ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excessive

IH0 K S EH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excessive-, *excessive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excessive(adj) ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ, Syn. immoderate, inordinate
excessively(adv) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme

English-Thai: Nontri Dictionary
excessive(adj) เหลือเฟือ, มากเกินไป, เหลือล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excessive assessmentการประเมินภาษีเกินส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessive dressing; underflushingการแต่งเข้าเนื้อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
excessive myelinationการสร้างไมอีลินหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excessive punishmentการลงโทษเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี GTO (1999)
The excessive violence...เพราะน่ากลัวเกิน Sad Movie (2005)
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี Episode #1.9 (2006)
No excessive force unless you have to.ไม่อนุญาตให้ใช้กำลังถ้าไม่จำเป็น Appleseed Ex Machina (2007)
As long as we prevent excessive weight imbalance, the boat bridge will never sink.พวกเราป้องกันน้ำหนักที่มากเกิน สะพานเรือจะไม่มีวันจมพะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Has excessive begging or pleading ever persuaded me to spare the life of a traitor?การอ้อนวอนและร้องขอเคยทำให้ข้า ไว้ชีวิตพวกทรยศหรือไม่? Stardust (2007)
Once we sort through the evidence, our findings may rule out misconduct or excessive force.เมื่อเราได้ตรวจหลักฐานทั้งหมด อาจบอกได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุรึเปล่า Page Turner (2008)
It's our experience in task force situations that excessive personnel can be counterproductive.ตามประสบการณ์ประสบการณ์ของผมในสถานการณ์นี้ จำนวนคนที่มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่องานนี้ Catching Out (2008)
I mean, excessive amounts of alcohol, countless opportunities for date rape drugs, หมายถึง แอลกอฮอล์จำนวนมาก โอกาสมากมายในการวางยาเพื่อข่มขืน 52 Pickup (2008)
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา Episode #1.7 (2008)
Come on, Bill, maybe she is being excessive on the kid and the mother side.เอาละบิล บางที่เธอทำกับเด็กและแม่เขามากไป WarGames: The Dead Code (2008)
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่ Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessiveA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
excessiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
excessiveBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
excessiveDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
excessiveExcessive concern with safety can be dangerous.
excessiveExcessive drinking is destructive of our health.
excessiveExcessive indulgence spoiled the child.
excessiveExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
excessiveExcessive smoking will injure your health.
excessiveExcessive supply leads to a drop in prices.
excessiveExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
excessiveSnoring and excessive smoking are indeed related.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบลิ่ว(adj) exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai Definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
เลยเถิด(adv) inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai Definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ(adv) excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai Definition: มากเกินสมควร
เกินงาม(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย(adv) uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai Definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม(adj) excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม(adv) overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
สุดเหวี่ยง(adv) extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai Definition: อย่างเต็มที่
สุดฤทธิ์(adv) extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai Definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
เฟ้อ[foē] (adj) EN: excessive ; extravagant  FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
จ๋อย[jǿi] (adv) EN: excessively
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
กินกำไร[kin kamrai] (v, exp) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage  FR: rechercher un profit exagéré
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCESSIVE IH0 K S EH1 S IH0 V
EXCESSIVELY IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excessive (j) ˈɪksˈɛsɪv (i1 k s e1 s i v)
excessively (a) ˈɪksˈɛsɪvliː (i1 k s e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate, #4,239 [Add to Longdo]
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, / ] excessive; undue; overly, #4,903 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene, #7,623 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] excessive; indiscriminate, #11,783 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] excessive; to change, #11,916 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fressereien { pl }excessive eating [Add to Longdo]
Überschuldung { f }excessive debts [Add to Longdo]
überhöht { adj } | überhöhter | am überhöhtestenexcessive | more excessive | most excessive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp, adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
たんと[tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n, vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n, vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excessive \Ex*cess"ive\ ([e^]k*s[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   excessif.]
   Characterized by, or exhibiting, excess; overmuch.
   [1913 Webster]
 
      Excessive grief [is] the enemy to the living. --Shak.
 
   Syn: Undue; exorbitant; extreme; overmuch; enormous;
     immoderate; monstrous; intemperate; unreasonable. See
     {Enormous} --{Ex*cess*ive*ly}, adv. -{Ex*cess"ive*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excessive
   adj 1: beyond normal limits; "excessive charges"; "a book of
       inordinate length"; "his dress stops just short of undue
       elegance"; "unreasonable demands" [syn: {excessive},
       {inordinate}, {undue}, {unreasonable}]
   2: unrestrained, especially with regard to feelings;
     "extravagant praise"; "exuberant compliments"; "overweening
     ambition"; "overweening greed" [syn: {excessive},
     {extravagant}, {exuberant}, {overweening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top