ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

righteousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -righteousness-, *righteousness*, righteousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
righteousness(n) ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง, ความชอบธรรม, การมีธรรมะ, ความตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
righteousness(n) ความชอบธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความถูกต้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness for they will be filled.สวดแด่ผู้หิวกระหายในความยุติธรรม เพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรม Agora (2009)
"for righteousness sakeเพราะเหตุความชอบธรรม Invasion (2009)
He leadeth me in paths of righteousness for His name's sake.ท่านชี้ทางผมในหนทางที่ถูกต้อง เขาชื่อ Sake. The Book of Eli (2010)
# Hail the son of righteousness ## อวยชัยแด่ เทพแห่งความถูกต้อง # Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Righteousness fatherไอ้กระจอกเอ้ย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Well, I hate yours, the true believer, so blinded with hate and sure of their righteousness that they're frothing at the mouth to kill.ฉันก็เกลียดแบบที่เธอเป็น คนศรัทธาบ้าคลั่ง อคติบนความเกลียดชัง และยึดมั่นความถูกต้องบ้าบอ พวกคนที่ใกล้น้ำลายท่วมปากตาย Wake (2011)
We will not stand by while zealots hijack the righteousness of our cause.เราจะไม่ขอยืนดูเฉยๆ เมื่อกลุ่มหัวรุนแรงได้ปล้น ความชอบธรรม ในจุดมุ่งหมายหลักของเรา Let's Boot and Rally (2012)
But you put a minute's worth of righteousness ahead of a whole war! Ugh! Same old Joe Little.แต่นายกลับให้ความถูกต้อง กับทั้งสองฝั่ง โจ ลิ้ตเติ้ลคนเดิม Red Tails (2012)
That we have departed from the path of righteousness that our lord set out, so now he is holding us to terrible account.ที่เราได้ออกจาก เส้นทางของความชอบธรรม พระเจ้าจึงได้กำหนด ตอนนี้พวกมันจึงเหนือกว่าเรา A King's Ransom (2013)
Can the Staff of Righteousness have symptoms like these?คทาแห่งความเที่ยงธรรม ส่งผลแบบนี้ได้ไหม Confaegion (2013)
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์ Confaegion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมการย์(n) righteousness, See also: cause of virtue, Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ(n) righteousness, See also: piety, saintliness, devoutness, devotion, reverence, religiousness, Thai Definition: การประพฤติความดีสมควรแก่ฐานะ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ความชอบธรรม(n) righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ธรรม[tham] (n) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples  FR: vertu [ f ] ; moralité [ f ] ; droiture [ f ] ; justice [ f ]
ทำนองคลองธรรม[thamnøng khløng tham] (n, exp) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIGHTEOUSNESS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
righteousness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ,   /  ] righteousness #27,900 [Add to Longdo]
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ,   /  ] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing #29,908 [Add to Longdo]
礼义[lǐ yì, ㄌㄧˇ ㄧˋ,   /  ] righteousness; justice #55,763 [Add to Longdo]
公义[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ,   /  ] righteousness #867,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
正義[せいぎ, seigi] (n) justice; right; righteousness; correct meaning; (P) #3,911 [Add to Longdo]
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right #6,022 [Add to Longdo]
正道[せいどう(P);しょうどう, seidou (P); shoudou] (n, adj-no) path of righteousness; path of duty; right track; correct path; (P) #18,790 [Add to Longdo]
義旗[ぎき, giki] (n) flag of righteousness [Add to Longdo]
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp, v5k) to stray from the path of righteousness [Add to Longdo]
仁義道徳[じんぎどうとく, jingidoutoku] (n) humanity and justice; benevolence and righteousness [Add to Longdo]
正路[せいろ, seiro] (n) righteousness; path of righteousness; path of duty; the right track [Add to Longdo]
善道[ぜんどう, zendou] (n) path of virtue; righteousness [Add to Longdo]
独善[どくぜん, dokuzen] (n) self-righteousness; self-justified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Righteousness \Right"eous*ness\, n. [AS. rihtw[imac]snes.]
   1. The quality or state of being righteous; holiness; purity;
    uprightness; rectitude.
    [1913 Webster]
 
   Note: Righteousness, as used in Scripture and theology, in
      which it chiefly occurs, is nearly equivalent to
      holiness, comprehending holy principles and affections
      of heart, and conformity of life to the divine law.
      [1913 Webster]
 
   2. A righteous act, or righteous quality.
    [1913 Webster]
 
       All our righteousnesses are as filthy rags. --Isa.
                          lxiv. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or conduct of one who is righteous.
    [1913 Webster]
 
       Blessed are they that keep judgment, and he that
       doeth righteousness at all times.   --Ps. cvi. 3.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) The state of being right with God; justification;
    the work of Christ, which is the ground of justification.
    [1913 Webster]
 
       There are two kinds of Christian righteousness: the
       one without us, which we have by imputation; the
       other in us, which consisteth of faith, hope, and
       charity, and other Christian virtues. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Only for the righteousness of Christ imputed to us,
       and received by faith alone.     --Westminster
                          Catechism.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Uprightness; holiness; godliness; equity; justice;
     rightfulness; integrity; honesty; faithfulness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 righteousness
   n 1: adhering to moral principles [ant: {unrighteousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top