; Buchprüfer { m } | Rechnungsprüfer { pl }auditor | auditors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
講堂[こうどう, koudou] (n) auditorium; (P) #12,060 [Add to Longdo]
オーディトリアム[o-deitoriamu] (n) auditorium [Add to Longdo]
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
会計検査官[かいけいけんさかん, kaikeikensakan] (n) auditor [Add to Longdo]
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
監査法人[かんさほうじん, kansahoujin] (n) auditor [Add to Longdo]
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor [Add to Longdo]
幻聴[げんちょう, genchou] (n) auditory hallucination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditor \Au"di*tor\, n. [L. auditor, fr. audire. See {Audible},
   a.]
   1. A hearer or listener. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A person appointed and authorized to audit or examine an
    account or accounts, compare the charges with the
    vouchers, examine the parties and witnesses, allow or
    reject charges, and state the balance.
    [1913 Webster]
 
   3. One who hears judicially, as in an audience court.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States government, and in the State
      governments, there are auditors of the treasury and of
      the public accounts. The name is also applied to
      persons employed to check the accounts of courts,
      corporations, companies, societies, and partnerships.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditor
   n 1: someone who listens attentively [syn: {hearer}, {listener},
      {auditor}, {attender}]
   2: a student who attends a course but does not take it for
     credit
   3: a qualified accountant who inspects the accounting records
     and practices of a business or other organization

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 auditor
  listener

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top