ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hypothesis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hypothesis-, *hypothesis*, hypothesi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypothesis(n) ข้อสันนิษฐาน, See also: สมมุติฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน, ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl, hypotheses
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi., vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
hypothesis(n) สมมุติฐาน, การเดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypothesisข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypothesisสมมุติฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hypothesis testการทดสอบสมมุติฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypothesisสมมติฐาน [TU Subject Heading]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
I am currently working to form a reasonable hypothesis to answer that question.ผมกำลังประมวลผลจากสมมุติฐานต่างๆ เพื่อที่จะตอบคำถามนั่น Knight Rider (2008)
and i may be able to posit a hypothesis as to why.และอาจได้ตอบในข้อสงสัยว่าทำไม. The Same Old Story (2008)
If my hypothesis is correct, If he is picking up the thoughts Of another human being, ถ้าข้อสันนิษฐานของฉันถูก ว่าเขาดึงความคิดคนอื่นได้ The Ghost Network (2008)
Aristarchus' hypothesis makes no sense at all.สมมติฐานของ อริตาคัส ฟังไม่ขึ้นเลย Agora (2009)
And my hypothesis explains the patients' madness.และสมมุติฐานของผม อธิบายถึงความเป็นบ้า ของคนไข้ได้ Grey Matters (2009)
For instance, my hypothesis hereอย่างกรณีนี้ ข้อสมมติฐานของผมคือ The Uncanny Valley (2010)
This guy's working from a hypothesis where.... The Zazzy Substitution (2010)
Aha. Well, that would fit my hypothesis on you.อาฮะ งั้นก็เป็นไปตามที่ฉันสันนิจฐาน It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
If he's right or if even something in the direction that he's going down is right, it's very important because it's a kind of hypothesis that most of us have given up working for --ในกรอบทางคณิตศาสตร์เดียว มุมมองของฉันใน การทำงานของการ์เร็ต ลีสี คือการที่เขาทำบางสิ่งบางอย่าง Is There a Creator? (2010)
Of course, our planet's surface is 70 percent water. So again, and I have to stress this, without certainty the leading hypothesis remains that their objective, their target is our water.หากไม่ช่วยกันรักษา สมมติฐานที่เป้าหมายของพวกเขาเป็นน้ำของเรา Battle Los Angeles (2011)
I maintain my hypothesis that:ผมเลยตั้งสมมุติฐานว่า... Rise of the Planet of the Apes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hypothesisA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
hypothesisI favored the hypothesis.
hypothesisOur hypothesis is based on thorough experiments.
hypothesisThe facts bear out this hypothesis.
hypothesisThe hypothesis is based on the thorough experiments.
hypothesisTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
hypothesisThese facts bear out my hypothesis.
hypothesisThis data supports the hypothesis.
hypothesisTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
hypothesisWe cannot conceive science without a hypothesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติฐาน(n) hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมุติฐาน(n) hypothesis, Syn. สมมติฐาน
สมมุติฐาน(n) hypothesis, Example: อาการทางประสาทส่วนใหญ่มีสมมุติฐานเนื่องมาจากความวิตกกังวลใจ และความรู้สึกสำนึกผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ, Thai Definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
สมมติฐาน(n) hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตั้งสมมุติฐาน[kān tang sommuttithān] (n, exp) EN: hypothesis
สมมติฐาน[sommottithān] (n) EN: hypothesis  FR: hypothèse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hypothesis

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hypothesis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假说[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ,   /  ] hypothesis #28,409 [Add to Longdo]
统假设[tǒng jiǎ shè, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ,    /   ] hypothesis; conjecture [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothese { f } | Hypothesen { pl } | zulässige Hypothesehypothesis | hypotheses | admissible hypothesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎゃく, gyaku] (adj-na, n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) #1,515 [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) #3,831 [Add to Longdo]
想定[そうてい, soutei] (n, vs) hypothesis; supposition; assumption; (P) #3,955 [Add to Longdo]
仮説[かせつ, kasetsu] (n, adj-no) hypothesis; supposition; fictional; (P) #7,674 [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] (n, vs) assumption; supposition; hypothesis; (P) #9,043 [Add to Longdo]
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
カントラプラスの星雲説[カントラプラスのせいうんせつ, kantorapurasu noseiunsetsu] (n) Kant-Laplace nebular hypothesis [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
プランクの量子仮説[プランクのりょうしかせつ, puranku noryoushikasetsu] (n) Planck's quantum hypothesis [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hypothesis \Hy*poth"e*sis\, n.; pl. {Hypotheses}. [NL., fr. Gr.
   ? foundation, supposition, fr. ? to place under, ? under + ?
   to put. See {Hypo-}, {Thesis}.]
   1. A supposition; a proposition or principle which is
    supposed or taken for granted, in order to draw a
    conclusion or inference for proof of the point in
    question; something not proved, but assumed for the
    purpose of argument, or to account for a fact or an
    occurrence; as, the hypothesis that head winds detain an
    overdue steamer.
    [1913 Webster]
 
       An hypothesis being a mere supposition, there are no
       other limits to hypotheses than those of the human
       imagination.             --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Natural Science) A tentative theory or supposition
    provisionally adopted to explain certain facts, and to
    guide in the investigation of others; hence, frequently
    called a working hypothesis.
 
   Syn: Supposition; assumption. See {Theory}.
     [1913 Webster]
 
   {Nebular hypothesis}. See under {Nebular}. Hypothetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hypothesis
   n 1: a proposal intended to explain certain facts or
      observations
   2: a tentative insight into the natural world; a concept that is
     not yet verified but that if true would explain certain facts
     or phenomena; "a scientific hypothesis that survives
     experimental testing becomes a scientific theory"; "he
     proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in
     chemical practices" [syn: {hypothesis}, {possibility},
     {theory}]
   3: a message expressing an opinion based on incomplete evidence
     [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition}, {surmise},
     {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top