ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meantime

M IY1 N T AY2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meantime-, *meantime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meantime(n) เวลาในระหว่างนั้น, Syn. interim, while
meantime(adv) ในระหว่างนั้น, Syn. for the time being, meanwhile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก, เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meantime(adv) ในระหว่างนั้น, บัดนั้น, ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meantime ...ตอนนี้... As Good as It Gets (1997)
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Very well ...in the meantime you will be returned to Azkabanดีมาก ...ได้เวลาแกต้องกลับไปคุกอัซคาบันแล้ว Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- But in the meantime we've gotta be- - Okay, okay.! We'll drive.!แต่ในระหว่างนี้พวกเราจะ โอเค โอเค พวกเราจะขับไป Little Miss Sunshine (2006)
In the meantime Mrs Gennero is there anybody we can contact for you?คุณเจนเนอโรครับ คุณอยากให้ผมติดต่อใครให้มั้ยครับ Live Free or Die Hard (2007)
In the meantime I'll practice on less honorable throats...ระหว่างนี้ ฉันจะฝึกฝีมือ กับคอหอยที่ไร้เกียรติพวกนี้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In the meantime we've decided to extract Chuck. What?ตอนนี้เราตัดสินใจเอาตัวชัคมาคุ้มครอง Chuck Versus the Marlin (2008)
In the meantime we have no option but to get on with the job.อีกนัยคือ เราไม่มีทางเลือก แต่เราจะทำงานของเราละกัน Episode #2.5 (2008)
All right, in the meantime I want you both on that paint job of hers.ดี, ในขณะเดียวกัน, ฉันอยากให้คุณทั้งสองคนตรวจสอบเกี่ยวกับภาพเพ้นท์บนตัวของเหยื่อ Page Turner (2008)
I mean time alone will tell, but in the meantime we just have to help them hold it together.ผมหมายถึง มันขึนอยูกับเวลา แตตอนนี เราแคชวยใหพวกเขารวมกลุมกัน Rambo (2008)
Meantime I know just the guy to talk to.ในระหว่างนั้น... ฉันรู้ว่าจะต้องไปคุยกับใคร Pilot (2008)
But in the meantime we need you all to be on the lookout for any suspicious activity, because your safety is our number-one concern.ฉันอยากให้ทุกคนจับตาสิ่งที่น่าสงสัยในช่วงนี้ ความปลอดภัยของพวกเธอนั้นเป็นหน้าที่พวกเรา Let Me In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meantimeAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
meantimeHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
meantimeIn the meantime he went to sleep.
meantimeIn the meantime she began to cry.
meantimeMother was busily cooking; in the meantime, I was just watching TV.
meantimeShe was busy knitting. In the meantime, he was taking a nap by the fire.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[khana] (conj) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while  FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[khana dīokan] (conj) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime  FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในระหว่างนี้[nai rawāng nī] (adv) EN: in the meantime  FR: en attendant
พลาง[phlāng] (x) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile  FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[rawāng] (adv) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of  FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[rawāng nan] (adv) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime  FR: entre-temps

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEANTIME M IY1 N T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meantime (n) mˈiːntaɪm (m ii1 n t ai m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenzeit { f } | in der Zwischenzeitmeantime | in the meantime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t, n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
当面[とうめん, toumen] (adj-no, n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P) [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meantime \Mean"time`\, Meanwhile \Mean"while`\, n.
   The intervening time; as, in the meantime (or mean time).
   [1913 Webster] Meantime

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meantime \Mean"time`\, Meanwhile \Mean"while`\, adv.
   In the intervening time; during the interval.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meantime
   adv 1: during the intervening time; "meanwhile I will not think
       about the problem"; "meantime he was attentive to his
       other interests"; "in the meantime the police were
       notified" [syn: {meanwhile}, {meantime}, {in the
       meantime}]
   n 1: the time between one event, process, or period and another;
      "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
      {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top