ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

when

W EH1 N   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -when-, *when*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
when[ADV] เมื่อ
when[CONJ] เมื่อหรือขณะที่, See also: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่, Syn. while, as soon as
when[PRON] เมื่อไรที่
when[CONJ] ถ้า, Syn. if
when[CONJ] แม้ว่า, Syn. although, in spite of, though
whenas[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, Syn. whenever
whenas[CONJ] ขณะที่, Syn. while
whenas[CONJ] แม้ว่า, Syn. although, in spite of, though
whence[ADV] จากที่ไหน (คำทางการ), Syn. wherefrom
whence[CONJ] มีผลมาจาก (คำทางการ), See also: จากสาเหตุ, Syn. as a result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
when(เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น
when's(เวนซฺ) คำย่อ when is,when has
whenas(เวนแอซฺ') conj. เมื่อไร
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. =whenever
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?
whensoever(เวนไซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. เมื่อไรก็ตาม
somewhen(ซัม'-) adv. =sometime (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
when(adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน
when(con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน
whence(adv) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากไหน,ด้วยเหตุอะไร
whence(con) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากที่ซึ่ง,ด้วยเหตุฉะนั้น,ดังนั้น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม
whensoever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
When it comes to (s/o,s/th) (phrase ) เมื่อพูดถึงคุณ, เมื่อกล่าวถึงคุณ, เมื่อนึกถึงคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When they ask us# When they ask us # Partial Eclipse of the Heart (2012)
When raindroрs сome tumblingเมื่อเม็ดฝ? นมาไม้ลอย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When you smile and you singเมื่อคุณยิ้มและคุณร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When you gotta, you gotta. I... I...เมื่อคุณจะ, คุณจะ ฉันฉัน ฉันจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
when1980 was the year when I was born.
when2001 is the year when the 21st century begins.
when5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
whenA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
whenA button came off when I was playing baseball.
whenAccidents will happen when they are least expected.
whenAccidents will happen when we are off guard.
whenAdam was furious with me when I broke his watch.
whenA fool, when he is silent, is counted to be wise.
whenAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
whenAh, when will they meet again?
whenAir the bedclothes when the weather is good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราใด[N] when, See also: whenever, Syn. เมื่อใด, เวลาใด, Example: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที
เมื่อคราว[ADV] while, See also: when
เมื่อใด[ADV] whenever, See also: when, Example: หากมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ผมก็มักถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ
เมื่อใด[QUES] when, Syn. ขณะใด, เวลาใด, Example: สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด
เมื่อไร[QUES] when, Syn. ขณะใด, เวลาใด, Example: เมื่อไรเราถึงจะมีโอกาสแบบเขาบ้าง
เมื่อไร[ADV] when, See also: whenever, Example: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้
ในขณะที่[CONJ] while, See also: when, as, Syn. ในเวลาที่, ในขณะ, Example: สัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหาร
เมื่อ[ADV] when, See also: at the time, by the time that, while, at, in, Syn. ครั้น, ครั้นเมื่อ, ขณะ, Example: เมื่อระดับน้ำสูงท่วมรากพืชมันก็จะเริ่มเน่าเพราะรากแช่น้ำ, Thai definition: ขณะเวลานั้นหรือโอกาสนั้น
พอ[CONJ] as soon as, See also: when, just when, just after, Syn. เมื่อ, Example: คนฝรั่งพอเจอหน้ากันก็จับมือทักทายกันก่อนพูดจาอย่างอื่น, Thai definition: เมื่อ, ทันทีที่
เวลา[CONJ] when, Example: เวลางูเห่าตกใจหรือโกรธ มันจะยกหัวสูงขึ้นจากพ้นดิน แล้วแผ่แม่เบี้ยออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence   FR: d'où ?
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
ขาไป[X] (khāpai) EN: on the way ; on the way out ; when you go   FR: à l'aller
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time   FR: quand ; lorsque

CMU English Pronouncing Dictionary
WHEN W EH1 N
WHEN HH W EH1 N
WHENCE HH W EH1 N S
WHENCE W EH1 N S
WHEN'S HH W EH1 N Z
WHEN'S W EH1 N Z
WHEN'LL HH W EH1 N AH0 L
WHEN'LL W EH1 N AH0 L
WHEN(3) HH W IH1 N
WHEN(2) W IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
when (a) wɛn (w e n)
when's (v) wɛnz (w e n z)
whence (a) wˈɛns (w e1 n s)
whenever (a) wˈɛnˈɛvər (w e1 n e1 v @ r)
whencesoever (j) wˌɛnsouˈɛvər (w e2 n s ou e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
届时[jiè shí, ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] when the time comes; at the scheduled time, #4,296 [Add to Longdo]
何时[hé shí, ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] when, #5,493 [Add to Longdo]
何以[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, ] whence, #6,055 [Add to Longdo]
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, / ] whenever; every time, #6,986 [Add to Longdo]
何处[hé chǔ, ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ, / ] whence; where, #8,461 [Add to Longdo]
无论何时[wú lùn hé shí, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] whenever, #28,985 [Add to Longdo]
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, / ] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do, #49,771 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schließlich und endlichwhen all is said and done [Add to Longdo]
Andere Länder, andere Sitten!When in Rome, do as the Romans do! [fig.] [Add to Longdo]
Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.When the cat's away, the mice do play. [Add to Longdo]
Not ist der Liebe Tod.When poverty comes in, love flies out. [Add to Longdo]
Seit wann hast du sie nicht mehr gesehen?When was the last time you saw her? [Add to Longdo]
Wann kommt der Zug in London an?When does the train reach London? [Add to Longdo]
Was sein Aussehen angeht ...When it comes to looks ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stricke reißen ...When worse comes to worse ... [Add to Longdo]
Wenn es hart auf hart geht ...When it comes to the crunch ... [Add to Longdo]
Wenn es hart auf hart geht ...When the crunch comes ... [Add to Longdo]
Wenn ich's recht bedenke ...When I come to consider it ... [Add to Longdo]
Wenn man hinter die Kulissen blickt ...When you look behind the scenes ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 When \When\, adv. [OE. when, whan, whenne, whanne, AS.
   hw[ae]nne, hwanne, hwonne; akin to OS. hwan, OD. wan, OHG.
   wanne, G. wann when, wenn if, when, Goth. hwan when, and to
   E. who. ????. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. At what time; -- used interrogatively.
    [1913 Webster]
 
       When shall these things be?      --Matt. xxiv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {What}, pron., 1.
      [1913 Webster]
 
   2. At what time; at, during, or after the time that; at or
    just after, the moment that; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       Kings may
       Take their advantage when and how they list.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Book lore ne'er served, when trial came,
       Nor gifts, when faith was dead.    --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. While; whereas; although; -- used in the manner of a
    conjunction to introduce a dependent adverbial sentence or
    clause, having a causal, conditional, or adversative
    relation to the principal proposition; as, he chose to
    turn highwayman when he might have continued an honest
    man; he removed the tree when it was the best in the
    grounds.
    [1913 Webster]
 
   4. Which time; then; -- used elliptically as a noun.
    [1913 Webster]
 
       I was adopted heir by his consent;
       Since when, his oath is broke.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When was formerly used as an exclamation of surprise or
      impatience, like what!
      [1913 Webster]
 
         Come hither; mend my ruff:
         Here, when! thou art such a tedious lady! --J.
                          Webster.
      [1913 Webster]
 
   {When as}, {When that}, at the time that; when. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When as sacred light began to dawn.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When that mine eye is famished for a look. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top