Search result for

clerk

(65 entries)
(0.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clerk-, *clerk*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Clerk of Conscription Unit (n) เสมียนหน่วยสัสดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clerk    [N] พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
clerk    [N] เสมียน
clerkly    [ADJ] ที่เกี่ยวกับงานธุรการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Clerk of the House of Commonsเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk of the Parliamentเลขาธิการสภาขุนนางอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Clerk of the Parliamentsเลขาธิการสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk to the justicesพนักงานศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clerk, city; city clerkปลัดเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, committee; committee clerkหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, county; county clerkปลัดเทศมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, municipalปลัดเทศบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, sanitary districtปลัดสุขาภิบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Clerks, Wardเสมียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clerk"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
clerk"You can get it at the courthouse," the clerk added.
clerkThat store employs eight clerks.
clerkI entered the shop, and a clerk said, "May I help you?"
clerkThe pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.
clerkReplied the smirking male clerk.
clerkThat store employs twenty clerks.
clerkFor the time being, she is clerking in a department store.
clerkThe chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors.
clerkThe clerk died from overwork.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
clerkly(เคลิค'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับเสมียน,มีความรู้, See also: clerkliness n.
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
booking clerkn. คนขายตั๋ว
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ

English-Thai: Nontri Dictionary
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ
clerkship(n) ตำแหน่งเสมียน,ตำแหน่งอาลักษณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมียน [N] clerk, Syn. พนักงาน, เจ้าหน้าที่, Example: เขามีพรรคพวกช่วยเหลือให้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมศุลกากร, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[n. exp.] (jaonāthī chipping) EN: shipping clerk   
จ่าศาล[n. exp.] (jā sān) EN: clerk of the court ; registrar of the court   
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวล[n. prop.] (Jēm Khloēk Maēkswēl) EN: James Clerk Maxwell   FR: James Clerk Maxwell
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān khāi) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān prajam samnakngān) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk   FR: employé de bureau [m]
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff   FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phanakngān) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERK    K L ER1 K
CLERKS    K L ER1 K S
CLERK'S    K L ER1 K S
CLERKIN    K L ER1 K IH2 N
CLERKS'    K L ER1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clerk    (v) (k l aa1 k)
clerks    (v) (k l aa1 k s)
clerked    (v) (k l aa1 k t)
clerking    (v) (k l aa1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rennleiter {m}clerk of the course [Add to Longdo]
Protokollführer {m}clerk (of the court) [Add to Longdo]
Schreiber {m} | Schreiber {pl}clerk | clerks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラーク[, kura-ku] (n) clerk; (P) [Add to Longdo]
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
案内係[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk [Add to Longdo]
応接係[おうせつかかり;おうせつがかり, ousetsukakari ; ousetsugakari] (n) receptionist; desk clerk [Add to Longdo]
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
官吏[かんり, kanri] (n) government official; clerk; (P) [Add to Longdo]
客室係[きゃくしつがかり, kyakushitsugakari] (n) room clerk (hotel); steward (ship) [Add to Longdo]
局員[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P) [Add to Longdo]
係(P);係り[かかり, kakari] (n) (1) (esp. 係) (See 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk; (2) {ling} (esp. 係り) (See 係り結び) connection; linking; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] clerk; shop assistant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clerk \Clerk\ (kl[~e]rk; in Eng. kl[aum]rk; 277), n. [Either OF.
   clerc, fr. L. clericus a priest, or AS. clerc, cleric, clerk,
   priest, fr. L. clericus, fr. Gr. klhriko`s belonging to the
   clergy, fr. klh^ros lot, allotment, clergy; cf. Deut. xviii.
   2. Cf. {Clergy}.]
   1. A clergyman or ecclesiastic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All persons were styled clerks that served in the
       church of Christ.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who could read; a scholar; a learned person; a man
    of letters. [Obs.] "Every one that could read . . . being
    accounted a clerk." --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       He was no great clerk, but he was perfectly well
       versed in the interests of Europe.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A parish officer, being a layman who leads in reading the
    responses of the Episcopal church service, and otherwise
    assists in it. [Eng.] --Hook.
    [1913 Webster]
 
       And like unlettered clerk still cry "Amen". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One employed to keep records or accounts; a scribe; an
    accountant; as, the clerk of a court; a town clerk.
    [1913 Webster]
 
       The clerk of the crown . . . withdrew the bill.
                          --Strype.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some cases, clerk is synonymous with secretary. A
      clerk is always an officer subordinate to a higher
      officer, board, corporation, or person; whereas a
      secretary may be either a subordinate or the head of an
      office or department.
      [1913 Webster]
 
   5. An assistant in a shop or store. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clerk
   n 1: an employee who performs clerical work (e.g., keeps records
      or accounts)
   2: a salesperson in a store [syn: {salesclerk}, {shop clerk},
     {clerk}, {shop assistant}]
   v 1: work as a clerk, as in the legal business

Are you satisfied with the result?

Go to Top