Search result for

hypothesis

(61 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hypothesis-, *hypothesis*, hypothesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypothesis[N] ข้อสันนิษฐาน, See also: สมมุติฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน,ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl,hypotheses
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypothesisข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypothesisสมมุติฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hypothesis testการทดสอบสมมุติฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypothesisสมมติฐาน [TU Subject Heading]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aristarchus' hypothesis makes no sense at all.สมมติฐานของ อริตาคัส ฟังไม่ขึ้นเลย Agora (2009)
There's no need - I've already formed an hypothesisไม่จำเป็น ผมพอจะเดาได้ Of Human Action (2009)
Just a hypothesis.แค่สมมุติฐานเท่านั้นล่ะ Of Human Action (2009)
But again, it's just a hypothesis.แต่ก็อีกนั่นล่ะ มันก็เป็นแค่สมมุติฐาน Of Human Action (2009)
And not yet conclusively disproved hypothesis.แต่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ The Pirate Solution (2009)
And my hypothesis explains the patients' madness.และสมมุติฐานของผม อธิบายถึงความเป็นบ้า ของคนไข้ได้ Grey Matters (2009)
- Appears that my hypothesis...- เห็นแล้วว่าสมมติฐานของผม.. Unearthed (2010)
I believe I have a hypothesisผมคิดว่าผมมีสมมุติฐาน What Lies Below (2010)
Might have to rework that hypothesis, Walter.คงต้องตั้งสมมุติฐานกันใหม่แล้วล่ะ วอลเตอร์ The Bishop Revival (2010)
And based on that, I form a hypothesis.และจากสิ่งนั้น ผมได้ตั้งข้อสมมติฐาน The Uncanny Valley (2010)
For instance, my hypothesis hereอย่างกรณีนี้ ข้อสมมติฐานของผมคือ The Uncanny Valley (2010)
I plan on having you publish a scientific paper expounding the discredited Velikovsky hypothesis.รู้ไว้ด้วย ฉันวางแผนให้นาย ตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์ แก้ตัวแทนสมมติฐานของ เบลล่า คอสฟสกี้ที่ถูกทำให้เสื่อมเสีย The Wheaton Recurrence (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hypothesisA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
hypothesisI favored the hypothesis.
hypothesisOur hypothesis is based on thorough experiments.
hypothesisThe facts bear out this hypothesis.
hypothesisThe hypothesis is based on the thorough experiments.
hypothesisTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
hypothesisThese facts bear out my hypothesis.
hypothesisThis data supports the hypothesis.
hypothesisTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
hypothesisWe cannot conceive science without a hypothesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. ข้อสมมติ
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมติฐาน
สมมุติฐาน[N] hypothesis, Example: อาการทางประสาทส่วนใหญ่มีสมมุติฐานเนื่องมาจากความวิตกกังวลใจ และความรู้สึกสำนึกผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในใจ, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
สมมติฐาน[N] hypothesis, Syn. สมมุติฐาน, Example: ผลจากการสังเกต เขาจะนำมาสร้างสมมติฐานขึ้น, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: ข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
ข้อสมมติ[N] assumption, See also: hypothesis, presupposition, presumption, Syn. สมมติฐาน, Ant. ข้อเท็จจริง, Example: ข้อสมมติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวยังต้องการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประเด็นที่ตั้งขึ้นโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
ทฤษฎี[N] theory, See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings, Syn. แนวความคิด, Example: รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตั้งสมมุติฐาน[n. exp.] (kān tang sommuttithān) EN: hypothesis   
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
สมมติฐาน[n.] (sommottithān) EN: hypothesis   FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน[n.] (sommuttithān) EN: assumption ; hypothesis   FR: supposition [f] ; hypothèse [f]
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis   FR: théorie [f] ; doctrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPOTHESIS    HH AY0 P AA1 TH AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hypothesis    (n) (h ai1 p o1 th @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothese {f} | Hypothesen {pl} | zulässige Hypothesehypothesis | hypotheses | admissible hypothesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
カントラプラスの星雲説[カントラプラスのせいうんせつ, kantorapurasu noseiunsetsu] (n) Kant-Laplace nebular hypothesis [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
プランクの量子仮説[プランクのりょうしかせつ, puranku noryoushikasetsu] (n) Planck's quantum hypothesis [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]
化学浸透圧説[かがくしんとうあつせつ, kagakushintouatsusetsu] (n) chemiosmotic hypothesis [Add to Longdo]
仮説[かせつ, kasetsu] (n,adj-no) hypothesis; supposition; fictional; (P) [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] (n) {comp} hypothesis testing [Add to Longdo]
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis [Add to Longdo]
仮説検定[かせつけんてい, kasetsukentei] (n,vs) hypothesis test (statistics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假说[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] hypothesis [Add to Longdo]
统假设[tǒng jiǎ shè, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] hypothesis; conjecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hypothesis \Hy*poth"e*sis\, n.; pl. {Hypotheses}. [NL., fr. Gr.
   ? foundation, supposition, fr. ? to place under, ? under + ?
   to put. See {Hypo-}, {Thesis}.]
   1. A supposition; a proposition or principle which is
    supposed or taken for granted, in order to draw a
    conclusion or inference for proof of the point in
    question; something not proved, but assumed for the
    purpose of argument, or to account for a fact or an
    occurrence; as, the hypothesis that head winds detain an
    overdue steamer.
    [1913 Webster]
 
       An hypothesis being a mere supposition, there are no
       other limits to hypotheses than those of the human
       imagination.             --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Natural Science) A tentative theory or supposition
    provisionally adopted to explain certain facts, and to
    guide in the investigation of others; hence, frequently
    called a working hypothesis.
 
   Syn: Supposition; assumption. See {Theory}.
     [1913 Webster]
 
   {Nebular hypothesis}. See under {Nebular}. Hypothetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hypothesis
   n 1: a proposal intended to explain certain facts or
      observations
   2: a tentative insight into the natural world; a concept that is
     not yet verified but that if true would explain certain facts
     or phenomena; "a scientific hypothesis that survives
     experimental testing becomes a scientific theory"; "he
     proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in
     chemical practices" [syn: {hypothesis}, {possibility},
     {theory}]
   3: a message expressing an opinion based on incomplete evidence
     [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition}, {surmise},
     {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top