Search result for

unreason

(67 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unreason-, *unreason*
Possible hiragana form: うんれあそん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unreason[N] การขาดเหตุผล
unreasoning[ADJ] ซึ่งไร้เหตุผล, See also: ซึ่งขาดสติ, Syn. obstinate, thoughtless, vacuous
unreasonable[ADJ] ไม่มีเหตุผล, See also: เหลวไหล, ไร้สาระ, ไม่สมเหตุสมผล, Syn. irrational, Ant. reasonable, sensible, logical
unreasonable[ADJ] เกินกว่าเหตุ, See also: มากเกินไป, Syn. excessive, extreme, Ant. reasonable
unreasonable[ADJ] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากัน
unreasonably[ADV] อย่างไร้เหตุผล, See also: อย่างไม่มีเหตุผล, Syn. illogically, irrationally, Ant. rationally
unreasonably[ADV] อย่างมากเกินไป, See also: โดยใช่เหตุ, Syn. excessively, Ant. reasonably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล,ขาดสติ,เขลา,ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,ไม่ฟังเหตุผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unreasonableไม่มีเหตุผล, ไม่มีเหตุผลอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unreasonable conductความประพฤติที่ไม่มีเหตุอันสมควร (ของคู่สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is not an unreasonable theory.มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไร้เหตุผล Dying Changes Everything (2008)
You're being completely unreasonable.เธอมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But first you must apologize to us for your unreasonableness.แต่ก่อนอื่นคุณต้องขอโทษพวกเรา สำหรับความไม่มีเหตุผลของคุณ Beethoven Virus (2008)
Unless you think I'm being unreasonable, let me explain ourselves.อย่างน้อยพวกนายคิดว่าฉันมีเหตุผล ให้ฉันอธิบายตัวเอง Taken (2008)
I even desperately endured Nobunaga's unreasonable demands...ท้องข้าว่างเปล่าเสมอ Goemon (2009)
for since all men in the formula are equal, it is unreasonable that one should lead rather.เนื่องจากมนุษย์ทุกคน มีค่าเท่าเทียมกัน มันไม่มีเหตุผล ว่านั่นใครว่าเป็นผู้นำใครก็ได้ Na Triobloidi (2009)
- I think you are being unreasonable. - Well, you're wrong.you're wrong. Did You Hear About the Morgans? (2009)
We not put unreasonable demands on each other.เราไม่ควรเรียกร้องความต้องการแบบไร้เหตุผล กับอีกฝ่าย Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
It's hardly an unreasonable assumption,มันยากที่จะเป็นสมมติฐานที่ไม่มีเหตุผล Divided (2010)
The man makes unreasonable demands.ชายผู้นั้นเรียกร้องเกินกว่าเหตุ Great and Unfortunate Things (2010)
His demands your duty, unreasonable or otherwise.คำสั่งของเขาเป็นหน้าที่ของแก จะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม Great and Unfortunate Things (2010)
And I-I'm unreasonable?ผมเหรอไม่มีเหตุผล? My Two Young Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unreasonDon't be unreasonable.
unreasonHe cannot have said such an unreasonable thing.
unreasonIt is not unreasonable to think that these people were excluded from the community.
unreasonShe asked me for an unreasonable sum of money.
unreasonThe salesman sold the article at an unreasonable price.
unreasonThis is an early work, I did it freely without storyboarding so it's unreasonably long.
unreasonYou must not give in to his unreasonable demands.
unreasonYour demands are unreasonable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีเหตุผล[ADV] without reason, See also: unreasonably, Syn. ไร้เหตุผล, ขาดเหตุผล, Example: ผู้ปกครองไม่ควรดุด่าว่ากล่าวลูกอย่างไม่มีเหตุผล, Thai definition: อย่างขาดต้นและปลายของเรื่องที่จะเอามาเป็นเรื่องถกเถียงกัน
ข้างๆ คูๆ[ADV] obstinately, See also: unreasonably, Example: เขาก็ตอบไปข้างๆ คูๆ อย่างนั้นเอง จริงๆ แล้วไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล
โดยใช่เหตุ[ADV] unreasonably, See also: unnecessarily, Syn. ไม่มีเหตุผล, Example: แนวความคิดดังกล่าวหลายคนบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยใช่เหตุ[adv.] (dōi chai hēt) EN: unreasonably   
ฟังไม่ขึ้น [v. exp.] (fang mai kheun) EN: sound unreasonable   
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (mai mī hētphon) EN: have no reason; be unreasonable   FR: il n'y a pas de raison
ไม่มีเหตุผล[adv.] (mai mī hētphon) EN: without reason ; unreasonably   FR: sans raison
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhētsomphon) EN: unreasonable   FR: déraisonnable ; irrationnel
ไม่สมควรแก่เหตุ[adj.] (mai somkhūan kaē hēt) EN: unreasonable   
พฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล[n. exp.] (phreuttikam mai somhētsomphon) EN: unreasonable behavior   FR: conduite déraisonnable [f] ; conduite irrationnelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREASONING    AH0 N R IY1 Z N IH0 NG
UNREASONABLE    AH0 N R IY1 Z N AH0 B AH0 L
UNREASONABLY    AH0 N R IY1 Z AH0 N AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unreasoning    (j) (uh1 n r ii1 z @ n i ng)
unreasonable    (j) (uh1 n r ii1 z n @ b l)
unreasonably    (a) (uh1 n r ii1 z n @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
以ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo) [Add to Longdo]
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]
過大[かだい, kadai] (adj-na,n,adj-no) excessive; too much; unreasonable; (P) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous [Add to Longdo]
不合理[bù hé lǐ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] unreasonable [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] unreasonable; violent [Add to Longdo]
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, / ] unreasonable words; wounding complaints [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unreason \Un*rea"son\, n. [Pref. un- not + reason.]
   Want of reason; unreasonableness; absurdity.
   [1913 Webster]
 
   {Abbot of Unreason}. See {Abbot of Misrule}, under {Abbot}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unreason \Un*rea"son\, v. t. [1st pref. un- + reason.]
   To undo, disprove, or refute by reasoning. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To unreason the equity of God's proceedings. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unreason
   n 1: the state of being irrational; lacking powers of
      understanding [syn: {irrationality}, {unreason}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top