Search result for

moderately

(46 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moderately-, *moderately*, moderate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moderately[ADV] อย่างพอสมควร, See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล, Syn. reasonably, fairly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderately Advanced Stageระยะที่โรคขยายตัวพอสมควร, ระยะลุกลามปานกลาง [การแพทย์]
Moderately Differentiatedโมเดอเรทลีดิฟเฟอเรนติเอเตด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moderately.นิดหน่อย The Labyrinth of Gedref (2008)
You get to lose your virginity to an odds-on moderately pretty girl.นายจะได้เปิดซิงสาวสวย กับเขาสักที Cook (2009)
In the flesh -- of a moderately successfulตัวเป็นๆ-- ที่ประสบความสำเร็จพอควร The Devil You Know (2010)
Moderately healthy.แค่สุขภาพดีปานกลาง Blood Brothers (2010)
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน.. Personal Taste (2010)
You seem like a... moderately successful individual.และกล้ามเนื้อแข็งแรง ? คุณดูเหมือน Chuck Versus the Zoom (2011)
She's moderately clean.-สะอาดพอใช้ August: Osage County (2013)
- Moderately?-พอใช้เหรอ? August: Osage County (2013)
You don't like moderately?-พี่ไม่ชอบแค่พอใช้นี่ August: Osage County (2013)
B, I'm a moderately influential warlord.ข้อสอง ฉันเป็นนายทหารทผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร Gone Girl (2014)
Yeah, moderately priced soaps are my calling.ใช่ค่ะ สบู่ราคาถูก ทำให้หนูมาทำงานที่นี่ Mean Girls (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานกลาง[ADV] moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว
พอควร[ADV] moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอดีพอร้าย[ADV] fair, See also: moderately, Example: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย, Thai definition: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
พอดู[ADV] moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอได้[ADV] not bad, See also: moderately, passably, Syn. พอใช้ได้, Example: วุ้นถ่ายรูปพอได้ แต่ยังไม่นับว่าดี, Thai definition: พอจะใช้การได้, พอใช้ได้บ้าง
พอทำเนา[ADV] fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย
พอประมาณ[ADV] moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai definition: เพียงปานกลาง
พอสมควร[ADV] moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ท้วมๆ[ADV] moderately, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, กลมกล่อม, นุ่มนวล
หอมปากหอมคอ[ADV] moderately, See also: suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently   FR: souffler modérément
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately   
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately   
พอได้[adv.] (phødai) EN: not bad ; moderately ; passably   FR: pas mal ; plutôt bien
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately   
พอดู[adv.] (phødū) EN: moderately ; quite   
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly   FR: modérément
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MODERATELY    M AA1 D ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moderately    (a) (m o1 d @ r @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mäßig trockenmoderately dry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
大概[たいがい, taigai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) in general; almost all; (2) mainly; mostly; most likely; (3) moderately; suitably; (P) [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]
程程;程々[ほどほど, hodohodo] (adj-na,n) (uk) moderately [Add to Longdo]
程良く[ほどよく, hodoyoku] (adv) rightly; properly; moderately [Add to Longdo]
腹八分[はらはちぶ, harahachibu] (n) eating moderately; moderation in eating; eating until 80% full [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] moderately; appropriate, #7,885 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moderately \Mod"er*ate*ly\, adv.
   In a moderate manner or degree; to a moderate extent.
   [1913 Webster]
 
      Each nymph but moderately fair.     --Waller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moderately
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   2: with moderation; in a moderate manner; "he drinks moderately"
     [ant: {immoderately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top