Search result for

highway

(78 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highway-, *highway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highway[N] ทางหลวง, See also: ทางสายใหญ่, ทางคมนาคมสายสำคัญ, Syn. main artery, main road
highwayman[N] โจรที่ดักปล้นตามถนน, Syn. bandit, brigand
Highways Department[N] กรมทางหลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highway(ไฮ'เวย์') n. ทางหลวง,ทางสายใหญ่,ทางคมนาคมสายสำคัญ
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร

English-Thai: Nontri Dictionary
highway(n) ทางหลวง,ถนนไฮเวย์
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
highwayทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
highway codeประมวลกฎหมายว่าด้วยทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
highway, nuisance in relation toเหตุรำคาญบนทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
highway, obstruction ofการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Highway engineeringวิศวกรรมการทาง [TU Subject Heading]
Highway lawกฎหมายการทาง [TU Subject Heading]
Highway planningการวางแผนสร้างทางหลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I take it I took a little drive on the porcelain highway.หมกอยู่ในห้องครัวเป็นชั่วโมงๆได้มั้ง Committed (2008)
There's got to be like a highway or something, right?มันควรจะเป็นทางหลวงอะไรแบบนั้นสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, there's got to be a highway.ใช่ มันควรจะเป็นทางหลวง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We're on Highway 1, south of Samarra. We're being pursued by two vehicles.ทางหลวง ตอนใต้ของซามาร่า ถูกไล่ล่าโดยรถสองคัน Body of Lies (2008)
It is near the border. Highway 15.ใกล้ๆ พรมแดน ทางหลวงสาย 15 Body of Lies (2008)
I think we can hang down the West Side Highway and make a left on Chamber Street.แล้วก็เลี้ยวไปทางซ้าย ตรงถนนแชมเบอร์ได้ New York, I Love You (2008)
We're near the highway, the trucks can get really close, they dump the earth and cover all the water.ยอดเยี่ยม ฟรังโก้ 85 เมตรครับ Gomorrah (2008)
Small town called Holcomb, then we hit the highway.เมืองเล็กๆ ชื่อว่าโฮลคอมบ์ แล้วก็จะถึงทางหลวง The Happening (2008)
Two stoplights down, then left, there's an on-ramp to the highway.ผ่านสองไฟแดงเลี้ยวซ้าย เข้าถนนไฮเวย์ The Day the Earth Stood Still (2008)
- They shut down the highway. - They shut it down?ตำรวจปิดไฮเวย์ The Day the Earth Stood Still (2008)
Highway 2.ทางด่วนหมายเลข สอง Boxed In (2008)
The General was found dead this morning off Highway 2.เราพบศพท่านนายพล ที่ทางด่วนหมายเลขสอง เมื่อเช้านี้ Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highwayAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
highwayA highway is snarled up.
highwayA highwayman robbed a foot passenger of his money.
highwayForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
highwayHe maintained a steady speed on the highway.
highwayHouses were lined up alongside the highway.
highwayI enjoyed driving on the new highway.
highwayI took Highway 58.
highwayThe accident took place on the highway.
highwayThe construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.
highwayThe highway leading to the city is now free of fallen rocks.
highwayThe holiday traffic crawled along the highway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องถนน[N] road, See also: highway, Syn. ถนน, ตัวถนน, Example: การขับรถบนท้องถนน ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้, Count unit: สาย
ทางหลวง[N] highway, See also: state highway, public road, Syn. ถนนหลวง, Example: เราจะต้องช่วยกันรักษากฎจราจรบนทางหลวง, Count unit: สาย, Thai definition: ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ
ตำรวจทางหลวง[N] highway police, See also: highway policeman, Count unit: คน
ไฮเวย์[N] highway, Syn. ทางหลวง, Example: เส้นทางที่รถยนต์วิ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ตลอดสายสองข้างทางเป็นท้องนาสลับหมู่บ้านและโรงงาน, Thai definition: ทางคมนาคมสายสำคัญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway   FR: autoroute [f]
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
ตำรวจทางหลวง[n. exp.] (tamrūat thānglūang) EN: highway police ; highway policeman   
ทางหลวง[n. exp.] (thānglūang) EN: highway ; state highway ; public road   FR: route nationale [f] ; nationale [f] ; route principale [f] ; grand-route [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHWAY    HH AY1 W EY2
HIGHWAYS    HH AY1 W EY2 Z
HIGHWAY'S    HH AY1 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highway    (n) (h ai1 w ei)
highways    (n) (h ai1 w ei z)
highwayman    (n) (h ai1 w ei m @ n)
highwaymen    (n) (h ai1 w ei m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnpolizei {f}highway patrol [Add to Longdo]
Schnellstraße {f} | Schnellstraßen {pl}highway | highways [Add to Longdo]
Straßenraub {m}highway robbery [Add to Longdo]
Straßenfuge {f}highway seam [Add to Longdo]
StVO : StraßenverkehrsordnungHighway Code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway [Add to Longdo]
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway [Add to Longdo]
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P) [Add to Longdo]
スーパーハイウェー[, su-pa-haiue-] (n) superhighway [Add to Longdo]
スーパーハイウエー[, su-pa-haiue-] (n) superhighway [Add to Longdo]
ハイウェーパトロール[, haiue-patoro-ru] (n) highway patrol [Add to Longdo]
ハイウエー(P);ハイウェイ(P);ハイウェー;ハイウエイ[, haiue-(P); haiuei (P); haiue-; haiuei] (n) highway; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦途[tǎn tú, ㄊㄢˇ ㄊㄨˊ, ] highway; level road [Add to Longdo]
高速公路[gāo sù gōng lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] highway [Add to Longdo]
高速路[gāo sù lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄌㄨˋ, ] highway; expressway; also 高速公路 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
情報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway [Add to Longdo]
情報ハイウェイ[じょうほうハイウェイ, jouhou haiuei] information (super)highway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Highway \High"way`\, n.
   A road or way open to the use of the public, especially a
   paved main road or thoroughfare between towns; in the latter
   sense it contrasts with {local street}; as, on the highways
   and byways.
 
   Syn: Way; road; path; course.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highway
   n 1: a major road for any form of motor transport [syn:
      {highway}, {main road}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top