ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celestial

S AH0 L EH1 S CH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celestial-, *celestial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celestial(adj) เกี่ยวกับท้องฟ้า, Syn. heavenly
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์, Syn. heavenly
celestial(adj) ซึ่งมาจากสรวงสวรรค์, Syn. ethereal, supernal
celestial sphere(n) สวรรค์, See also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า, Syn. empyrean, heavens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์, ท้องฟ้า, อาณาจักรจีนโบราณ, คนจีน, Syn. divine, Ant. earthly
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม, เมืองสวรรค์
celestial empiren. ประเทศจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์, เกี่ยวกับท้องฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
celestial bodyวัตถุท้องฟ้า, วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Celestial mechanicsกลศาสตร์ท้องฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Celestial mechanicsกลศาสตร์ท้องฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happened to all the celestial fire... that used to light our way?หมายถึง เกิดอะไรขึ้นกับไฟเสน่หา ที่เคยส่องหนทางให้เรา Don Juan DeMarco (1994)
Some celestial event...บาง เหตุการณ์สวรรค์ Contact (1997)
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)
It's made up of lots of stars and lots of celestial phenona....ประกอบด้วยดวงดาวมากมาย แล้วก็กลุ่มดาวจักร.. Imagine Me & You (2005)
I just thought I'd find some lump of celestial rock and take it home, and that would be it.ข้าคิดแค่ว่าจะหาสเก็ดดาวตกให้เจอ ก็แค่นั้น Stardust (2007)
They are like a celestial light that shines on the fortunateพวกเขาเป็นดั่งแสงสวรรค์ ที่ส่องประกายให้โชคลาภ Like Stars on Earth (2007)
The order comes from high up on the celestial chain of command.คำสั่งมาจากสวรรค์เบื้องบนไปหลายชั้น The Monster at the End of This Book (2009)
It's $75, and you get a celestial map and a certificate.ราคา 75 ดอลล่า Nand คุณได้ แผนที่ท้องฟ้า และหนังสือรับรอง Did You Hear About the Morgans? (2009)
Did you know that witches can use celestial events to draw energy into their magic?นายไม่คิดบ้างเหรอว่าแม่มด สามารถใช้เหตุการณ์เกี่ยวกับ สรวงสวรรค์ ในการดึงพลังมาใช้ ร่ายเวทมนตร์? History Repeating (2009)
Now, I want you to think about the perfect set of circumstances that put this celestial ball of fire at just... the correct distanceตอนนี้, ผมต้องการให้คุณคิดองค์รวมทั้งหมด. เรื่องที่ลูกไฟนี้อยู่บนท้องฟ้า.. ระยะทางที่ถูกต้อง. Knowing (2009)
as a multidimensional wavelength of celestial intent.เป็นคลื่นหลายมิติ ของเจตนาแห่งสวรรค์ The Third Man (2010)
The intense gravity of a black hole warps the fabric of time and space more than any other celestial object we know of.ประลองยุทธ์ผ้าของ เวลาและพื้นที่ มากกว่าวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ ที่เรารู้ Is Time Travel Possible? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมาน(n) paradise, See also: celestial residence, Syn. สวรรค์, วิมาน, Count Unit: องค์, Thai Definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
ทิพยจักษุ(n) celestial eye, See also: supernatural eye, all-seeing eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยเนตร, Example: ท่านพูดราวกับตาเห็น หรือมีทิพยจักษุทีเดียว, Thai Definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพโสต(n) celestial ears, See also: heavenly ears, all-hearing ears, supernatural hearing, Syn. หูทิพย์, Thai Definition: หูที่จะฟังอะไรได้ยินหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยรส(n) excellent taste, See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste, Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม, รสเลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยมานุษ(n) celestial human, See also: demi-god, half-human-half god, Syn. คนทิพย์, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: คนครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์, Notes: (สันสกฤต)
ทิพยเนตร(n) all-seeing eye, See also: celestial eye, supernatural eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยจักษุ, Example: ท่านอยู่เบื้องบน สามารถเล็งทิพยเนตรเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำ, Thai Definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทห์ฟากฟ้า(n) celestial body, See also: heavenly body, Example: เทหวัตถุในท้องฟ้าหรือในอวกาศดาวอังคารเป็นเทห์ฟากฟ้าที่มนุษย์สนใจมาก, Thai Definition: เทหวัตถุในท้องฟ้าหรือในอวกาศ เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ อุกกาบาต, Notes: (ดาราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาว[dāo] (n) EN: star ; celestial body  FR: étoile [ f ] ; corps céleste [ m ] ; astre [ m ]
หูทิพย์[hū thip] (n, exp) EN: celestial ears
คนทิพย์[khon thip] (n, exp) EN: celestial human
เทว[thēwa] (n) EN: god ; deity ; divinity ; celestial being ; angel  FR: divinité [ f ] ; dieu [ m ] ; déité [ f ]
เทวโลก[thēwalōk] (n) EN: celestial world ; heaven  FR: cieux [ mpl ]
ทิพย์[thip] (adj) EN: celestial ; divine ; supernatural  FR: céleste ; paradisiaque
ทิพย์[thip] (x) EN: celestial ; divine ; supernatural
วิมาน[wimān] (n) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle  FR: paradis [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CELESTIAL S AH0 L EH1 S CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
celestial (j) sˈɪlˈɛstɪəʳl (s i1 l e1 s t i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天上[tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ,  ] celestial; heavenly #7,239 [Add to Longdo]
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ,  ] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body #8,644 [Add to Longdo]
天体[tiān tǐ, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ,   /  ] celestial body; nude body #19,126 [Add to Longdo]
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ,   /  ] celestial body (planet, satellite etc) #45,241 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] celestial blessing #61,539 [Add to Longdo]
天球[tiān qiú, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ,  ] celestial sphere #84,611 [Add to Longdo]
天体力学[tiān tǐ lì xué, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] celestial mechanics #199,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelskörper { m } | Himmelskörper { pl }celestial body | celestial bodies [Add to Longdo]
Sternkarte { f }celestial chart; star map; stellar chart [Add to Longdo]
Himmelsschnäpper { m } [ ornith. ]Celestial Blue Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄緯[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
黄経[こうけい;おうけい, koukei ; oukei] (n) ecliptic longitude; celestial longitude [Add to Longdo]
客星[かくせい;きゃくせい;きゃくしょう, kakusei ; kyakusei ; kyakushou] (n) celestial body seen only for a short time (e.g. comet) [Add to Longdo]
緊那羅[きんなら, kinnara] (n) { Buddh } kimnara (celestial musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
示現[じげん, jigen] (n, vs) manifestation (of a celestial being) [Add to Longdo]
執金鋼[しっこんごう, shikkongou] (n) Diamond Holder (name of a Buddhist celestial being) [Add to Longdo]
神代七代;神世七代[かみよななよ, kamiyonanayo] (n) (See 天神七代) seven generations of (celestial) gods [Add to Longdo]
星々;星星[ほしぼし, hoshiboshi] (n) stars; the stars and planets; celestial bodies [Add to Longdo]
星辰[せいしん, seishin] (n) celestial bodies; stars [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celestial \Ce*les"tial\, n.
   1. An inhabitant of heaven. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A native of China; a Chinaman; a Chinese. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celestial \Ce*les"tial\, a. [OF. celestial, celestied, fr. L.
   caelestic, fr. caelum heaved. See {Cell}.]
   1. Belonging to the a["e]rial regions, or visible heavens.
    "The twelve celestial signs." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the spiritual heaven; heavenly;
    divine. "Celestial spirits." "Celestial light," --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of, pertaining to, or characteristic of, the Chinese, or
    Celestial, Empire, of the Chinese people.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Celestial city}, heaven; the heavenly Jerusalem. --Bunyan.
 
   {Celestial empire}, China; -- so called from the Chinese
    words, tien chan, Heavenly Dynasty, as being the kingdom
    ruled over by the dynasty appointed by heaven. --S. W.
    Williams.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 celestial
   adj 1: of or relating to the sky; "celestial map"; "a heavenly
       body" [syn: {celestial}, {heavenly}]
   2: relating to or inhabiting a divine heaven; "celestial
     beings"; "heavenly hosts" [syn: {celestial}, {heavenly}]
   3: of heaven or the spirit; "celestial peace"; "ethereal
     melodies"; "the supernal happiness of a quiet death" [syn:
     {celestial}, {ethereal}, {supernal}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 celestial
  celestial; heavenly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top