ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apostle

AH0 P AO1 S AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apostle-, *apostle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Apostle[N] ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน

English-Thai: Nontri Dictionary
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Apostle (n ) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have also taught us by His holy apostle St. paul...ท่านยังได้สั่งสอนเราผ่านทาง พระอัครสาวกนักบุญพอลผู้ศักดิ์สิทธ์ Wuthering Heights (1992)
So says the Bible. As do all the apostles of Satan.มันบอกในไบเบล, มันเป็นสาวกของปีศาจร้าย The Omen (2006)
What? An apostle that betrays his master to the police and then still works with him, ten years later?อะไร สาวกผู้เผยแพร่ลัทธิทรยศเจ้านายของเขากับตำรวจ และหลังจากนั้นผ่านไป 10 ปียังทำงานให้เขาอยู่งั้นเหรอ Episode #1.3 (2010)
Apostle is headed into a secured room. Keep your posts. What are you doing here?เข้าไปห้องนิรภัย ประจำที่ไว้ คุณมาทำอะไรที่นี่ คุณต้องการอะไร A Message Back (2011)
And if that's true, that means one of the 12 apostles might have been gay.และถ้านั่นจริง มันหมายความว่า หนึ่งในสิบสองคนนั่น อาจจะเป็นเกย์ Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apostleMahatma Gandhi, the apostle of nonviolence, was born in 1869.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOSTLE AH0 P AO1 S AH0 L
APOSTLES AH0 P AO1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apostle (n) ˈəpˈɒsl (@1 p o1 s l)
apostles (n) ˈəpˈɒslz (@1 p o1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使徒[shǐ tú, ㄕˇ ㄊㄨˊ, 使] apostle, #58,099 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gimpelhäher {m} [ornith.]Apostle Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] (n,adj-no) apostle; disciple; (P) [Add to Longdo]
使徒言行録[しとげんこうろく, shitogenkouroku] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒行伝[しとぎょうでん, shitogyouden] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒信経[しとしんきょう, shitoshinkyou] (n) Apostle's Creed [Add to Longdo]
使徒信条[しとしんじょう, shitoshinjou] (n) Apostles' Creed [Add to Longdo]
使徒達[しとたち, shitotachi] (n) the Apostles [Add to Longdo]
十二使徒[じゅうにしと, juunishito] (n) Twelve Apostles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apostle \A*pos"tle\, n. [OE. apostle, apostel, postle, AS.
   apostol, L. apostolus, fr. Gr. ? messenger, one sent forth or
   away, fr. ? to send off or away; ? from + ? to send; akin to
   G. stellen to set, E. stall: cf. F. ap[^o]tre, Of. apostre,
   apostle, apostele, apostole.]
   1. Literally: One sent forth; a messenger. Specifically: One
    of the twelve disciples of Christ, specially chosen as his
    companions and witnesses, and sent forth to preach the
    gospel.
    [1913 Webster]
 
       He called unto him his disciples, and of them he
       chose twelve, whom also he named apostles. --Luke
                          vi. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: The title of apostle is also applied to others, who,
      though not of the number of the Twelve, yet were equal
      with them in office and dignity; as, "Paul, called to
      be an apostle of Jesus Christ." --1 Cor. i. 1. In
      --Heb. iii. 1, the name is given to Christ himself, as
      having been sent from heaven to publish the gospel. In
      the primitive church, other ministers were called
      apostles --(Rom. xvi. 7).
      [1913 Webster]
 
   2. The missionary who first plants the Christian faith in any
    part of the world; also, one who initiates any great moral
    reform, or first advocates any important belief; one who
    has extraordinary success as a missionary or reformer; as,
    Dionysius of Corinth is called the apostle of France, John
    Eliot the apostle to the Indians, Theobald Mathew the
    apostle of temperance.
    [1913 Webster]
 
   3. (Civ. & Admiralty Law) A brief letter dimissory sent by a
    court appealed from to the superior court, stating the
    case, etc.; a paper sent up on appeals in the admiralty
    courts. --Wharton. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Apostles' creed}, a creed of unknown origin, which was
    formerly ascribed to the apostles. It certainly dates back
    to the beginning of the sixth century, and some assert
    that it can be found in the writings of Ambrose in the
    fourth century.
 
   {Apostle spoon} (Antiq.), a spoon of silver, with the handle
    terminating in the figure of an apostle. One or more were
    offered by sponsors at baptism as a present to the
    godchild. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apostle
   n 1: an ardent early supporter of a cause or reform; "an apostle
      of revolution"
   2: any important early teacher of Christianity or a Christian
     missionary to a people [syn: {Apostle}, {Apostelic Father}]
   3: (New Testament) one of the original 12 disciples chosen by
     Christ to preach his gospel

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top