หรือคุณหมายถึง righteousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

righteousness

R AY1 CH AH0 S N AH0 S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -righteousness-, *righteousness*, righteousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
righteousness[N] ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now wasn't I on the side of righteousness?ฉันทำไปเพื่อความถูกต้องใช่มั้ย Casualties of War (1989)
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
And let us pray for the lives of the others involved who are clearly not on the path of righteousness.และร่วมสวดให้แก่ชีวิตอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่ดวงตายังมองไม่เห็นแสงแห่งพระผู้เป็นเจ้า A Walk to Remember (2002)
To maintain society's stability, just like Ken, become the synonym of righteousness.เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น เหมือนเคน... เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม Go Go G-Boys (2006)
This is what you called righteousness?นี่พวกแกคิดว่าทำถูกแล้วหรอ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
The embodiment of righteousness.เป็นตัวแทนแห่งความเที่ยงธรรม Sita Sings the Blues (2008)
Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness for they will be filled.สวดแด่ผู้หิวกระหายในความยุติธรรม เพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรม Agora (2009)
"for righteousness sakeเพราะเหตุความชอบธรรม Invasion (2009)
He leadeth me in the path of righteousness.พระผู้นำลูกสู่ทางสว่างแห่งธรรม The Haunting in Connecticut (2009)
He leadeth me in paths of righteousness for His name's sake.ท่านชี้ทางผมในหนทางที่ถูกต้อง เขาชื่อ Sake. The Book of Eli (2010)
You are a beacon of righteousness, not only for Americans, but for the rest of the world.ท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรม ไม่ใช่แค่สำหรับชาวอเมริกัน,แต่กับคนทั้งโลก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
# Hail the son of righteousness ## อวยชัยแด่ เทพแห่งความถูกต้อง # Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมการย์[N] righteousness, See also: cause of virtue, Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[N] righteousness, See also: piety, saintliness, devoutness, devotion, reverence, religiousness, Thai definition: การประพฤติความดีสมควรแก่ฐานะ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ความชอบธรรม[N] righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwām chøp dūay kotmāi) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøptham) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples   FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng khløng tham) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTEOUSNESS    R AY1 CH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
righteousness    (n) rˈaɪtʃəsnəs (r ai1 ch @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, / ] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing, #29,908 [Add to Longdo]
礼义[lǐ yì, ㄌㄧˇ ㄧˋ, / ] righteousness; justice, #55,763 [Add to Longdo]
公义[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] righteousness, #867,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
義旗[ぎき, giki] (n) flag of righteousness [Add to Longdo]
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness [Add to Longdo]
仁義道徳[じんぎどうとく, jingidoutoku] (n) humanity and justice; benevolence and righteousness [Add to Longdo]
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right [Add to Longdo]
正義[せいぎ, seigi] (n) justice; right; righteousness; correct meaning; (P) [Add to Longdo]
正道[せいどう(P);しょうどう, seidou (P); shoudou] (n,adj-no) path of righteousness; path of duty; right track; correct path; (P) [Add to Longdo]
正路[せいろ, seiro] (n) righteousness; path of righteousness; path of duty; the right track [Add to Longdo]
善道[ぜんどう, zendou] (n) path of virtue; righteousness [Add to Longdo]
独善[どくぜん, dokuzen] (n) self-righteousness; self-justified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Righteousness \Right"eous*ness\, n. [AS. rihtw[imac]snes.]
   1. The quality or state of being righteous; holiness; purity;
    uprightness; rectitude.
    [1913 Webster]
 
   Note: Righteousness, as used in Scripture and theology, in
      which it chiefly occurs, is nearly equivalent to
      holiness, comprehending holy principles and affections
      of heart, and conformity of life to the divine law.
      [1913 Webster]
 
   2. A righteous act, or righteous quality.
    [1913 Webster]
 
       All our righteousnesses are as filthy rags. --Isa.
                          lxiv. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or conduct of one who is righteous.
    [1913 Webster]
 
       Blessed are they that keep judgment, and he that
       doeth righteousness at all times.   --Ps. cvi. 3.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) The state of being right with God; justification;
    the work of Christ, which is the ground of justification.
    [1913 Webster]
 
       There are two kinds of Christian righteousness: the
       one without us, which we have by imputation; the
       other in us, which consisteth of faith, hope, and
       charity, and other Christian virtues. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Only for the righteousness of Christ imputed to us,
       and received by faith alone.     --Westminster
                          Catechism.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Uprightness; holiness; godliness; equity; justice;
     rightfulness; integrity; honesty; faithfulness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 righteousness
   n 1: adhering to moral principles [ant: {unrighteousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top