ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สารตรา

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารตรา-, *สารตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารตรา[N] official document, Example: เขาเป็นผู้นำสารตราไปประกาศยังหัวเมืองต่างๆ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการซึ่งประทับตราใหญ่, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารตรา(สาน-) น. หนังสือราชการที่เชิญพระบรมราชโองการซึ่งประทับตราใหญ่
สารตราหนังสือราชการที่เสนาบดีเจ้ากระทรวงลงชื่อและประทับตรากระทรวงส่งไปยังหัวเมือง ซึ่งในสมัยต่อมาเรียกว่า ท้องตรา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารตรา[n.] (sāntrā) EN: official document ; official letter   FR: document officiel [m] ; lettre officielle [f]
สารตราตั้ง[n.] (sāntrātang) EN: letter of credence ; credentials   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act

English-Thai: Nontri Dictionary
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top