ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check-in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check-in-, *check-in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The check-in for that flight isn't for another two hours, sir.อยู่ตรง ที่เขี่ยบุหรี่ด้านหลังที่นั่ง น่าเอาไปใช้ รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ Fight Club (1999)
Regular check-ins with Dr. Rush in the control roomรายงานเข้ามา ที่ ดร.รัส ที่ห้อง ควบคุม Air: Part 1 (2009)
She'd have had her top off at the check-in desk.มีหวังมาถึงก็ถอดเสื้อ ตั้งแต่ที่หน้าโรงแรมแล้ว One Day (2011)
And if you were family member, you have to check-in at the reception over there.ถ้าคุณเป็นสมาชิกในครอบครัว ให้เช็คอินที่แผนกต้อนรับ ตรงนั้น Grave Encounters (2011)
Mandatory check-in every hundred klicks, full contingent report on arrival.ต้องรายงานตัวกลับมา ทุกๆ 100 คลิก เมื่อไปถึง ให้รายงานตัวกลับมาทุกคน Vs. (2011)
It's an ordeal, I know... our check-in procedures.ทรมานหน่อยนะ กับระบบลงทะเบียนเข้าพักที่นี่ Welcome to Briarcliff (2012)
So you guys check-in text now?พวกเธอส่งข้อความรายงานกันแล้วเหรอ? We'll Always Have Bourbon Street (2012)
The types of guests who check-in here are like still the same kind thoughประเภทของแขกที่เข้าพักเหมือนเดิม และยังคงประเภทเดิม Codename: Jackal (2012)
Jackal's target are not the type to check-in in this kind of placeเป้าหมายของแจ็คเคิลไม่ใช่ประเภทที่เข้าพัก ในสถานที่แบบนี้ Codename: Jackal (2012)
Moral support and maybe just a tiny check-in to make sure that Silas isn't playing any more pesky little mind games with you.ให้กำลังใจและแค่อาจจะเช็คนิดๆหน่อยๆ ให้แน่ใจว่า ไซลัสไม่ได้กำลังปั่นหัว ก่อกวน จิตใจกับเธอ She's Come Undone (2013)
You are a go for check-in guidance through restricted airspace.คุณยืนยันแล้ว ผ่านน่านฟ้าได้ 0-8-4 (2013)
Civilian check-in will take place at 0900 hours. All civilians must be accounted for by your station supervisor.ประชาชนทุกคนต้องถูกรายงานตัว /Nโดยหัวหน้าสถานีของคุณ Long Into an Abyss (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check-inI'll be a little late tonight for check-in.
check-inWhat time do you start check-in?
check-inWhere is the check-in counter?
check-inWhere is the United Airlines check-in counter?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คอิน[chek-in] (v) EN: check in = check-in  FR: se présenter à l'enregistrement
การเช็คอิน[kān chek-in] (n) EN: check in = check-in  FR: enregistrement
ระเบียบการเช็คอิน[rabīep kān chek-in] (n, exp) EN: check-in procedure  FR: procédure d'enregistrement [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ,       /      ] check-in counter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertigungsschalter { m }check-in counter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェックイン[chiekkuin] (n, vs) check-in; (P) [Add to Longdo]
チェックインカウンター[chiekkuinkaunta-] (n) check-in counter [Add to Longdo]
搭乗手続き[とうじょうてつづき, toujoutetsuduki] (n) boarding; check-in [Add to Longdo]
搭乗手続きカウンター[とうじょうてつづきカウンター, toujoutetsuduki kaunta-] (n) check-in counter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 check-in \check"-in\ (ch[e^]k"[i^]n), n.
   The act of registering as a guest at a hotel, inn, motel.
   etc; the act of checking in. Used also attributively, as the
   check-in counter at a hotel.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check-in
   n 1: the act of reporting your presence (as at an airport or a
      hotel)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top