ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlistment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlistment-, *enlistment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistment(n) การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlistment(n) การเข้าร่วม, ความร่วมมือ, การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ ดู recruitment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just wanna push back the enlistment dateไม่น่าเป็นไปได้ ผมต้องการเลื่อนเวลา เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครับ Spygirl (2004)
Your enlistment runs out in...คุณคงมีเวลาไม่มาก Iwo Jima (2010)
You know it`s illegal to lie on the enlistment form.นายก็รูัว่ามันผิดกฎหมาย /Nที่โกหกข้อมูลสมัครเกณฑ์ทหาร Captain America: The First Avenger (2011)
The enlistment lines have been around the block since your picture hit the newsstands.ที่วางขายไปทุกหัวมุมถนน รูปนายลงทุกแผงหนังสิอพิมพ์ Captain America: The First Avenger (2011)
Denied enlistment due to poor hearth, ทหารปฏิเสธเนื่องจากครอบครัวยากจน Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกณฑ์(n) enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enlistment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlistment
enlistments

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinzuziehung { f } | Hinzuziehungen { pl }enlistment | enlistments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n, vs) enlistment #10,666 [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n, vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) #12,306 [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n, vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n, vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n, vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlistment \En*list"ment\, n.
   1. The act or enlisting, or the state of being enlisted;
    voluntary enrollment to serve as a soldier or a sailor.
    [1913 Webster]
 
   2. The writing by which an enlisted man is bound.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlistment
   n 1: a period of time spent in military service [syn:
      {enlistment}, {hitch}, {term of enlistment}, {tour of
      duty}, {duty tour}, {tour}]
   2: the act of enlisting (as in a military service)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top