ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registration-, *registration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registration(n) การขึ้นทะเบียน, See also: การลงทะเบียน, Syn. enlistment, enrolment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน, สมุดจดทะเบียน, วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
registration(n) การขึ้นทะเบียน, การจดทะเบียน, การจดบันทึก, การลงทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registrationการประทับจำ, การจดจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการจดทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการทะเบียน, การจดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registrationการจดทะเบียน [ ดู enregistrement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of birthการจดทะเบียนคนเกิด, การจดทะเบียนการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of companyการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of deathการจดทะเบียนการตาย, การจดทะเบียนคนตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of marriageการจดทะเบียนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of titleการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Registration and transferการจดทะเบียนและการโอน [TU Subject Heading]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
registration dutyอากรจากการจดทะเบียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alignment symbols, registration marks, but they don't line up.สัญลักษณ์การจัดเครื่องหมายการลง ทะเบียน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าแถว Contact (1997)
Fighter registration has already closed.ปิดรับสมัครลงทะเบียนนักสู้เรียบร้อยแล้วค่ะ Street Fighter Alpha (1999)
I'm the Fifth Avenue Public Library information unit, Vox registration NY-114.ระบบเก็บข้อมูล ของห้องสมุดถนนสาย 5 ว๊อกซ์เอ็นวาย 114 The Time Machine (2002)
I need to see your registration and insurance.ขอดูใบขับขี่ และประกันด้วยครับ Crash (2004)
- Registration ended at 3:00.-ลงทะเบียนให้ถึง 3 โมง Little Miss Sunshine (2006)
Registration number...หมายเลขทะเบียน Babel (2006)
Let me see your license and registration please?ขอดูใบขับขี่กับทะเบียนรถหน่อยครับ? Scan (2006)
Well, I guess your registration will have to do just fine then.งั้นทะเบียนรถคุณน่าจะมีนะ ลองหาดูซิ Scan (2006)
I need you to get the registration off of this iPod.ฉันอยากให้นายตรวจ การลงทะเบียนไอพ็อดเครื่องนี้ The Brave One (2007)
Inside the envelope's the title and registration of the carในซอง มีชื่อ กับทะเีบียนรถ My Blueberry Nights (2007)
I played a trick too, and... did not give you time for the registration of the marriage.หนูก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วย, และ... พวกคุณไม่ได้ระบุเวลาสำหรับจดทะเบียนสมรส Namastey London (2007)
I have traced the vehicle's registration to the black river corporation. What?ผมได้สืบค้นเรื่องการจดทะเบียนรถแล้ว มันเป็นของบริษัทแบล็ครีฟเวอร์ Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registrationBe sure to fill out the registration form in person.
registrationDid you finish your registration?
registrationFill up this registration card, please.
registrationI am able to obtain a registration form for free.
registrationI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
registrationI found out about a back-door registration technique from his secretary.
registrationI've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.
registrationRegistration for the first visit is at Counter No.1.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบทะเบียนบ้าน[bai thabīen bān] (n, exp) EN: house registration
บัตรผู้ป่วย[bat phūpūay] (n, exp) EN: patient's registration card  FR: carte médicale [ f ]
หอทะเบียนที่ดิน[hø thabīen thīdin] (n, exp) EN: land registration office
การลงทะเบียน[kān longthabīen] (n) EN: registration  FR: enregistrement
กองทะเบียนเรือ[Køng Thabīen Reūa] (org) EN: Ship Registration Division
กรมทะเบียนการค้า[Krom Thabīen Kānkhā] (org) EN: Department of Commercial Registration
สำเนาทะเบียนบ้าน[samnao thabīen bān] (n, exp) EN: house registration ; residence registration ; certificate of registration  FR: certificat de domiciliation [ m ]
ทะเบียนบ้าน[thabīen bān] (n, exp) EN: house registration ; house registration document ; census ; census registration  FR: certificat de domiciliation [ m ]
ทะเบียนการค้า[thabīen kānkhā] (n, exp) EN: business registration ; excerpt from the commercial register  FR: registre de commerce [ m ]
ทะเบียนคนไข้[thabīen khonkhai] (n, exp) EN: patient's record ; patient's registration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
registration
registrations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
registration
registrations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmeldeformular { n }; Einschreibeformular { n }registration form [Add to Longdo]
Anmeldefrist { f }registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Anmeldebestätigung { f }registration confirmation [Add to Longdo]
Anmeldegebühr { f }registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldeschluss { m }registration deadline; application deadline [Add to Longdo]
Anmeldetermin { m }registration date [Add to Longdo]
Anmeldeunterlagen { pl }registration documents [Add to Longdo]
Anmeldung { f }registration (desk) [Add to Longdo]
Einwohnermeldeamt { n }registration office [Add to Longdo]
Erfassungssystem { n }registration system; capture system; detection system [Add to Longdo]
Erstzulassung { f }registration date [Add to Longdo]
amtliches Kennzeichen; polizeiliches Kennzeichenregistration number [ Br. ]; license number [ Am. ] [Add to Longdo]
Matrikelnummer { f }registration number (at the university); matriculation number [Add to Longdo]
Registrierung { f }; Registration { f } | Registrierungen { pl }; Registrationen { pl }registration | registrations [Add to Longdo]
Registrierungsstelle { f }registration department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
登記[とうき, touki] (n, vs) registry; registration; (P) #6,826 [Add to Longdo]
届(P);届け(P)[とどけ, todoke] (n, n-suf) report; notification; registration; (P) #10,134 [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) { comp } UA capabilities registration [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] (n) { comp } data registration [Add to Longdo]
フロントデスク[furontodesuku] (n) registration desk (from front desk) [Add to Longdo]
ユーザー登録[ユーザーとうろく, yu-za-touroku] (n) { comp } user registration [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] (n) { comp } user registration [Add to Longdo]
レジストレーション[rejisutore-shon] (n) { comp } registration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめ, ichigime] registration [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Registration \Reg`is*tra"tion\ (-tr?"sh?n), n. [LL. registratio,
   or F. r['e]gistration. See {Register}, v.]
   1. The act of registering; registry; enrollment.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The art of selecting and combining the stops or
    registers of an organ.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registration
   n 1: the act of enrolling [syn: {registration}, {enrollment},
      {enrolment}]
   2: the body of people (such as students) who register or enroll
     at the same time [syn: {registration}, {enrollment}]
   3: a document certifying an act of registering
   4: (music) the sound property resulting from a combination of
     organ stops used to perform a particular piece of music; the
     technique of selecting and adjusting organ stops
   5: the act of adjusting something to match a standard [syn:
     {adjustment}, {registration}, {readjustment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top