ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shake off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shake off-, *shake off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shake off(phrv) เขย่าออก, Syn. cast off, chuck off, fling off
shake off(phrv) หนีรอดจาก (การไล่ล่า), Syn. chuck off, fling off, throw off

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have people do that on purpose just to shake off a bad question.เรามีคนทำกับวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสลัดคำถามที่ไม่ดี The Russia House (1990)
He was waiting for me in front of the office, so I was trying to shake off him.เขาจะคอยฉันอยู่ที่หน้าออฟฟิส ฉันก็เลยพยายามจะหนีเขา Love Now (2007)
That you try to shake off before anybody can see it.แต่คุณสลัดมันออก ก่อนที่จะมีใครมองเห็นมัน What More Do I Need? (2008)
Something is wrong, shake off these motorbikes with full speed.ต้องมีเรื่องผิดปกติ, สลัดพวกมันทิ้งด้วยความเร็วเต็มที่. Episode #1.9 (2008)
And I know we were laying low, trying to shake off this ATF stink.และฉันรู้ว่าพวกเราพยายามต่อสู้ พยายามที่จะ หนีให้รอดพ้นจากรัฐบาลกลางระยำ Smite (2009)
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย Showmance (2009)
Oh, are you sure you don't wanna come by Hollis' with me and shake off the adrenaline?แน่ใจเหรอว่าไม่อยากไปบ้าน ฮอลลิสกับผมแล้ว... ...ไปดื่มกระตุ้นอะดรีนาลีนสักหน่อย Watchmen (2009)
I don't have to. I can shake off and air dry.ไม่ต้องหรอก ฉันสะบัดเอาแล้วใช้ลมเป่าเอาก็ได้ Je Suis Une Amie (2011)
Will you marry me? ♪ And so we shake off the day ♪ ♪ and then we came here to play ♪ใช่เลยล่ะ โอกาสของฉันที่เหลือกับเกรย์สัน หายไปหมดแล้ว Back from the Dead (2013)
Use this time to shake off those first day inhibitions, and I'll be right back.แก้ความเคอะเขินของเพื่อนใหม่วันแรกนะ เดี๋ยวผมกลับมา Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shake offA habit is very difficult to shake off once it is formed.
shake offI can't shake off her seduction.
shake offI can't shake off my cold.
shake offI couldn't shake off his hand.
shake offShake off the towels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัดทิ้ง(v) throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ
สะบัด(v) shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
สลัด(v) shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai Definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลัด[salat] (v) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away  FR: rejeter ; se débarasser de

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k, vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1, vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
振り切る(P);振切る[ふりきる, furikiru] (v5r, vt) (1) to shake off; to shake free from; (2) to swing completely; (P) [Add to Longdo]
振り払う;振払う[ふりはらう, furiharau] (v5u, vt) to shake off [Add to Longdo]
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s, vt) to shake off; to throw off [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
払い落とす[はらいおとす, haraiotosu] (v5s) to brush off; to shake off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shake off
   v 1: get rid of; "I couldn't shake the car that was following
      me" [syn: {shake}, {shake off}, {throw off}, {escape from}]
   2: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
     clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
     {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top