ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleged

AH0 L EH1 JH D   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleged-, *alleged*, alleg, allege
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleged[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegedly[ADV] ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
And during this alleged rape you went off to sit in the jungle.And during this alleged rape... ...you went off to sit in the jungle. Is that correct? Casualties of War (1989)
Maybe the alleged mistress was lying.เราทำตามแผนของเราได้แล้วสิ ไปกันเถอะ Hero (1992)
If we find the alleged man who lured your daughter into this we'll certainly introduce that in an appeal.ถ้าเราพบชายผู้ที่ถูกกล่าวหา ที่จัดฉากให้ลูกของคุณ... ...แน่นอนว่าเราก็จะอุทธรณ์ได้ Brokedown Palace (1999)
As you no doubt have heard, there have been unsubstantiated rumors of an alleged launch from somewhere in Texas.ไม่ต้องสงสัยสิ่งที่ได้ยินเลยครับ มีข่าวลือไร้แหล่งที่มา ...ถึงการปล่อยจรวด จากที่ไหนซักแห่งในเท็กซัส The Astronaut Farmer (2006)
The only witness to this alleged murder is Veronica Donovan,พยานคนเดียวที่มีก็คือเวโรนิกา โดโนแวน The Rat (2006)
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
So, that's the alleged victim of the Bay Harbor Butcher.นั่นเหรอคนที่ถูกหาว่าเป็นเหยื่อจอมสับฯ Dex, Lies, and Videotape (2007)
The Japanese government's investigation into the Shimotomo family's alleged links to organized crtme were well-documented last quarter.The Japanese government's investigation into the Shimotomo family's alleged links to organized crime were well-documented last quarter. Awake (2007)
The President convened an emergency cabinet meeting today to discuss the growing scandal over an alleged government assassination program, code-named Black briar.REPORTER ON TV: The Bourne Ultimatum (2007)
Dr. Albert Hirsch, the alleged mastermind of Black briar program and CIA Deputy Director Noah Vosen, the program's operational chief.ดร.อัลเบิร์ต เฮิร์ช ผู้เป็นหัวคิดหลักของโครงการแบล็คไบรอา และโนอาห์ โวเซ่น ผู้แทนผอ.ซีไอเอและหัวหน้าการปฏิบัติการของโครงการ The Bourne Ultimatum (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegedA commercial airplane allegedly violated military airspace.
allegedHe is allegedly the murderer.
allegedHe is alleged to have been a thief.
allegedHe is alleged to have poisoned his wife.
allegedHe is alleged to have stolen the jewelry.
allegedThat man is alleged to have committed the murder.
allegedThe newspaper alleged his involvement in the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัยว่า[ADV] allegedly, Example: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ, Thai definition: มีเค้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
นัยว่า[adv.] (naiwā) EN: allegedly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGED AH0 L EH1 JH D
ALLEGEDLY AH0 L EH1 JH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleged (v) ˈəlˈɛʤd (@1 l e1 jh d)
allegedly (a) ˈəlˈɛʤɪdliː (@1 l e1 jh i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allege \Al*lege"\ ([a^]l*l[e^]j"), v. t. [imp. & p. p. {Alleged}
   (-l[e^]jd"); p. pr. & vb. n. {Alleging}.] [OE. aleggen to
   bring forward as evidence, OF. esligier to buy, prop. to free
   from legal difficulties, fr. an assumed LL. exlitigare; L. ex
   + litigare to quarrel, sue (see {Litigate}). The word was
   confused with L. allegare (see {Allegation}), and lex law.
   Cf. {Allay}.]
   1. To bring forward with positiveness; to declare; to affirm;
    to assert; as, to allege a fact.
    [1913 Webster]
 
   2. To cite or quote; as, to allege the authority of a judge.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. To produce or urge as a reason, plea, or excuse; as, he
    refused to lend, alleging a resolution against lending.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bring forward; adduce; advance; assign; produce;
     declare; affirm; assert; aver; predicate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleged
   adj 1: declared but not proved; "alleged abuses of housing
       benefits"- Wall Street Journal
   2: doubtful or suspect; "these so-called experts are no help"
     [syn: {alleged(a)}, {so-called}, {supposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top